Sökning: "humanity"

Visar resultat 1 - 5 av 693 uppsatser innehållade ordet humanity.

  1. 1. Att vara emotionellt intelligent - Den hårfina linjen mellan att påverkas för mycket och för lite En kvalitativ studie om professionellas upplevelser och hantering av känslor i arbetet med våldsutsatta barn på Barnahus

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Ermira Bushi; Emma Olsson; [2023-05-31]
    Nyckelord :barnahus; professionals; child abuse; emotions; coping strategies; professionalism;

    Sammanfattning : The aim of this study has been to reach a deeper understanding of the complexity considering the emotions of professionals working with abused children within the Swedish Barnahus (a model for multidisciplinary work coordinating investigation and treatment for children who may have been abused). As a part of the aim, this study also ambition to highlight the multidisciplinary work that takes part in Barnahus. LÄS MER

  2. 2. Godtrogen i sin vaksamhet - En undersökning av konspirationsteorier i relation till begreppen godtrogenhet & vaksamhet, med hjälp av fall från QAnon

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

    Författare :Albin Larsson; [2023-05-15]
    Nyckelord :Godtrogenhet; Vaksamhet; QAnon; Imageboards;

    Sammanfattning : This paper aims to analyze gullibility and vigilance within the context of conspiracy theories, primarily with the help of authors such as Hugo Mercier and Alberto Acerbi, as well as other relevant sources. Cases from QAnon will be the main focus of this paper, in the hope that they can shed light on the relationship between gullibility, vigilance, and conspiracy theories. LÄS MER

  3. 3. Människan vattnar Arrakis : En ekokritisk läsning av Dune: Messiah

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

    Författare :Sofia Njurin; [2023]
    Nyckelord :anthropocentrism; biocentrism; terraforming; ecocriticism; Dune; Dune: Messiah; Frank Herbert; Consciousness; nature; thing-power; deterritorialization; antropocentrism; biocentrism; terraformning; ekokritik; Dune; Dune: Messiah; Frank Herbert; medvetenhet; natur; thing-power; deterritorialisering;

    Sammanfattning : I Dune: Messiah (1969) sker en förändring av klimatet, en terraformning som människan initierar. Vatten introduceras i rikliga mängder på planeten Arrakis och detta påverkar planetens ekologi såväl som människans kultur. LÄS MER

  4. 4. Can an alternative cosmovision challenge the market hegemony? : an analysis of article 6.8 in the Paris agreement

    Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

    Författare :Amanda Björksell; [2023]
    Nyckelord :climate negotiations; Paris agreement; Buen Vivir; ; Vivir Bien; article 6.8; climate justice; Bolivia; non-market approaches;

    Sammanfattning : A rising global temperature and increased emissions, in combination with the slow progress of the yearly climate negotiations shows that there is something hindering the radical improvement needed to protect both the planet and humanity. The outset for this thesis is to study the UN climate negotiations and the alternative discourse that can question the hegemony. LÄS MER

  5. 5. Värdväxter hos Coleophora - säckmalar : koppling till utbredning och hotstatus

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

    Författare :David Lundgren; [2023]
    Nyckelord :värdväxter; insekter; nattfjärilar; säckmalar; Lepidoptera; Coleophora; lövminerare; småfjärilar; fjärilslarver; rödlistade arter; hotade arter; pollinerare;

    Sammanfattning : Att stoppa utarmning av biologisk mångfald och livsmiljöer är en stor utmaning och en ödesfråga för mänskligheten. Klimatförändringar, exploatering, kalhyggesskogsbruk, intensivt brukad jordbruksmark, invasiva arter och miljögifter medför att jorden är inne i sitt sjätte utdöende. LÄS MER