Sökning: "The Function of Attitude"

Visar resultat 16 - 20 av 187 uppsatser innehållade orden The Function of Attitude.

 1. 16. Efterlevandesamtal i hemsjukvården : En intervjustudie baserad på distriktssköterskors och sjuksköterskors erfarenheter

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Sara Modig; Linda Åkesson; [2020]
  Nyckelord :Bereavement follow-up; community health nurse; home care services; nurse; qualitative; Distriktssköterska; efterlevandesamtal; hemsjukvård; kvalitativ; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård omfattar inte bara vård av patienten utan innefattar även stöd till närstående, både under vårdtiden och efter dödens faktiska inträffande. Ett efterlevandesamtal är en möjlighet för distriktssköterskan att följa upp hur de närstående mår en tid efter dödsfallet och hur de upplevde vården under sjukdomstiden. LÄS MER

 2. 17. HR-medarbetares upplevelse av HR-transformation- ideal eller verklighet?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Linda Thörner; Elisabet Birgersson; [2020]
  Nyckelord :Human Resources; HR transformation; HR-professionals different roles; Resilience; Individual Perspective; Human Resources; HR-transformation; HR-medarbetares olika roller; Resiliens; Individperspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ur ett individperspektiv undersöka HR-medarbetares upplevelser av HR-transformation. Studien besvarar följande frågeställningar: Hur påverkar den pågående HR-transformationen HR-medarbetarnas nuvarande arbetsuppgifter och funktion? Vilka förändringar anser HR-medarbetarna har påverkat deras upplevelser av HR-yrket? Hur ser HR-medarbetarna på HR-transformation i framtiden? Studiens syfte besvaras med kvalitativ metod genom sex semistrukturerade intervjuer med HR-medarbetare. LÄS MER

 3. 18. Beslutsprocess vid förvärv av jordbruksmark : intervjustudie med affärsrådgivare

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Patric Vernersson; Emil Möller; [2020]
  Nyckelord :strategi; lantbruk; rådgivning; skuldsättning; långsiktiga investeringar; beslut; beslutsprocess;

  Sammanfattning : Jordbruksmark är en grundförutsättning för lantbruksföretag. De som bedriver djurproduktion behöver spridningsareal och foder. Växtodlingsföretagen behöver öka arealen för att kunna växa. Avståndet till ytterligare areal har stor betydelse om det är intressant eller ej. LÄS MER

 4. 19. Socialpsykiatrins tillblivelse och fortlevnad : Att lära av historien kring vårdbemötande

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Chris Lundberg; Fredrik Kataja; [2020]
  Nyckelord :caregiver; client; development; psychiatry; revolution; sectorization; treatment; bemötande; klient; psykiatri; revolution; sektorisering; utveckling; vårdgivare;

  Sammanfattning : Bakgrund. Innan dess att svensk psykiatri genomgick övergripande förändringar genomsyrades mentalhälsovården av olika psykologiska teorier vilka sedermera kom till att utgöra väsentliga beståndsdelar inom den “vårdkulturella revolutionens” fundament. LÄS MER

 5. 20. This Devious Subject - about the future of this earthly life, my constructive failure to locate myself, and my being as a relationality of subjectivity, discourse and materiality

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Lovisa Sallén; [2019-10-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Through articulating what I call my weave of understanding, in this thesis I aspire to come to a new understanding of the relation between materiality, discourse and ubjectivity as with my being composing a relationality that figures me a movement in and of the world. Inspired by Arendt’s concept of weaving in combination with Bakhtin’s notion of polyphony and what Icall sympathetic reading as my method I interpret and entangle notions from Foucault, Butler, Spivak, Irigaray, Merleau-Ponty, Derrida, hooks, Bhabha and Barad into what I call my weave of understanding. LÄS MER