Sökning: "Marie Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 133 uppsatser innehållade orden Marie Karlsson.

 1. 1. Trygga relationer i förskolan : En kvalitativ intervjustudie om att främja relationer i förskolan med barn och vårdnadshavare

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Emaa Lennebrink; Marie Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Anknytning; samspel; relation; trygghet; vårdnadshavare; barn; samverkan; förskollärare;

  Sammanfattning : Förskolan är en plats där barnet tillbringar en stor del av sin vardag under flera års tid. För att barnet ska utvecklas och lära är det viktigt att barnet känner trygghet till förskolan och dess personal. Trygghet är viktigt även för barnets vårdnadshavare som ska lämna det viktigaste de har i personalens händer, barnet. LÄS MER

 2. 2. Skolksköterskor utmanas av arbetet med fysisk aktivitet på mellan- och högstadiet : - En intervjustudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Eva-Marie Frösemo; Jenny Helgotsson Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Child Health; Health promotion; In depth- interviews; Motivational interviewing; Qualitative research; Barns hälsa; Djupintervjuer; Hälsofrämjande; Kvalitativ forskning; Motiverande samtal;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Bakgrund: Fysisk aktivitet är viktigt för barn och ungas hälsa och välmående. I Sverige så som i hela världen ses en nedåtgående trend för barn och ungas fysiska aktivitet. Genom hälsobesöken träffar skolsköterskan alla skolbarn, vilket ger tillfälle till dialog kring barnens inställning till fysisk aktivitet. LÄS MER

 3. 3. Matematiken i skolan-utifrån hur unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning och deras vårdnadshavare har upplevt den

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Claudia Karlsson; Marie Ingvarsdotter; [2020]
  Nyckelord :Matematik; Intellektuell funktionsnedsättning; Sociomatematiska normer; Integrering; Inkludering;

  Sammanfattning : I skolans verksamhet ska alla elever få tillgång till undervisning och kunskap utifrån sina förutsättningar och behov. När eleven har en intellektuell funktionsnedsättning krävs en anpassad miljö och ett anpassat material vare sig eleven går i särskola eller som integrerad elev i grundskoleklass. LÄS MER

 4. 4. "Mer digital kompetens skulle vi alla behöva" : En enkät & intervjustudie om förskollärares användande av digitala verktyg för att främja barns språkutveckling i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Marie Hansson; Lisa Karlsson; [2020]
  Nyckelord :förskollärare; digitala verktyg; barns språkutveckling; sociokulturellt perspektiv; enkätundersökning; intervjuer;

  Sammanfattning : Idag möter barn en digitaliserad värld på ett sätt som ingen annan generation gjort tidigare. Detta medför att barn redan från tidig ålder bör få förståelse för den digitalisering de möter i samhället för att bli medvetna om de möjligheter och risker som finns med att använda digitala verktyg. LÄS MER

 5. 5. Hur undervisar förskollärare matematik i förskolan? : En intervjustudie om matematikundervisning för toddlare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Marie Karlsson; Jessica Löfström; [2020]
  Nyckelord :Bishops matematiska aktiviteter; förskola; förskollärare; matematik; toddlare; undervisning; vardagsmatematik.;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka hur förskollärare undervisar i matematik för yngsta barnen, 1–3 år, i förskolan. Följande två frågeställningar undersöks i studien; Hur beskriver förskollärarna sin matematikundervisning med de yngre barnen för att främja barns lärande i matematik? Hur utformar förskolläraren planerad matematikundervisning för de yngre barnen i förskolan? Metoden i studien är semistrukturerande intervjuer, som utförts med elva förskollärare på sju olika förskolor. LÄS MER