Sökning: "The Function of Attitude"

Visar resultat 1 - 5 av 143 uppsatser innehållade orden The Function of Attitude.

 1. 1. De biologiska barnens roll i familjehemsuppdraget : En kvalitativ studie utifrån socialtjänstens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Nathalie Persson; Saara Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Foster family care; social worker; foster family care arrangement; biological children; Familjehem; familjehemssekreterare; familjehemsuppdrag; biologiska barn;

  Sammanfattning : The aim of the study was to gain knowledge about what role the foster carers’ biological children play in foster family care and also gain a deeper understanding of the biological children´s significance in a foster family care arrangement. The aim of the study has been conducted through the perspective of the Social services. LÄS MER

 2. 2. The Gentleman, The Rebel and The Villain: A comparative study of the scandal-sensitivity of athlete personalities in sports marketing

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning; Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Anthony Grivas; Fabian Bratell; [2018]
  Nyckelord :sports marketing; celebrity-athlete endorsement; social psychology; scandals; consumer response;

  Sammanfattning : Celebrity athletes have been powerful marketing tools throughout the professionalization and commercialization of sports. During the last couple of decades, the amount of sponsorship money allocated to the sports industry has rapidly increased, outplaying other sectors of entertainment. LÄS MER

 3. 3. A product-oriented Product Service System for tracing materials on autonomous construction sites : A product development for today’s and future construction sites

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Louise Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Product Service System; Autonomous construction site; Machine; Sustainable product development; Autonomous vehicle; Produkttjänstesystem; Autonoma byggarbetsplatser; Maskiner; Hållbar produktutveckling; Autonoma fordon;

  Sammanfattning : The global population is growing, and more people than before are moving to cities. This creates a need for increased building efficiency and possibility to work in remote environments. On today’s construction sites, there is a need to able to organize the site in a better way. LÄS MER

 4. 4. Belöningssystemets utformning & funktion : En fallstudie på två svenska bank- och försäkringsföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Markus Hammar; Kristoffer Cavrak; Joacim Rundlöf Kuusk; [2018]
  Nyckelord :Reward system; rewards; salary; monetary; non-monetary; motivation; bank and insurance companies.; Belöningssystem; belöningar; lön; monetära; icke-monetära; motivation; bank- och försäkringsföretag.;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att få en ökad förståelse om belöningssystem och hur de är utformade på bank- och försäkringsbolag men också att se uppfattningar som finns kring vad anställda på bank- och försäkringsbolagen har för attityd till belöningssystem och ifall det är en motivation till att nå företagets mål. Två forskningsfrågor ligger till grund för att uppnå och besvara syftet av studien. LÄS MER

 5. 5. God munhälsa och munvård hos äldre personer på särskilt boende; kunskap, attityd och utbildning bland vårdpersonal : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Folake Christine Amoran; Aklilu Mekonnen; [2018]
  Nyckelord :Attitude; Care; Education; Knowledge; Nursing home; Nursing staff; Older people and Oral care.; Attityd; Kunskap; Munvård; Omvårdnad; Särskilt boende; Utbildning; Vårdpersonal och Äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: I takt med det normala åldrandet försämras kroppens funktion, vilket gör att flera äldre behöver hjälp och stöd med sin dagliga omvårdnad såsom munvård. Studier har visat att munvård hos äldre på särskilt boende är ofta bristfällig, med munhälsoproblem till följd, därför behöver kunskap och attityd kring munhälsa sammanställas. LÄS MER