Sökning: "tester"

Visar resultat 1 - 5 av 3674 uppsatser innehållade ordet tester.

 1. 1. Prestandajämförelse mellan krypterade och okrypterade tidsseriedatabaser med IoT-baserad temperatur- och geopositionsdata

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Sinem Uzunel; Joanna Xu; [2024]
  Nyckelord :AWS Timestream; InfluxDB Cloud; Performance Testing; Time Series; Time Series databases; Encryption; Database Query; Internet of Things IoT ; Performance Analysis; AWS Timestream; InfluxDB Cloud; Prestandatest; Tidsserier; Tidsseriedatabas; Kryptering; Databasfråga; Internet of Things IoT ; Prestandaanalys;

  Sammanfattning : Internet of Things (IoT) är en växande teknologi som spelar en allt större roll i samhället. Den innefattar ett nätverk av internetanslutna enheter som samlar in och utbyter data. Samtidigt som IoT växer uppstår utmaningar kring hantering av stora datamängder och säkerhetsaspekter. LÄS MER

 2. 2. Vem passar bäst för jobbet? : - en kvantitativ studie om hur offentlig och privat erfarenhet påverkar synen på jobblämplighet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Michael Bager; Sara Eggelind Craig; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att undersöka om det fanns någon skillnad i hur privat och offentligt anställda uppfattades i fråga om värme och kompetens samt om detta påverkade bedömningen av jobblämplighet. De tre hypoteser som prövades i studien var att kandidater som har varit offentligt anställda bedömdes högre på värme än privat anställda, kandidater som har varit privat anställda bedömdes högre på kompetens än offentligt anställda samt att det fanns en skillnad i bedömningen av hur lämplig en kandidat värderades för ett specifikt jobb beroende på om personen hade varit offentligt eller privat anställd. LÄS MER

 3. 3. Att skapa livslång hälsa : En kvalitativ studie om hur gymnasielärare arbetar med hälsa i ämnet idrott och hälsa

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Elise Jansson Forsman; Lucas Jahjah; [2024]
  Nyckelord :Health; Practical Education; Assessment; Healthying; learning by doing; Hälsa; Praktisk undervisning; Bedömning; Hälsoförmåga; Upplevelsebaserad pedagogik;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar  Studien syftar till att undersöka hur gymnasielärare i ämnet idrott och hälsa förmedlar och befäster praktisk kunskap hos elever med syfte att skapa livslång hälsa. Studiens frågeställningar: Hur arbetar gymnasielärarna praktiskt med hälsa i ämnet idrott och hälsa och hur bedöms de praktiska momenten i hälsa i ämnet idrott och hälsa? Teori och Metod Studien har en kvalitativ ansats, med semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod där intervjuguiden skapats utifrån teorin om learning by doing samt begreppet healthying. LÄS MER

 4. 4. Effekter av öppna och specifika mål på motivation och prestation i en promenaduppgift : En experimentell studie på individer som inte utför regelbunden fysisk träning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sofia Classon; Julia Lindström; [2024]
  Nyckelord :Goal-setting; specific goals; open goals; motivation; performance; Målsättning; specifika mål; öppna mål; motivation; prestation;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka effekter av olika typer av målsättningar (öppna mål och specifika mål) på motivation (intresse/njutning, press/spänning, upplevd motivation) och prestation (distans) i en promenaduppgift hos individer som inte utför regelbunden fysisk träning. Målsättning har visats vara den mest frekvent använda strategin inom interventioner för att öka fysisk aktivitet hos friska, inaktiva vuxna. LÄS MER

 5. 5. Hur lärare påverkas av ansvarsutkrävande beslut och tester : En systematisk meta-aggregerad litteraturgenomgång

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Björn Svensson; [2024]
  Nyckelord :Accountability; teacher; perception; tests; VAM; Ansvarsutkrävande; Lärare; Upplevelser; tester; VAM;

  Sammanfattning : Bakgrund och mål – Tidigare studier har visat att Value-Added Model (VAM) har metodologiska brister och tillsammans med high stake tesing kan både skolor och personal påverkas på oönskade sätt. Denna studies avsikt har varit att undersöka vetenskapliga studier, som omfattat lärares upplevelser av beslut som medförde stora konsekvenser vid införande och tillämpning testresultat och utvärderingar på skolor baserad VAM Metod – Systematisk databassökning genomfördes i Eric 2023-03-10 för studier på engelska. LÄS MER