Sökning: "att samtala med barn"

Visar resultat 1 - 5 av 259 uppsatser innehållade orden att samtala med barn.

 1. 1. "Demokrati ska som inte vara en happening" : En kvalitativ intervjustudie om hur förskollärare konstruerar demokrati i relation till förskolans utbildning och undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Anna Nilsson Salmi; [2021]
  Nyckelord :Demokrati; Förskollärare; Konstruktioner; Undervisning; Utbildning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att analysera och diskutera hur förskollärare konstruerar demokratii relation till förskolans utbildning och undervisning. Detta har undersökts med hjälp av semistrukturerade intervjuer och en socialkonstruktionistisk teori, där förskollärarnas sätt att samtala och beskriva demokrati i deras arbete förståtts som deras sätt att konstruera demokrati. LÄS MER

 2. 2. Samtalsmetodik i yrkesrollen som socionomer : En kvalitativ studie om skolkuratorer

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för socialt arbete (SA); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Jeton Krasnici; Jennifer Policarpio; [2021]
  Nyckelord :Children and teenagers; conversation; conversation methodics; empathy; internship; learning by doing; social worker education; school counselors.; Barn och ungdom; empati; learning by doing; praktik; samtal; samtalsmetodik; skolkurator.;

  Sammanfattning : En del socionomer kan uppleva obehag att samtala med människor som är i kris eller mår dåligt. Skolkuratorer är en av de som kan uppleva en osäkerhet huruvida de ska samtala med barn och ungdomar. LÄS MER

 3. 3. Högläsningens betydelse för barns språkutveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Nathalie Grindborn; Linn Johansson; [2021]
  Nyckelord :högläsning; språkutveckling; boksamtal; lyssnande;

  Sammanfattning : Bakgrund Högläsning bidrar till att barn får möjlighet att utveckla ett intresse för litteratur samtidigt som det bidrar till barns språkliga förmåga och litteracitet. Barn som får möjlighet att lyssna och samtala kring litteratur utvecklar ett bredare ordförråd samtidigt som de genom socialinteraktion får öva på samspel och kommunikation. LÄS MER

 4. 4. Barns socioemotionella utveckling : Förskollärarnas kompetenser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Josefin Samuelsson; Sandra Hedlund; [2021]
  Nyckelord :barns socioemotionella utveckling; känsloreglering; socialt samspel; förskollärare; förskola;

  Sammanfattning : Syftet med vår undersökning var att ta reda på vilka kompetenser förskollärare besitter om barns socioemotionella utveckling samt hur förskollärare arbetar för att främja denna utveckling. För att kunna svara på syftet har tre frågeställningar formats: Vilken syn har förskollärare på barns socioemotionella utveckling? Vad besitter förskollärare för kompetenser om barns socioemotionella utveckling? samt Vilka metoder använder förskollärare för att stötta barn i deras socioemotionella utveckling? I studien deltog fem förskollärare från tre olika förskolor i en kommun i Västra Götalands län. LÄS MER

 5. 5. Skolsköterskors arbete med övervikt i grundskolan

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Kajsa Hermansson; Kristin Abrahamsson; [2021]
  Nyckelord :motiverande samtal; innehålls analys; kvalitativ design; elever;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att tidigt identifiera och försöka hjälpa barn med övervikt är betydelsefullt för att minska risken för fysisk och psykisk ohälsa under uppväxten och längre fram i livet. I skolan uppmärksammas övervikt ofta vid hälsokontroller som görs av skolsköterskan. LÄS MER