Sökning: "lena gävle"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade orden lena gävle.

 1. 1. Det krävs mer än mediciner : Betydelsen av samverkan och stödjande insatser kring personer som deltar i substitutionsbehandling för sitt opiatberoende

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Lena Abrahamsson; Jennie Lindberg; [2018]
  Nyckelord :opiatberoende; samverkan; stödinsatser; substitutionsbehandling;

  Sammanfattning : Substitutionsbehandling är en vårdform som rekommenderas av Socialstyrelsen för personer med ett långvarigt opiatberoende. Syftet med denna studie var att undersöka hur samverkan kring klienterna fungerade, samt vilka stödinsatser som kunde bli aktuella utifrån klinternas behov. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevda psykosociala arbetsmiljö vid en arbetsplats som domineras av män.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Lena Lönnborg Herou; Johanna Johansson; [2018]
  Nyckelord :Jämställdhet; mansdominerad arbetsplats; psykosocial arbetsmiljö.;

  Sammanfattning : Den föreliggande studiens syfte var att undersöka kvinnors psykosociala arbetsmiljö på en mansdominerad arbetsplats. I denna studie har vi valt att granska den genom genus, jämlika arbetsförhållanden och obalans mellan män och kvinnor. LÄS MER

 3. 3. Lyrikmomentetes utveckling i gymnasieskolan : Hur lyrikmomentet har utvecklats i tre läromedel från tre olika tider

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Anna Olsson; Ellinor Gabrielsson; [2017]
  Nyckelord :Lyrik; didaktik; läromedel; svenska och genus;

  Sammanfattning : Denna uppsats har fokus på hur lyrikmomentet är formulerat samt synliggjorts i läroböcker. Vi kommer likaså att titta närmare på hur kvinnliga respektive manliga författare framskrivs i lyrikmomentet i respektive bok. Vi kommer att utgå från tre stycken läroböcker i gymnasiet för Svenska 3. LÄS MER

 4. 4. Kunskaper om och attityder till prevention av trycksår hos distriktssköterskor och sjuksköterskor inom kommunal hälso- och sjukvård

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

  Författare :Lena Eriksson; Sara Persson; [2017]
  Nyckelord :Attitude; municipal health care; knowledge; pressure ulcer prevention; Attityd; kommunal hälso- och sjukvård; kunskap; prevention av trycksår;

  Sammanfattning : Bakgrund:Trycksår är ett stort och kostsamt problem för samhället som orsakar lidande ochsmärta hos patienten. Sjuksköterskan ska främja hälsa, förebygga ohälsa ochlindra lidande samt har ansvaret att identifiera risker och ordinera åtgärderför trycksårsprevention. LÄS MER

 5. 5. Omorganisationens påverkan på den psykosociala arbetsmiljön : En studie om enhetsledarnas arbetssituation och hur den påverkas under en omorganisation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Lena Isaksson; Michaela Larsson; [2017]
  Nyckelord :Reorganization; Psychosocial work; First line manager; Social care; SOC.; Omorganisation; Psykosocial arbetsmiljö; enhetsledare; socialt arbete; KASAM;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur enhetsledare inom kommunal äldreomsorg upplevde sin psykosociala arbetsmiljö under pågående omorganisation, både ur ett individuellt och organisatoriskt perspektiv. Våra teoretiska ansatser har varit det salutogena perspektivet samt Karasek och Theorells stöd-  kontroll- och kravmodell. LÄS MER