Sökning: "Livsstil hälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 746 uppsatser innehållade orden Livsstil hälsa.

 1. 1. Upplevelser av livsstilsförändringar vid diabetes mellitus typ två : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Nelly Stenfelt; Julia Cleasson; [2024]
  Nyckelord :Diabetes mellitus typ två; hälsa; livsstilsförändringar; livsvärld; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ två (DMT2) är en vanligt förekommande sjukdom i flera av världens länder. Prevalensen är ökande och sjukdomen debuterar i allt yngre åldrar. De främsta riskfaktorerna för att drabbas av DMT2 är övervikt och fetma. LÄS MER

 2. 2. En kartläggning av arbetsterapeutens arbete med vuxna som lever med övervikt eller obesitas

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

  Författare :Elina Storm; Linn Stenberg; [2024]
  Nyckelord :arbetsterapi; obesitas; vuxna; övervikt; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och obesitas är ett växande problem i samhället och anses vara ett folkhälsoproblem. Över hälften av Sveriges befolkning lever idag med övervikt eller obesitas. Arbetsterapeutens roll är att stödja individer i förändringsarbete för att främja hälsa och möjlighet till deltagande i meningsfulla aktiviteter. LÄS MER

 3. 3. Skolidrott - deltagande och ombyte : En kvantitativ studie om elever i årskurs 9 utifrån ett sociokulturellt perspektiv

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Vilma Fälting; Lova Thorin; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion  Idrottsundervisningen i skolan är en viktig komponent i elevernas utbildning och välbefinnande. För en del elever är idrottsundervisningen den enda tillgången till regelbunden fysisk aktivitet, ämnet har således en avgörande betydelse för många elevers välmående och hälsa. LÄS MER

 4. 4. Långvarig motivation till fortsatt styrketräning på gym : En empirisk studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle

  Författare :Johannes Lashgrinejad; Simon Wojnicki; [2024]
  Nyckelord :självbestämmandeteorin; grundläggande psykologiska behov; motivation; fysisk aktivitet; styrketräning på gym;

  Sammanfattning : Den mentala hälsan bland den svenska befolkningen har försämrats under de senaste åren, i synnerhet bland unga vuxna. Ny forskning har belyst de många positiva effekter på den mentala hälsan som medföljer regelbunden fysisk aktivitet, men ändå är det endast en liten del av befolkningen som motionerar regelbundet. LÄS MER

 5. 5. Idrottslärarens didaktiska val inverkar på elevernas motivation till ämnet idrott och hälsa : En kvalitativ studie ur ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Joakim Broman; [2024]
  Nyckelord :Idrott och hälsa; lärare; elevernas motivation; self-determination theory;

  Sammanfattning : Den mer stillasittande livsstilen som i dag präglar samhället riskerar att leda till allvarliga konsekvenser för människors hälsa. Forskning framhäver idrottsundervisningen som en viktig faktor för att främja barn och ungdomars aktiva livsstil. LÄS MER