Sökning: "skett"

Visar resultat 1 - 5 av 7615 uppsatser innehållade ordet skett.

 1. 1. Social utveckling för elever med autism. Lärares tolkningar och arbete utifrån det sociala uppdraget i Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Jens Jörnborn; [2023-11-09]
  Nyckelord :värdegrund; värden; normer; social utveckling; autism; lärare; EPP-metoden; fenomenologi; kunskapssociologi;

  Sammanfattning : Syfte: Elever ska utvecklas både kunskapsmässigt och socialt i skolan. Elevers sociala utveckling beskrivs främst i de två första kapitlen i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet [LGR22]. En del av formuleringarna som går att finna där kan upplevas utgöra en svårighet inom autism. LÄS MER

 2. 2. Diskursanalys om fritidshemmets syfte.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Filip Berntsson; Tilda Pehrsson; [2023-10-26]
  Nyckelord :Diskurs; diskursanalys; fritidshem; fritidshemmets syfte; vårdnadshavare; elever.;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur vårdnadshavare och elever talar om fritidshemmets syfte år 2021. Datainsamlingen har skett i form av kvalitativa intervjuer med såväl vårdnadshavare som elever från en och samma skola belägen i västra Sverige. Vårdnadshavarna har intervjuats enskilt och eleverna i grupp. LÄS MER

 3. 3. ”Det gäller att vara väldigt lyhörd”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Karin Erlandsson; Jessica Andersson Mutlu; [2023-10-21]
  Nyckelord :Förskollärare; barnskötare; förskola; uppfattningar; trauma typ 1; död; resiliens; barnperspektiv;

  Sammanfattning : I ”Läroplan för förskolan” (2018) framkommer det att barns välbefinnande och trygghet ska ligga till grund för den pedagogiska omsorgen som präglar förskolans verksamhet. Det framkommer däremot inte; varken i vår förskollärarutbildning eller i lagar samt styr- och policydokument, hur förskollärare och barnskötare ska förhålla sig till att möta barn i sorg som upplevt plötsliga traumatiska händelser som resulterar i dödsfall, exempelvis naturkatastrofer, sjukdomar och bilolyckor. LÄS MER

 4. 4. Förskollärares språkutvecklande arbete med flerspråkiga barn – En kvalitativ studie om förskollärares arbetssätt och uppfattningar om flerspråkighet och modersmål i förskolan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Kunthida Bunyang; Hanna Hofvander Andersson; [2023-10-19]
  Nyckelord :Modersmål; flerspråkighet; förskola; förskollärare;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie som grundar sig på intervjuer på förskollärares upplevelser kring arbetet med flerspråkiga barn och deras språkliga utveckling. Syftet med denna studie är att ta reda på hur förskollärare arbetar med flerspråkiga barn och deras modersmål, men även ta reda på vilka utmaningar och möjligheter med detta de ser med arbetet. LÄS MER

 5. 5. Drivkrafter i skolutvecklingen. En aktionsforskningsstudie i matematikundervisning för skolår 6.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Marita Johansson; [2023-10-13]
  Nyckelord :metodik; pedagogik; undervisningsformer; lärandeprocesser; samverkan; laborativa arbetssätt; digitalisering; digitaliserade läromedel; gruppdynamik; lärarrollen; elevperspektivet;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att genom aktionsforskning undersöka laborativa arbetssätt i matematik på grundskolenivå. I studien undersöks faktorer som påverkar elevernas lärande och vilka pedagogiska redskap som upplevs gynna elevernas kunskapsutveckling, främst med hänseende på laborativa metoder och ett empiriskt arbetssätt inom matematikundervisning. LÄS MER