Sökning: "konstruktivism"

Visar resultat 1 - 5 av 241 uppsatser innehållade ordet konstruktivism.

 1. 1. Marx, marxism och vetenskaplig realism : metodologi bortom naturalism vs. konstruktivism

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Daniel Nordström; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning :  Uppsatsens forskningsproblem är vilken metodologisk tradition som Karl Marx kan placeras i. Forskningsfrågan lyder: är Karl Marx’ metodologi naturalistisk, konstruktivistisk eller kan den inte placeras i endera? Dess metod är kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER

 2. 2. EU:s politik för vidarebosättning av invandrare : En kvalitativ fallstudie av flyktingkrisen 2015 i Europa

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Celina Al-Eid; [2022]
  Nyckelord :Integration; constructivism in international relations; distribution of refugee quotas; first-line recipient countries; The Visegrad group; EU; migration; Dublin agreement; European asylum policy.; Integration; konstruktivism i internationella relationer; fördelning av flyktingkvoter; första linjens mottagarländer; Visegradgruppen; EU; migration; Dublinavtalet; Europeisk asylpolitik.;

  Sammanfattning : The refugee crisis in the world, specifically after 2015, which came as a result of the repercussions of the war in Syria and the absence of the right political vision in Iraq and Libya. This migration has led to increased pressures on many countries in the European Union, as a result of the influx of more immigrants from the Middle East and North Africa. LÄS MER

 3. 3. Digital studie- och yrkesvägledning - möjligheter och hinder : En studie om digital kompetens inom vuxenutbildningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Maria Stjernfeldt; [2021]
  Nyckelord :Studie- och yrkesvägledare; klienter; digital vägledning; kommunikation; in- terkulturellt möte; sociokulturellt perspektiv; konstruktivism; karriärvägledning; digitalt språk; digitalt infödda och digitala invandrare.;

  Sammanfattning : Digitaliseringen av samhället de senaste årtiondena har på många sätt förändrat studie- och yrkesvägledarnas arbetssätt vilket har medfört nya möjligheter och utmaningar. Den på- gående Coronapandemin har påskyndat den digitala transformationen eftersom studie- och yrkesvägledning tvingats drivas på distans. LÄS MER

 4. 4. Bedömning och lärande : En kvalitativ studie om tre lärares och en rektors uppfattning och tillämpning av formativ och summativ bedömning i ämnet samhällskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Jonsén Jennie; [2021]
  Nyckelord :ansvarsstyrning; behaviorism; formativ bedömning; konstruktivism; samhällskunskap; sociokulturell kunskapssyn; summativ bedömning;

  Sammanfattning : Bedömning av elevers kunskaper har under 1900-talet varit starkt kopplat till inträde och urval till högre utbildning och arbetsliv. Bedömning har traditionellt uppfattats som mer eller mindre liktydigt med prov och betyg, vad som brukar benämnas summativ bedömning. LÄS MER

 5. 5. Elevers omvärldskunskap i årskurs 6 : En kvantitativ studie med fokus på namngeografi, samt läge- och storleksrelationer i Europa och världen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Frida Domby; [2021]
  Nyckelord :name geography; geographical frame of reference; map; continents; geography; namngeografi; geografisk referensram; karta; världsdelar; geografi;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt elevers kunskaper angående namngeografi samt läge- och storleksrelationer kopplat till Sverige, Norden, Europa samt världen. Studiens syfte är att undersöka om elevernas kunskaper påverkas av deras resvana, ursprung, kön eller annan vistelse utomlands. LÄS MER