Sökning: "policyanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 120 uppsatser innehållade ordet policyanalys.

 1. 1. En policyanalys av Sidas styrdokument angående deras integrering av FN:s ramverk Human Rights Based Approach

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Ebba Sandberg; [2020-02-18]
  Nyckelord :human rights; human rights based approach; state aid; foreign aid; Sida; policy analysis; ‘What´s the problem represented to be?’-approach; mänskliga rättigheter; människorättsbaserat ramverk; statligt bistånd- och utvecklingssamarbete; policyanalys; ’What´s the problem represented to be?’-metod;

  Sammanfattning : Human rights became an important part of the development aid sector in 2003, due to the UN framework Human Rights Based Approach, HRBA. It is used across the sector, including within the Swedish state aid agency, Sida. LÄS MER

 2. 2. Vad är problemet? En kritisk diskursanalys av Riktade stödinsatser för nyanlända barn och elevers utbildning

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Helena Nilsdotter Brown; [2020-01-07]
  Nyckelord :Integration; monokulturalitet; nyanlända elever; problemrepresentationer;

  Sammanfattning : Syfte: Studien syftar till att undersöka vilka problem som synliggörs inom regeringsuppdragetRiktade stödinsatser för nyanlända barn och elevers utbildning och hur de nyanländaeleverna positioneras i förhållande till dessa problem.Teori ochmetod:I studien används utvalda delar av Faircloughs (2017) tredimensionella modell förkritisk diskursanalys som beskriver diskurser som text, diskursiv praktik och socialpraktik samt Carol Bacchis (2012) metod för kritisk policyanalys “What´s the ProblemRepresented to be?” (WPR-metoden). LÄS MER

 3. 3. Rätt tid, rätt incitament eller rätt förespråkare? En analys av beslutet att använda offentlig-privat samverkansavtal som upphandlingsform för uppförandet av Nya Karolinska Solna

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alex Johnston; [2020]
  Nyckelord :Offentlig-privat samverkansavtal; Nya Karolinska Solna; Multiple Stream Framework; policyanalys; offentlig förvaltning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In 2008 Stockholm County Council decided to finance the construction of a new university hospital in Solna, Stockholm utilising public-private partnership (PPP). This decision received heavy criticism, partly due to the cost amounting to 61 billion SEK. LÄS MER

 4. 4. Policyanalys åt Klimatpolitiska rådet : Kortsiktsscenarier över Sveriges territoriella växthusgasutsläpp som verktyg för att utvärdera politik

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :David Lundberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I det här examensarbetet tas ett verktyg fram för att utreda i vilken takt Sveriges territoriella utsläpp av växthusgaser minskar. Det görs genom att konstruera kortsiktsscenarier av what-if-typ. LÄS MER

 5. 5. En jämförande policyanalytisk studie om varför hemlösheten minskar i Finland men inte i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Joakim Månsson Bengtsson; [2020]
  Nyckelord :Hemlöshet; Bostadslöshet; New Public Management; Policyanalys; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Homelessness is a problem in Sweden and other countries, where the number of homeless is increasing. The only country in the EU with an opposite trend is Finland. LÄS MER