Sökning: "Camilla Andersson"

Visar resultat 21 - 25 av 139 uppsatser innehållade orden Camilla Andersson.

 1. 21. Tecken på diskursförändring efter #metoo? -En kritisk diskursanalytisk studie om hur menstruation framställs i nyhetsmedia

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Camilla Andersson Larsson; Emma Holmberg; [2019]
  Nyckelord :Menstruation; reproductions; discourse; counter power; doing gender; #metoo.;

  Sammanfattning : Using critical discourse analysis, the study examines, based on previous research how the construction of menstruation in news media has changed after the me too uprising. The study is based on previous research that shows that the construction of menstruation reflects and contributes to women's lower social status in society. LÄS MER

 2. 22. Stereotyper för läslust eller normbrytande karaktärer för förändring? : En kritisk granskning av en kommunal lässatsnings läsfrämjandearbete och boktips utifrån ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anders Edin; Camilla Andersson; [2019]
  Nyckelord :barnlitteratur; genus; högläsning; könsmönster; läsfrämjande; lässatsning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att granska en kommunal lässatsnings läsfrämjandearbete och boktips gentemot F–3 ur ett genusperspektiv. Studien visar vad en kommunal lässatsnings styrdokument ger för riktlinjer till bibliotekskonsulenter samt hur de resonerar vid val av tipsböcker. LÄS MER

 3. 23. Att vara sjuksköterska i mötet med suicidala handlingar : En kvalitativ litteraturstudie ur sjuksköterskans perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Camilla Berensson; Maja Andersson; [2019]
  Nyckelord :Sjuksköterska; suicid; bemötande; kvalitativ studie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Suicid är idag ett stort samhälls- och folkhälsoproblem och den största dödsorsaken hos människor i åldern 15–29 år. Sjuksköterskan behöver inneha en stor kompetens för att bemöta suicidala patienter. Sjuksköterskan ska kunna stödja och ha en förståelse för patienten. LÄS MER

 4. 24. Självmedkänslans relation till emotionell self-efficacy, välmående och utmattning vid emotionellt arbete

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Camilla Andersson; Sandra Azzarri; [2019]
  Nyckelord :self-compassion; occupational emotional self-efficacy; emotional job exhaustion; well-being; psychosocial work; Självmedkänsla; arbetsrelaterad emotionell self-efficacy; emotionell utmattning; välmående; psykosocialt arbete;

  Sammanfattning : Självmedkänsla och tilltron till de egna förmågorna har visat sig viktiga för välmående i arbetslivet samt för att minska utmattning. Fortfarande sjukskrivs dock många på grund av stress och emotionell utmattning samtidigt som studier kring självmedkänsla i relation till self-efficacy i emotionellt krävande arbeten är få. LÄS MER

 5. 25. Missbruk av spel om pengar : Socialtjänstens förutsättningar att arbeta enligt den reviderade socialtjänstlagen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Linnéa Andersson; Camilla Gustavsson; [2019]
  Nyckelord :gambling addiction; gambling problems; social services; the social services act; socialtjänstlagen; socialtjänsten; spelmissbruk; spelproblem;

  Sammanfattning : Syftet var att undersöka hur handläggare inom socialtjänsten upplever sina förutsättningar att arbeta enligt socialtjänstlagen gällande missbruk av spel om pengar. Sju handläggare från sex kommuners vuxenenheter deltog i kvalitativa intervjuer. LÄS MER