Sökning: "Camilla Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 130 uppsatser innehållade orden Camilla Andersson.

 1. 1. Vad är särskilt med ett särskilt begåvat barn?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Emelie Andersson; Camilla Nyström; [2021-02-08]
  Nyckelord :Gifted children; very able children; phenomenographY; identification; special educator;

  Sammanfattning : SyfteDet övergripande syftet med studien är att få kunskap om hur sju specialpedagoger uppfattaratt särskild begåvning hos barn yttrar sig. Vidare är syftet att undersöka hur dessaspecialpedagoger uppfattar särskilt begåvade barns behov av stöd i skolan och hur stödet kanse ut. LÄS MER

 2. 2. Utmaningar som kan uppstå i ett flerspråkigt matematikklassrum : en studie om vilka utmaningar pedagoger kan möta i ett flerspråkigt matematikklassrum

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Camilla Andersson; Matilda Nyberg Dalquist; [2021]
  Nyckelord :Flerspråkighet; matematik; kodväxling; scaffolding; diskurser; språknormer;

  Sammanfattning : I Sverige idag talas det mer än 150 olika språk. Flerspråkigheten medför nya utmaningar och nyvunna insikter. Vi har därför valt att fördjupa oss i den språkliga kommunikationen i det matematiska klassrummet. Syftet med studien är att identifiera utmaningar som kan uppstå vid mötet av andraspråkselever i matematikundervisningen. LÄS MER

 3. 3. Äldres upplevelser av ensamhet: en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Erika Andersson; Camilla Wikholm; [2021]
  Nyckelord :Elderly people; experience; loneliness; Ensamhet; upplevelse; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ensamhet är ett växande problem i samhället och särskilt bland den äldrebefolkningen. Ensamhet symboliseras som en upplevelse och kan vara ett frivilligt eller ofrivilligt val. Tidigare forskning har visat att ofrivillig ensamhet kan medföra negativa hälsoeffekter. Syfte: Att beskriva äldres upplevelser av ensamhet. LÄS MER

 4. 4. Barns vakna återhämtning : En kvalitativ studie om ett antal förskollärares uppfattningar om barns vakna återhämtning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Hedvig Andersson; Camilla Lundgren; [2021]
  Nyckelord :Recovery; stress; preschool; rest; children; preschool-teacher; obstacles; Återhämtning; stress; förskola; vila; barn; förskollärare; hinder;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra med kunskap om barns vakna återhämtning i förskolan utifrån ett antal förskollärares uppfattningar. De frågeställningar som studien baseras på är; Vilka möjligheter till återhämtning erbjuds de barn som inte sover i förskolan? samt; Vilka hinder kan påverka möjligheter till barns vakna återhämtning i förskolan? Studiens resultat har analyserats utifrån det teoretiska perspektivet sociokulturellt perspektiv med tillhörande begrepp. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors kommunikation med anhöriga i livets slutskede : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Camilla Andersson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER