Sökning: "att samtala med barn"

Visar resultat 1 - 5 av 308 uppsatser innehållade orden att samtala med barn.

 1. 1. SJUKSKÖTERSKANS STRATEGIER I HÄLSOFRÄMJANDE MÖTEN MED BARN MED ÖVERVIKT OCH OBESITAS En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elise Jacobson; Anna Rönnegård; [2023-06-28]
  Nyckelord :Barn 6-18 år; hälsofrämjande arbete; obesitas; strategier; sjuksköterskor; vårdnadshavare; övervikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: En stor andel av världens barn är överviktiga och obesa och det är ett stort problem för samhället och de drabbade. Barn och unga med övervikt och obesitas har en stor risk för livslånga komplikationer och kan behöva medicinering och kontakt med sjukvården. LÄS MER

 2. 2. Fysisk aktivitet i förskolan : Förskollärares arbetssätt med och förhållningssätt tillfysisk aktivitet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Matilda Begntsson; Fanny Sjölund; [2023]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; rörelse; förskollärare; förhållningssätt; den pedagogiska miljön;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att synliggöra vilka inställningar det finns blandförskollärare gällande fysisk aktivitet och arbetet kring det i förskolan.Forskning visar på att förskollärares förhållningssätt till fysisk aktivitet ochkunskap om ämnet påverkar vilka möjligheter barn får till fysisk aktivitet iförskolan. LÄS MER

 3. 3. Att samtala kan vara svårt : Skolsköterskors erfarenheter av att kommunicera om barns vikt med vårdnadshavare

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Helena Johannesson; Jennie Magården; [2023]
  Nyckelord :Child; communication; guardians; school nurse; weight; Barn; kommunikation; skolsköterska; vikt; vårdnadshavare;

  Sammanfattning : Bakgrund: Skolsköterskor har en betydelsefull roll i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet, där samtal med vårdnadshavare är en viktig del. I hälsosamtal med elever och i kommunikation med vårdnadshavare kan motiverande samtal underlätta och bidra till bättre hälsoresultat. LÄS MER

 4. 4. Behöver verkligen barn titta på porr? : Skolsköterskors uppfattningar om det hälsofrämjande arbetet kring elevers bruk av pornografi

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Cajsa Persson; Äva Tillberg; [2023]
  Nyckelord :cooperation; health promoting; life-world; pornography; school nurse; hälsofrämjande; livsvärld; pornografi; samarbete; skolsköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alla barn och ungdomar har rätt till en god sexuell hälsa och utveckling. Med pornografins ökade tillgänglighet finns risker för deras fysiska och psykiska hälsa. LÄS MER

 5. 5. Familjecentrerad vård inom pediatrisk palliativ vård : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Hilma Sivgren; Jenny Lirfeldt; [2023]
  Nyckelord :Experience; Family centered care; Palliative care; Parent; Pediatric; Familjecentrerad vård; Föräldrar; Palliativ vård; Pediatrik; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund Pediatrisk palliativ vård är den del av hälso- och sjukvården som syftar till att vårda barn i livets slutskede. Föräldrar till dessa barn genomgår en period av lidande, stress och psykiska påfrestningar och är därför i behov av stöd från sjukvårdspersonalen. LÄS MER