Sökning: "Marie Allert"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marie Allert.

  1. 1. ”Jag berättar inte att jag går på specialskola” Elevers och vårdnadshavares upplevelser av skolövergång från grundskolan till specialskolan

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

    Författare :Marie Allert; Stefan Sandberg; [2019]
    Nyckelord :Skolövergång; elevperspektiv; specialskolan; sammanhang och erfarenheter;

    Sammanfattning : Sammanfattning Allert och Sandberg, Marie och Stefan(2018). ”Jag berättar inte att jag går på specialskola” – Elevers och vårdnadshavares upplevelser av skolövergång från grundskolan till specialskolan. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER