Sökning: "att samtala med barn"

Visar resultat 1 - 5 av 291 uppsatser innehållade orden att samtala med barn.

 1. 1. "Högläsning - det går inte att klara sig utan." : en kvalitativ studie om förskollärares föreställningar kring högläsning och språkutveckling

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emelie Rosengren; Martina Yousif; [2022]
  Nyckelord :högläsning; språkutveckling; dialogic book reading; dialogisk läsning; sociokulturellt perspektiv; stöttningsstrategier;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka vilka föreställningar förskollärare har kring högläsning och de frågeställningar som kommer att besvaras är; hur planerar förskollärare för högläsning, vilka eventuella utmaningar ser förskollärare med högläsning och vilka metoder använder sig förskollärare av för att göra högläsningen språkutvecklande. Studien bygger på en kvalitativ forskningsmetod där sex semistrukturerade intervjuer genomförts som sedan transkriberats, kodats och genomgått en tematisk analys för att strukturera resultaten. LÄS MER

 2. 2. Att hjälpa andra, en hjälp till självförståelse? : En kvalitativ studie om socionomprogrammets påverkan på studentens självförståelse i förhållande till psykisk hälsa och tidigare familjeproblematik.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Thilda Nilsson; My Miettinen; [2022]
  Nyckelord :Självförståelse; Studenter; Familjeproblematik; Psykisk Hälsa; Socionomprogrammet;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om, samt i sådana fall hur, studier på socionomprogrammet vid Umeå Universitet kan bidra med självförståelse för de studenter som har personliga erfarenheter av familjeproblematik. Vidare på vilket sätt studier vid socionomprogrammet kan påverka den psykiska hälsan. LÄS MER

 3. 3. Distriktssköterskors upplevelser av att samtala med föräldrar till barn med övervikt. En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Emma Wennerström; Jeanette Jern; [2022]
  Nyckelord :Nurse; Pediatric obesity; Experience; Parent; Sjuksköterska; Övervikt hos barn; Upplevelser; Föräldrar;

  Sammanfattning : Introduktion: Barn med överviktsproblem ökar i världen och är ett växande problem även i Sverige. Övervikt hos barn i tidig ålder ökar risken för att barnen senare i livet ska drabbas av följdsjukdomar vilket gör att det är viktigt att tidiga åtgärder vidtas. LÄS MER

 4. 4. Grundskolekuratorers självskattade kunskap och kompetens kring suicidalitet och suicid hos barn

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Emelie Nilsson; Emma Larsson; [2022]
  Nyckelord :Children; Competence; Counselor; Knowledge; School; Suicidality; Suicide; Barn; Kompetens; Kunskap; Skolkurator; Suicid; Suicidalitet;

  Sammanfattning : I Sverige dör i genomsnitt 22 barn under 18 år i suicid årligen, varav en handfull är under 15. För att motverka suicidalitet och suicid bland barn krävs att viktiga samhällsaktörer har kunskap och kompetens att agera kring problematiken. LÄS MER

 5. 5. Gymnasielever samtalar om skönhetsideal och mode genom historien : En kvalitativ studie av uttryck för historiemedvetande ur ett genusperspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Jacqueline Kostin; [2022]
  Nyckelord :Historiemedvetande; genus; skönhetsideal och mode; gymnasielever;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar att synliggöra och problematisera gymnasieelevers föreställningar om skönhetsideal och mode genom olika tider. För att därigenom se om och hur eleverna använder ett genusperspektiv i sina uttryck för historiemedvetande. LÄS MER