Sökning: "lena gävle"

Visar resultat 1 - 5 av 88 uppsatser innehållade orden lena gävle.

 1. 1. Handläggningstider för fastighetsbildning : Påverkan på landsbygdsutvecklingen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Emelie Hansson; Lena Svensson; [2021]
  Nyckelord :Rural development; rural area; process time; cadastral surveying; development of society; property formation; cadastral procedure; the state cadastral authority; the municipal cadastral authorities; Landsbygdsutveckling; landsbygd; handläggningstid; lantmäteri; samhällsutveckling; fastighetsbildning; lantmäteriförrättning; SLM; KLM;

  Sammanfattning : Under en längre tid har handläggningstider avseende fastighetsbildning varit en utmaning för lantmäterimyndigheterna. I Förvaltningslagen anges att ärenden skall hanteras så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt. Med den pågående urbaniseringen har detta dock varit svårt att upprätthålla. LÄS MER

 2. 2. An Exploration of the American Justice System through the Trial of Tom Robinson : A New Historicist Analysis of Harper Lee's To Kill a Mockingbird

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Eva-Lena Henriksson; [2021]
  Nyckelord :To Kill a Mockingbird; Harper Lee; Systemic racism; Racial bias; American justice system; New historicism; Scottsboro cases; Civil rights movement; Civil rights; Black Lives Matter movement; Constitutional rights.;

  Sammanfattning : Adding something new to the understanding of To Kill a Mockingbird (1960), which is considered a twentieth-century classic, would be nearly impossible if not for the outlook of new historicism. Through a new historicist analysis of Harper Lee’s literary text parallel to non-fictional texts relating to the American justice system and civil rights, this essay explores how race affects U. LÄS MER

 3. 3. Ett arbete om barnlitteratur och genus i dagens samhälle : En barnbok om inkludering

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Didaktik; Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Linda Sturm Selin; Lena Torin; [2021]
  Nyckelord :Barns perspektiv; förskola; barnbokens betydelse; litteratur; inkludering;

  Sammanfattning : Sammanfattning Enligt barnkonventionen (UNICEF Sverige, 2018) som varit lag sedan januari 2020, ska alla barn behandlas lika i förskolan oavsett ras, hudfärg, kön, språk, religion, nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom eller funktionsnedsättning. Alla som arbetar på förskolor bör ha kunskap om och visa respekt för att alla människor skall behandlas lika oavsett kön, etnicitet, eller klass. LÄS MER

 4. 4. Ledarskap och stöd i hemtjänsten under Covid-19 pandemin : Undersköterskans förändrade stödbehov

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Linnea Carlsson; Lena Watz; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; elderly homecare; enrolled nurse; leadership; support; Covid-19; hemtjänst; ledarskap; stöd; undersköterska;

  Sammanfattning : Studien hade till syfte att få förståelse för om stödbehovet för undersköterskorna inom hemtjänsten förändrats efter utbrottet av Covid-19 pandemin. Den hade även till syfte att undersöka om ledarskapsstilen hade möjlighet att tillgodose undersköterskans behov av stöd. LÄS MER

 5. 5. Personers upplevelser av rehabilitering efter hjärtinfarkt : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Viktoria Norén; Anna-Lena Carlsson; [2020]
  Nyckelord :Myocardial infarction; cardiac rehabilitation; persons; support; experiences; Hjärtinfarkt; hjärtrehabilitering; personer; stöd; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtinfarkt är den vanligaste dödsorsaken i Sverige bland både män och kvinnor. Hjärtrehabilitering är en viktig funktion för att förbättra personens fysiska status och undvika återinsjuknande i hjärtinfarkt. LÄS MER