Sökning: "ville"

Visar resultat 1 - 5 av 6105 uppsatser innehållade ordet ville.

 1. 1. En inbjudan till nya emotionella erfarenheter. Fenomenologisk studie av psykoterapeuters upplevelser av att fördjupa känslor inom Emotionellt Fokuserad Terapi

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Ulrika Oscarson; Hanna Lundblad-Edling; [2023-11-17]
  Nyckelord :Emotionellt Fokuserad Terapi; fördjupning av känslor; emotioner; psykoterapeutens upplevelse;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att nå kunskap om hur systemorienterade psykoterapeuter, som praktiserar Emotionellt Fokuserad Terapi, EFT, upplever arbetet med att fördjupa känslor och hur de kliniskt arbetar med detta. Vi ville studera vad psykoterapeuterna upplever är hjälpsamt i att fördjupa känslor för de par de möter. LÄS MER

 2. 2. Lärares utsatthet i fritidshemmet.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Peter Billqvist; Maria Gillgard; Fanny Hansson; [2023-10-26]
  Nyckelord :Fritidshem; Våld; Galtung; Utsatthet; Hotfulla situationer; Verbalt våld; Fysiskt våld; organiseringen;

  Sammanfattning : I en kvantitativ enkätundersökning med kvalitativa inslag, undersöks fritidspersonalens utsatthet för hot och våld av elever. Detta efter att det har förekommit mycket medierapportering om elever som har utsatt sina lärare för olika typer av våld. Enligt tidigare forskning är lärares utsatthet ett problem internationellt och nationellt. LÄS MER

 3. 3. Eleverna fortsätter att utvecklas och de vill att fritids steppar upp och följer med!

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :David Fredriksson; Thea Kristensson Lexén; [2023-10-23]
  Nyckelord :fritidshem; elevinflytande; fritid; digitala medier; anledningar;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att identifiera orsaker till varför äldre elever slutar på fritidshemmet och därefter beskriva möjliga förbättringar inom fritidsverksamheten, som är nödvändiga att genomföra utifrån syftet att elever i åldrarna 10 - 12 år ska fortsätta gå på fritids. Studien syftar till att svara på tre frågeställningar vilket är Vilka anledningar finns det för att eleverna slutar på fritidshemmet utifrån elevernas perspektiv? Vilka potentiella fenomen påverkar att eleverna slutar på fritidshemmet utifrån fritidslärarnas perspektiv? Och till sist, Vilka förändringar inom fritidshemmet behöver genomföras utifrån de anledningar som lärarna och eleverna anger till varför elever slutar på fritidshemmet? Vi har intervjuat elever i åldrarna 10 – 12 år som inte längre är inskrivna på fritidshemmet samt utbildade fritidslärare som alla har arbetat inom yrket under flera år. LÄS MER

 4. 4. Specialpedagogik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Wiking Melinder; Margaretha Malmström; [2023-10-23]
  Nyckelord :Fritidshem; Specialpedagogik; Inkludering; Elever; Stödinsatser;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien har varit att undersöka hur de organisatoriska, pedagogiska, fysiska och kunskapsmässiga förutsättningarna för att tillgodose elever i behov av särskilt stöd på fritidshemsverksamhet ser ut på skolor i två olika socioekonomiska områden. Vi ville ta reda på om lärare verksamma i fritidshem känner att de har förutsättningarna som behövs för att bedriva en verksamhet där alla elever inkluderas. LÄS MER

 5. 5. Förskolemiljöns betydelse för barns fysiska aktivitet En kvalitativ studie om möjlighet till fysisk aktivitet inomhus

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Angelica Edvardsson Edin; Najma Adan; Zarlasht Shirinzadah; [2023-10-19]
  Nyckelord :Förskola; förskollärare; fysisk aktivitet; miljö; inomhusmiljö; lärande;

  Sammanfattning : Syftet med det här arbetet var att undersöka hur förskollärarna tänker och ser på fysisk aktivitet och på inomhusmiljöns betydelse i förskolan. Våra erfarenheter från VFU perioder och när vi jobbat i förskola är att barnen blir hänvisade till att springa, hoppa och klättra utomhus och att tiden inomhus spenderas med lugnare aktiviteter. LÄS MER