Sökning: "lena gävle"

Visar resultat 1 - 5 av 79 uppsatser innehållade orden lena gävle.

 1. 1. Det krävs mer än mediciner : Betydelsen av samverkan och stödjande insatser kring personer som deltar i substitutionsbehandling för sitt opiatberoende

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Lena Abrahamsson; Jennie Lindberg; [2018]
  Nyckelord :opiatberoende; samverkan; stödinsatser; substitutionsbehandling;

  Sammanfattning : Substitutionsbehandling är en vårdform som rekommenderas av Socialstyrelsen för personer med ett långvarigt opiatberoende. Syftet med denna studie var att undersöka hur samverkan kring klienterna fungerade, samt vilka stödinsatser som kunde bli aktuella utifrån klinternas behov. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevda psykosociala arbetsmiljö vid en arbetsplats som domineras av män.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Lena Lönnborg Herou; Johanna Johansson; [2018]
  Nyckelord :Jämställdhet; mansdominerad arbetsplats; psykosocial arbetsmiljö.;

  Sammanfattning : Den föreliggande studiens syfte var att undersöka kvinnors psykosociala arbetsmiljö på en mansdominerad arbetsplats. I denna studie har vi valt att granska den genom genus, jämlika arbetsförhållanden och obalans mellan män och kvinnor. LÄS MER

 3. 3. Distriktssköterskors och sjuksköterskors reflektioner av arbete med telefonrådgivning i primärvården : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Lena Åsblom; [2018]
  Nyckelord :coping; district nurse; primary care; telephone nurse.; coping; distriktssköterska; primärvård; telefonsjuksköterska.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att beskriva distriktssköterskors och sjuksköterskors reflektioner av arbete med telefonrådgivning i primärvården. Bakgrund: Telefonrådgivning utgör idag en stor del av sjuksköterskors arbete i primärvården. LÄS MER

 4. 4. Hur sjuksköterskor hanterar patienter med akuta smärttillstånd och postoperativ smärta : en observationsstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Lena Olofsson; [2018]
  Nyckelord :Kommunikation; smärta; smärtbedömning; postoperativ smärta.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att ge adekvat smärtlindring inom en rimlig tid för att minska patienters lidande är av vikt för en god omvårdnad. Att använda smärtskattningsinstrument som är individanpassat i kombination med att lyssna på patientens beskrivning av smärtan anses vara en fungerande åtgärd gällande smärthantering. LÄS MER

 5. 5. Lyrikmomentetes utveckling i gymnasieskolan : Hur lyrikmomentet har utvecklats i tre läromedel från tre olika tider

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Anna Olsson; Ellinor Gabrielsson; [2017]
  Nyckelord :Lyrik; didaktik; läromedel; svenska och genus;

  Sammanfattning : Denna uppsats har fokus på hur lyrikmomentet är formulerat samt synliggjorts i läroböcker. Vi kommer likaså att titta närmare på hur kvinnliga respektive manliga författare framskrivs i lyrikmomentet i respektive bok. Vi kommer att utgå från tre stycken läroböcker i gymnasiet för Svenska 3. LÄS MER