Sökning: "ring"

Visar resultat 1 - 5 av 703 uppsatser innehållade ordet ring.

 1. 1. Hur fungerar samarbete mellan konkurrenter? : En studie om coopetition i det alternativa matnätverket REKO-ring

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Emilia Haggärde; [2021]
  Nyckelord :Coopetition; competition; cooperation; alternative food networks; Coopetititon; konkurrens; samarbete; alternativa matnätverk;

  Sammanfattning : Intresset för närproducerad mat växer. Klimatdebatten ökar medvetenheten kring maten vi äter. Som ett resultat av detta startades REKO-ring 2013 i Finland. 2016 kom REKO-ring till Sverige och har ökat snabbt i popularitet. LÄS MER

 2. 2. Dans under en pandemi : En kvalitativ studie om dans och rörelse till musik i ämnet idrott och hälsa för gymnasiet under Covid-19 pandemin

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Andreas Rosenqvist; [2021]
  Nyckelord :dans; idrottslärare; pandemi; gymnasiet;

  Sammanfattning : Syfte & Frågeställning  Syftet med studien är att undersöka vilka svårigheter som lärare upplever har uppstått under covid-19 pandemin samt hur det har påverkat dans och rörelse till musik i ämnet idrott och hälsa i gymnasiet under Covid-19 pandemin. De frågor som studien avser att besvara är: - Hur har dans samt rörelse till musik kunnat bedrivas i gymnasieundervisningen under Covid-19 pandemin? - Hur har idrottslärare hanterat undervisningen under Covid-19 pandemin? - Hur har digitala hjälpmedel använts för att bedriva idrottsundervisningen?    Metod Forskaren har använt en explorativ forskningsmetod för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. LÄS MER

 3. 3. Religionsundervisning, etik och populärkultur. : En kvalitativ studie om J.R.R. Tolkiens The Fellowship of the Ring och dess didaktiska potential i religionskunskapsundervisningen på gymnasienivå.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Daniel Andersson; [2021]
  Nyckelord :Didactic potential; Normative ethics; Ethical dilemmas; Denotology; Teleology; Religious studies; J.R.R. Tolkien; The Fellowship of the Ring;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to evaluate the didactic potential, and applicability of fiction in religious education. The subject I wanted to examine was J.R.R. LÄS MER

 4. 4. Optical characterisation of AAO/CsPbBr3 perovskite nanocomposites

  Master-uppsats, Lunds universitet/Synkrotronljusfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Klára Nováková; [2021]
  Nyckelord :perovskite; scintillator; optoelectronics; semiconductor; X-ray detection; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Direct bandgap metal lead halide perovskites offer promising optoelectronic properties desirable in a wide range of applications including photodetection. However, the incomplete and poor understanding of the photophysical processes taking place in these materials, along with their poor stability, is the bottleneck for optimisation and further development of metal halide perovskite devices. LÄS MER

 5. 5. ”Fröken, hur vet jag om jag är språkligt medveten?” : En systematisk litteraturstudie om språklig medvetenhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anna Olofsson; Mikaela Sillanpää; [2021]
  Nyckelord :Språklig medvetenhet; förskoleklass; Hitta språket och Lgr 11; litteracitet; literacy; her-meneutik; läs- och skrivutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att genom en systematisk litteraturstudie undersöka och samman-ställa hur begreppet språklig medvetenhet synliggörs i aktuell svensk forskning med anknytning till grundskolans tidiga år, samt belysa hur detta avspeglas i Skolverkets bedömningsmaterial Hitta språ-ket. Med stöd av detta undersöker vi även hur man kan utveckla språklig medvetenhet hos elever. LÄS MER