Sökning: "The Function of Attitude"

Visar resultat 1 - 5 av 226 uppsatser innehållade orden The Function of Attitude.

 1. 1. HÖGERPOPULISMEN PÅ FRAMMARSCH I DET NYA MEDIELANDSKAPET. En diskursanalys om hur högerpopulistiska partier framställs i svenska nyhetsmedier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Emilia Latifpour; Cornelia Medin; [2023-04-03]
  Nyckelord :Högerpopulism; nyhetsrapportering; nyhetsmedier; framing gestaltning; the Life Cycle Model; diskursanalys; Sverigedemokraterna.;

  Sammanfattning : stöttepelare. Executive summary Right-wing populism is a political ideology which applies to groups, political parties, and politicians with anti-elitist sentiments which stand in opposition to the establishment. LÄS MER

 2. 2. Kulturljudzon Sofielund, Malmö: : a study on the residents’ auditory perception

  Master-uppsats, SLU/Dept. of People and Society

  Författare :Amanda Schmidt; [2023]
  Nyckelord :noise perception; soundscape; kulturljudzon; mixed-use city; urban environment; landscape architecture; environmental psychology;

  Sammanfattning : To become better at planning vibrant mixed-use cities, we need to know more about soundscapes and noise perception in urban environments. The development towards culture being pushed out from the cities lead to the creation of a kulturljudzon in Malmö, where culture and industry sounds are allowed to exist almost unrestricted. LÄS MER

 3. 3. Äldres tankar och reflektioner att självständigt genomföra 30 second chair stand test i hemmiljö - En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Petter Wik; Joakim Skärlén; [2022]
  Nyckelord :30CST; Hometest; Balance; Elderly; Qualitative analysis;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fall är en bidragande anledning till fallskador som kräver sjukhusvistelse för den äldre populationen. Det finns i dagsläget flera olika balanstest som genomförs i klinik, däremot finns det inget som är undersökt för att tillämpas självständigt i hemmiljö. LÄS MER

 4. 4. Länge leve butiken! : En kvalitativ undersökning av generation Z:s konsumentbeteende och den fysiska butikens framtida roll

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Filippa Danell Karlberg; Frida Johdet; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Due to the increased level of digitization in society the retail sector must adapt and follow the digital footprint to survive on the market. As a result of the digital development, e-commerce has become a major part of the retail industry. LÄS MER

 5. 5. Alla medborgares rätt till påverkan avbeslutsfattandet : En kvalitativ studie om påverkansarbete i kommuner

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Anna-Karin Ehdwall; [2022]
  Nyckelord :Lobbying; advocacy; democracy; Lobbying; påverkansarbete; demokrati;

  Sammanfattning : Problemformulering: Hur skulle demokratisk lobbyism kännetecknas? Syfte: Utgångspunkten i denna uppsats har sin grund i teoretiska kriterier för hur lobbyism önskas fungera ur ett demokratiskt perspektiv. Syftet är att verka för att fylla en del av kunskap som finns gällande lobbying. Metod: Uppsatsen är en kvalitativ studie. LÄS MER