Sökning: "Camilla Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 109 uppsatser innehållade orden Camilla Andersson.

 1. 1. Striden om kommentarsfältet En kvantitativ studie om kommentarsfältens utveckling och samtalsklimat

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Tove Andersson; Camilla Haagen; [2018-02-08]
  Nyckelord :online commenting forums; politeness online; anonymity online; Ifrågasätt; Dagens Nyheter; newspapers online.;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to investigate who writes what in a modern online commenting forum. In an ever changing digital world there are certain themes that reoccur in the public debate. One of those is the question about uncivility and impoliteness online. LÄS MER

 2. 2. Prestationsbaserad resursfördelning inom högre utbildning : En kvalitativ fallstudie om hur undervisningskvaliteten påverkas

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Kent Andersson; Camilla Drangel; [2018]
  Nyckelord :quality; higher education; strategic management; performance-based management; profession; resources; kvalitet; högre utbildning; strategisk styrning; prestationsbaserad styrning; profession; resurser;

  Sammanfattning : I den här fallstudien undersöks hur undervisningskvaliteten inom högre utbildning påverkas av ett prestationsbaserat resursfördelningssystem vid Luleå tekniska universitet. Författarna har även undersökt under vilka förutsättningar undervisningen kan få högre (lägre) kvalitet vid en tilldelning av större (mindre) ekonomiska resurser. LÄS MER

 3. 3. Elevhälsa i praktiken : Specialpedagogisk analys av främjande, förebyggande och åtgärdande arbete i elevhälsoteam

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Wynette Andersson; Camilla Wramhult; [2018]
  Nyckelord :Elev; interaktion; organisering; relationell; salutogent; samverkan; vårdnadshavare.;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att analysera det främjande, förebyggande och åtgärdande elevhälsoarbetet utifrån ett salutogent och patogent förhållningssätt samt vilka insatser på organisations-, grupp- och individnivå som uppmärksammas under samtal på två skolor i en kommun i Sverige. Semistrukturerade kvalitativa intervjuer med professionerna rektor, specialpedagog och kurator från elevhälsan på två skolor genomfördes för att kunna besvara studiens frågeställningar. LÄS MER

 4. 4. Speciallärarens dilemma : Kartläggningsprocessen från identifiering till åtgärder för elever i matematiksvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Camilla Jansson; Camila Andersson; [2018]
  Nyckelord :bedömning; grundläggande matematikkunskaper; identifiering; insatser; kartläggning; matematiksvårigheter;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att få fördjupad kunskap om och förståelse av speciallärarens roll vid identifieringen, uppföljningen och insatser avseende elever i matematiksvårigheter. I denna kvalitativa studie har det genomförts 14 semistrukturerade intervjuer med speciallärare/specialpedagoger på skolor i tre olika kommuner. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans erfarenheter av kommunikation i mötet med nyanlända flyktingar och immigranter – En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Maria Mosshäll Andersson; Camilla Häll; [2018]
  Nyckelord :Communication; experiences; immigrants; nurses and refugees.; Erfarenheter; flyktingar; immigranter; kommunikation; sjuksköterska och upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Miljoner människor lämnar sina hem av olika anledningar för att bosätta sig i ett nytt land. Adekvat kommunikation är grunden för att skapa en god relation människor emellan, vilket är essentiellt i mötet med nyanlända flyktingar och immigranter. LÄS MER