Sökning: "lena gävle"

Visar resultat 1 - 5 av 85 uppsatser innehållade orden lena gävle.

 1. 1. An Exploration of the American Justice System through the Trial of Tom Robinson : A New Historicist Analysis of Harper Lee's To Kill a Mockingbird

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Eva-Lena Henriksson; [2021]
  Nyckelord :To Kill a Mockingbird; Harper Lee; Systemic racism; Racial bias; American justice system; New historicism; Scottsboro cases; Civil rights movement; Civil rights; Black Lives Matter movement; Constitutional rights.;

  Sammanfattning : Adding something new to the understanding of To Kill a Mockingbird (1960), which is considered a twentieth-century classic, would be nearly impossible if not for the outlook of new historicism. Through a new historicist analysis of Harper Lee’s literary text parallel to non-fictional texts relating to the American justice system and civil rights, this essay explores how race affects U. LÄS MER

 2. 2. Personers upplevelser av rehabilitering efter hjärtinfarkt : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Viktoria Norén; Anna-Lena Carlsson; [2020]
  Nyckelord :Myocardial infarction; cardiac rehabilitation; persons; support; experiences; Hjärtinfarkt; hjärtrehabilitering; personer; stöd; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtinfarkt är den vanligaste dödsorsaken i Sverige bland både män och kvinnor. Hjärtrehabilitering är en viktig funktion för att förbättra personens fysiska status och undvika återinsjuknande i hjärtinfarkt. LÄS MER

 3. 3. Förskollärarnas metoder vid utomhusundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Lisa Hagberg; Norrström Anna-Lena; [2019]
  Nyckelord :Förskola; förskollärare; hälsa; lek; lärande; natur och utomhusundervisning;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka vilka metoder förskollärare använder sig av vid utomhusundervisning. Datainsamlingen är baserad på en webbenkät riktad till en Facebookgrupp för förskollärare och lärare. Webbenkäten bestod av 12 frågor och 116 respondenter deltog i studien. LÄS MER

 4. 4. Kemisk klassning och klassning av särskilda förorenande ämnen i Tökilsbäcken : problematik kring antropogena metallers inverkan på naturmiljöer

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Lena Ehrling; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : För att övervaka utvecklingen i Sveriges sjöar och vattendrag används bland annat klassning av ekologisk- och kemisk status. Dessa faktorer ger information över vattendragets status och innefattar ett flertal parametrar som sammanställs till en slutlig klassning. LÄS MER

 5. 5. Förskollärares resonemang om användning av surfplattan i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Didaktik; Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Alexandra Grigic; Lena Jörgensen; [2019]
  Nyckelord :Adekvat digital kompetens; digital kompetens; digitala verktyg; digitalisering; förskollärare; IKT; resonemang; surfplatta;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur förskollärare använder surfplattan i förskolans verksamhet. Genom fem semistrukturerade intervjuer med förskollärare samlades data om deras resonemang om att använda surfplattan, som är det digitala verktyget som används mest i förskolan (Nylander, 2019), i förskolans verksamhet för att besvara studiens undersökningsfråga. LÄS MER