Prestandajämförelse mellan krypterade och okrypterade tidsseriedatabaser med IoT-baserad temperatur- och geopositionsdata

Detta är en M1-uppsats från KTH/Hälsoinformatik och logistik

Sammanfattning: Internet of Things (IoT) är en växande teknologi som spelar en allt större roll i samhället. Den innefattar ett nätverk av internetanslutna enheter som samlar in och utbyter data. Samtidigt som IoT växer uppstår utmaningar kring hantering av stora datamängder och säkerhetsaspekter. Företaget Softhouse står inför utmaningen att välja en effektiv tidsseriedatabas för hantering av temperatur- och geopositionsdata från värmesystem i privata bostäder, där både prestanda och dataintegritet via kryptering är av stor vikt. Detta examensarbete har därför utfört en prestandajämförelse mellan AWSTimestream och InfluxDB, där olika tester har använts för att mäta exekveringstiden för inskrivning av sensordata och databasfrågor. Jämförelsen inkluderar AWS Timestream i krypterad form mot InfluxDB i dess AWS-molnversion i krypterad form, samt InfluxDB AWS i krypterad form mot InfluxDB i okrypterad form. Syftet med studien var att ge riktlinjer för valet av tidsseriedatabaser med fokus på prestanda och säkerhetsaspekter, inklusivekryptering. Studien undersökte även hur valet av rätt databas påverkar företag som Softhouse, både i termer av kvantitativa och kvalitativa fördelar, samt att ge en bedömning av kostnaderna. Resultatet visade att InfluxDB i dess AWS-molnversion generellt presterade bättre än AWS Timestream och InfluxDB i dess standardversion. Det fanns tydliga skillnader i prestanda mellan AWS Timestream och InfluxDB i dess AWS-molnversion, men inte lika tydliga skillnader i prestanda mellan InfluxDB i dess AWS-molnversion och standardversionen. Med hänsyn till både prestanda och säkerhet framstår InfluxDB i dess AWS-molnversion som det mest lämpliga alternativet. Det är emellertid av stor vikt att ta kostnadaspekten i beaktande, då AWS Timestream visar sig vara avsevärt mer kostnadseffektivt än InfluxDB.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)