Sökning: "VISA"

Visar resultat 1 - 5 av 9035 uppsatser innehållade ordet VISA.

 1. 1. Lösning av diofantiska ekvationer med hjälp av Fourieranalys: En studie av Hardy-Littlewoods cirkelmetod

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Hugo Bäckman; Tony Gromer; Rebecka Mårtensson; Elina Möller; [2023-11-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I detta kandidatarbete i matematik vid Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet studeras två applikationer av Hardy-Littlewoods cirkelmetod. Det redogörs för en förbättring på Warings problem för ett godtyckligt antal olika potenser. LÄS MER

 2. 2. ÖAR, BROAR OCH GRÄNSGÅNGARE; Barriärer mot ekologiskt hållbarhetsarbete i Göteborgs miljöförvaltning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Filip Klang; [2023-09-27]
  Nyckelord :Hållbarhetsbarriärer; tjänstepersoner; myndighetsutövning; Agenda 2030; Göteborg;

  Sammanfattning : Att ställa om samhället till att bli mer hållbart i förenlighet med Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen har länge varit en tuff nöt att knäcka. Göteborgs stad har sedan 2021 arbetat med att implementera ett nytt miljö- och klimatprogram till följd av det mindre lyckade miljöprogrammet som löpte mellan 2012–2020. LÄS MER

 3. 3. Ungdomars identitet och attityder på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Rani Kerio; [2023-08-29]
  Nyckelord :Attityd; identitet; mänskligt samspel; rollövertagande; socialt fält och sociala medier.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att sociologiskt analysera relationen mellan sociala medier och ungdomars identitetsskapande samt ungdomars upplevelser av sociala medier i relation till identitetsskapande. Frågeställningar: - Hur ser relationen ut mellan ungdomars identitet och sociala medier som ett socialt fält? - Hur upplever ungdomar att sociala medier påverkar deras identitetsskapande? Metod och material: För att erhålla ett tydligt resultat har tillvägagångssättet varit genom en kvalitativ metod som innebar semistrukturerade intervjuer med fyra respondenter mellan 17– 19 år gamla, detta för att få en djupare förståelse för ungdomars identitet och framför allt deras upplevelser på sociala medier. LÄS MER

 4. 4. Jag bestämmer över min personliga data, eller hur? - En fallstudie om individers med funktionsnedsättningars möjlighet att ge sitt samtycke till publicering av deras personliga data.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Helene Melker; [2023-08-11]
  Nyckelord :GDPR; Samtycke; Personlig data; Känslig data; Sårbara individer; Funktionsnedsättning; Sociala medier; Kommunikation; Kommunikationsstöd; Självbestämmande; Ågrenska;

  Sammanfattning : Motståndet och oron till att visa upp individer med funktionsnedsättningar på sociala medier och liknande är problematiskt i relation till individernas självbestämmande över sin personliga data. Uppsatsen syftar till att kunna ge en närmare vägledning för hur individer med funktionsnedsättningar själva ska kunna ge samtycke till sin personliga data i förhållande till General Data Protection Regulation (GDPR). LÄS MER

 5. 5. Generaldirektörens förord - Drag och steg i förorden till myndigheters årsredovisningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Mikael Hallberg; [2023-07-31]
  Nyckelord :förord; generaldirektör; myndighet; drag; steg; genre; språkkonsult;

  Sammanfattning : I denna undersökning tar jag reda på vilka drag och steg som definierar textgenren generaldirektörens förord. Svenska myndigheter inleder vanligen sina årsredovisningar med en text under rubriken generaldirektörens förord. LÄS MER