Sökning: "Camilla Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 140 uppsatser innehållade orden Camilla Andersson.

 1. 1. Anmälningsplikt i förskolan : Pedagogers erfarenheter av hur information om anmälningsplikten, gällande orosanmälningar, i förskolan kan skapa mer tillitsfulla relationer till vårdnadshavare.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :hanna andersson; Camilla Larandsson; [2023]
  Nyckelord :Child abuse; Cooperation; Obligation to report; Preschool; Relationship; Anmälningsplikt; Barnmisshandel; Förskola; Relationer; Samverkan;

  Sammanfattning : The aim of this study is to contribute with knowledge about preschool teachers experiences of how information about the obligation to report, regarding reports of concern, affects the relationship between teachers and guardians. The method in this study is semi-structured qualitative interviews where ten active teachers were interviewed, both preschool teachers and childcare workers. LÄS MER

 2. 2. Våldet tar ingen hänsyn till hög ålder : Sjuksköterskans erfarenhet av att upptäcka hot och våld i nära relation mot äldre

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Camilla Andersson; Xhevrije Kurti; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Digital transformation som en form av resiliens

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Camilla Ismailova; Emilia Andersson; [2022]
  Nyckelord :Resiliens; organisatorisk resiliens; individuell resiliens; digital transformation; digitalisering; Covid-19; kris;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tjänsteorganisationer, såsom universitet och sjukhus, är särskilt känsliga och sårbara under kriser, något som inte blev ett undantag under Covid-19. Eftersom tjänsteorganisationer generellt sett omfattar en hög nivå av personlig interaktion blev de särskilt drabbade av de restriktionerna som infördes för att minska smittspridningen. LÄS MER

 4. 4. Barn och byråkratins gränser : En studie om socialarbetares erfarenheter av hedersrelaterat våld och förtryck

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Therese Johansson; Camilla Andersson; [2022]
  Nyckelord :honor violence; oppression; child rights; social work; hedersvåld; förtryck; barnrätt; socialt arbete;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att få en inblick i och förståelse för hur socialarbetare upplever arbetet med barn som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck (HRV). Vi har genomfört en kvalitativ undersökning med sex semistrukturerade intervjuer av socialarbetare från olika delar av Sverige. LÄS MER

 5. 5. Vad är särskilt med ett särskilt begåvat barn?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Emelie Andersson; Camilla Nyström; [2021-02-08]
  Nyckelord :Gifted children; very able children; phenomenographY; identification; special educator;

  Sammanfattning : Syfte Det övergripande syftet med studien är att få kunskap om hur sju specialpedagoger uppfattar att särskild begåvning hos barn yttrar sig. Vidare är syftet att undersöka hur dessa specialpedagoger uppfattar särskilt begåvade barns behov av stöd i skolan och hur stödet kan se ut. LÄS MER