Sökning: "konstruktivism"

Visar resultat 1 - 5 av 180 uppsatser innehållade ordet konstruktivism.

 1. 1. Att tillägna sig matematiska begrepp – matematikboken som stöd : En kvalitativ litteraturstudie med fokus på hur läroböcker erbjuder möjligheter för elever att utveckla förståelse för matematiska begrepp.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Viktoria Löfgren; [2018]
  Nyckelord :matematiska begrepp; semiotiska resurser; textanalys; konstruktivism;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om på vilket sätt den multimodala texten i vanligt förekommande svenska läroböcker i matematik för årskurs fyra erbjuder möjligheter för elever att utveckla förståelse för matematiska begrepp. Detta studeras genom analys av textens struktur, begreppens betoning, semiotiska resurser samt appellering till elevers tidigare erfarenheter. LÄS MER

 2. 2. Hur får vi energi? : En kvalitativ semistruktuerad intervjustudie om barns uppfattningar kring kroppens energiprocesser.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Anja Rantamäki; [2018]
  Nyckelord :Chemistry; energy; food; preschool; perceptions; science; Energi; förskola; förskoleklass; kemi; mat; naturvetenskap; tankar; uppfattningar;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att studera vilka tankar förskolebarn i åldern mellan 5-6 år har om energiprocesser kopplat till människokroppen. Metoden var en kvalitativ semistrukturerad intervjustudie som genomfördes på en förskola samt i en förskoleklass. Teoretiska utgångspunkten var social konstruktivism. LÄS MER

 3. 3. "De två vetoländerna står i skamvrån" : En diskursanalys av tryckt svensk nyhetsmedias rapportering om FN:s säkerhetsråd under februari 2012 och december 2016

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Söderbäck; [2018]
  Nyckelord :FN:s säkerhetsråd; legitimitet; konstruktivism; Syrien-konflikten;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att studera hur tryckt svensk nyhetsmedia skriver om FN:s säkerhetsråd, med utgångspunkt i två kritiska tillfällen då två av de permanenta medlemsstaterna använt sig av vetomakten för att rösta nej till resolutioner. Ett mer preciserat syfte är att studera hur svensk tryckt nyhetsmedias rapportering framställer säkerhetsrådets legitimitet. LÄS MER

 4. 4. Automation of Formative Assessment : Implementation and Evaluation of an Artificial Teaching Assistant

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Johan Myrsmeden; [2018]
  Nyckelord :constructivism; formative assessment; automated assessment; computer-aided education; computer-aided assessment; konstruktivism; formativ bedömning; automatiserad bedömning; datorstödd undervisning; datorstödd bedömning;

  Sammanfattning : The Swedish government has decided to add programming to the Swedish curriculum to strengthen students’ digital skills. The teachers who will teach programming do not always know programming themselves. LÄS MER

 5. 5. Att skapa en exportmogen destination : En studie om Storbritannien som växande marknad att besöka Värmland

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Cecilia Wallin; Helena Klein; [2018]
  Nyckelord :Destinationsutveckling; platsmarknadsföring; exportmognad; konsumentbeteende; upplevelse;

  Sammanfattning : I föreliggande studie kommer vi som skrivit uppsatsen, bland annat redogöra för begreppet exportmognad med utgångspunkt i destinationsutveckling och platsmarknadsföring. Genom att öka den teoretiska förståelsen samt redogöra för den empiriska situationen uppsatsen bygger på, besvarar vi studiens syfte och frågeställningar. LÄS MER