Intressenters inflytande vid nya redovisningsstandarder: En studie om intressentgruppers inflytande vid utformningen av IFRS 17

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Inledning: Försäkringsindustrin har en central roll i dagens ekonomi genom att erbjuda finansiellt skydd mot en rad olika risker. Trots detta har bristande jämförbarhet och otillräcklig insyn i företagens finansiella rapporter utgjort betydande utmaningar. Under cirka 20 år möjliggjorde IFRS 4 för företag att tillämpa varierande metoder för värdering och redovisning av deras försäkringskontrakt, vilket i sin tur ledde till försämrad transparens. Emellertid har en ny standard, IFRS 17, bearbetats fram. Genom att rätta till de brister som återfunnits inom IFRS 4, syftar IFRS 17 till att öka den finansiella rapporteringens tillförlitlighet, jämförbarhet och transparens inom försäkringssektorn, där remissvar varit en del av denna process. Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva vilket inflytande olika intressentgrupper har haft vid utformningen av IFRS 17. Metod: Metoden som använts i denna studie för att uppnå syftet grundar sig i en kvalitativ innehållsanalys av de 123 remissvar som uppkommit till följd av utformningen av IFRS 17. Svaren har sedan kodats och grupperats, för att vidare genomgå en komparativ analys med den slutgiltiga redovisningsstandarden för att analysera intressenternas inflytande. Slutsats: Studien visar att upprättare hade flest synpunkter och fick flest accepterade. Däremot hade användarna högst procentuell acceptans. Nollhypotesen går inte att förkasta vilket tyder på att ingen intressentgrupp hade ett större inflytande på den slutliga utformningen av IFRS 17.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)