Sökning: "Bemötande sjukvård"

Visar resultat 1 - 5 av 178 uppsatser innehållade orden Bemötande sjukvård.

 1. 1. UPPLEVELSE AV ÅTERGÅNG I ARBETE HOS PERSONER MED KOGNITIVA SVÅRIGHETER EFTER FÖRVÄRVAD HJÄRNSKADA En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Kristina Bertilsson; [2018-05-30]
  Nyckelord :Cognitive; Occupational Therapy; Qualitative; Stroke; Traumatic Brain Injury;

  Sammanfattning : Bakgrund Många personer i arbetsför ålder drabbas årligen av förvärvad hjärnskada, vilket kan leda till livslång kognitiv funktionsnedsättning. Personens upplevelse av att återgå i arbete beror förutom på individen själv även på arbetsplatsen, hälso- och sjukvård samt socialförsäkringssystemet. LÄS MER

 2. 2. Feeling blue or pink? Depressionsvård ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Helena Johansson; Linn Svedjeland Ödlund; [2018-01-25]
  Nyckelord :genus; depression; jämlikhet; makt; intersektionalitet; vårdrelation; bemötande; attityder; personcentrerad vård; genusbias; normer; stigma; relationer; symtom; omvårdnad; coping; Hälso- och sjukvård;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Hälso- och sjukvård ska bedrivas jämlikt och sjuksköterskor ska arbeta för enjämlik vård. Genusskillnader existerar dock i hälso- och sjukvården och genusbias utgörhinder för jämlik vård. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser av vård och bemötande i samband med MRSA-smitta : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Sawin Serko; Sofia Johansson; [2018]
  Nyckelord :MRSA; Methicillin-resistant Staphylococcus aureus; Patient; Experience; Healthcare Professionals; MRSA; Methicillin-resistant Staphylococcus aureus; Patient; upplevelse; Hälso- och sjukvårdspersonal;

  Sammanfattning : Meticillinresistent staphylococcus aureus (MRSA) är en bakterie som är resistent mot ett flertal antibiotika. Det är en bakterie som har ökat både i Sverige och i resten av världen. Tidigare var smittspridningen av MRSA vanligt förekommande på sjukhusen men har på senare tid även blivit allt mer förekommande utanför sjukvården. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelser av bemötande inom den psykiatriska slutenvården : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Olivia Lindqvist; Elisabeth Nilsson; [2018]
  Nyckelord :psykisk ohälsa; psykiatrisk slutenvård; patientperspektiv; vårdrelation; sjukvårdspersonal;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa är ett allt vanligare problem världen över. Målet med all sjukvård är att främja hälsa, fysisk som psykisk. Tidigare forskning visar att sjukvårdspersonal ofta brister i bemötandet inom psykiatrisk vård. LÄS MER

 5. 5. Mammors upplevelser av hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande när de valde att inte amma : En kvalitativ studie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Vårdvetenskap; Uppsala universitet/Vårdvetenskap

  Författare :Ida Kolsmyr; Lovisa Holmlund; [2018]
  Nyckelord :Mammor; amning; bemötande; hälso- och sjukvårdspersonal; vårdlidande;

  Sammanfattning : Bakgrund Specialistsjuksköterskan med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar har ett ansvar för att barn får hälsosamma levnadsvanor. Amning beskrivs i många studier medföra hälsofördelar, men mammor väljer ändå av olika orsaker att inte amma. LÄS MER