Sökning: "varg"

Visar resultat 1 - 5 av 113 uppsatser innehållade ordet varg.

 1. 1. Vargen – ”en syndabock för större socioekonomiska problem” : en kritisk diskursanalys av nyhetsrapporteringen av varg på lokal och rikstäckande nivå

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Märtha Lindberg; [2023]
  Nyckelord :diskursanalys; landsbygd; media; varg; representationer;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att kritisk granska och analysera nyhetsrapporteringen av rovdjursdiskursen för att urskilja hur olika maktstrukturer mellan stad och land syns och reproduceras i porträtteringen. Särskilt fokus ligger i den mediala bilden av landsbygd i vargfrågan där traditionella diskurser om landsbygd kan reproduceras snarare än utmanas i frågan. LÄS MER

 2. 2. Betesskador i vargrevir, norra Örebro län : En jämförande studie i ÄSO Linde östra - ÄSO Fellingsbro-Näsby

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Per Hellström; [2023]
  Nyckelord :Browsing damage; Scots pine; moose; wolf; predation; Betesskador; tall; älg; varg; predation;

  Sammanfattning : Betesskador kostar Sveriges skogsbruk stora summor varje år orsakade av älgbland annat. Vargens återkomst och mänsklig jakt har stor påverkan på älgpopulationen och trots en minskad älgstam så visade studier på att betesskadorna var oförändrade och till och med ökade. LÄS MER

 3. 3. "Hungrig varg jagar bäst?" : En kvalitativ studie om manliga kampsportutövares syn på och erfarenhet av drastisk viktminskning inom svensk seniorelit

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  Författare :Filippa Elander; Ludvig Ruocco; [2023]
  Nyckelord :Kampsport; drastisk viktnedgång; brottning; MMA; Judo; tränarlänkbudo; tränarlänktaekwondo;

  Sammanfattning : Aim: The purpose of this study is to examine male martial arts athletes' views on and experiences of drastic weight loss as well as how the athletes believe it affects their sports performance. The following research questions were used to answer the aim of the study:  1. LÄS MER

 4. 4. "Varför går jag inte ut oftare? Det kan man ju fråga sig". : Lärares perspektiv på utomhusundervisning i de naturorienterande ämnena år F-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för ämnesdidaktik

  Författare :Diana Kats; Josefine Varg; [2023]
  Nyckelord :Utomhusundervisning; lärare; växelverkan mellan teori och praktik; praktiska erfarenheter; upplevelse; naturorienterande ämnena; F-3;

  Sammanfattning : Utomhusundervisning för med sig en mängd positiva aspekter för elever, framförallt vikten av att få uppleva i en autentisk miljö. Forskning visar att trots fördelar, undviker lärare att förlägga undervisning utomhus på grund av tid, avsaknad av ämneskunskaper, resurser samt säkerhetsrisken. LÄS MER

 5. 5. Varför Ava-tar de på allt? : En kvalitativ analys av hur visualiseringen av händers interaktion påverkar hur åskådare upplever världen i filmen Avatar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Cassandra Campbell; [2023]
  Nyckelord :Avatar; phenomenology; film phenomenology; perception; hands; cognition; narrative; narrative functions; embodiment; embody; immersion; science fiction; interaction; tactile; haptic; sensory; eye-hand-coordination; visual communication; communication; film; Avatar; fenomenologi; filmfenomenologi; perception; händer; hand; kognition; narrativ; narrativa funktioner; inlevelse; förkroppsligande; science fiction; interaktion; interaktionsdesign; taktil; haptik; öga-hand-koordination; sensorisk; upplevelse; visuell kommunikation; kommunikation; film; filmberättande; vargar; varg; teater; Naturskyddsföreningen; animation; rörlig bild; naturpolitik; narrativ; berättande; kommunikation; visuell kommunikation;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en fenomenologisk studie som utreder hur visualiseringen av händer påverkar hur filmbetraktare upplever världen i filmen Avatar.  Analysen utreder tre scener från Avatar, som visar händer som interagerar med föremål som är okända för både filmkaraktärens och betraktarens del. LÄS MER