Sökning: "tanke"

Visar resultat 1 - 5 av 3087 uppsatser innehållade ordet tanke.

 1. 1. Emotioner och konflikt : Identitet och relationer hos den ryska diasporan iSverige efter invasionen av Ukraina

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Alva Eklind; Movitz Robsen; [2024]
  Nyckelord :Russian diaspora; Ukraine war; identity; relationships; understanding of the situation between Russia and Ukraine; Ryska diasporan; Kriget i Ukraina; identitet; relationer; förståelse av kriget i Ukraina;

  Sammanfattning : The Russian invasion of Ukraine has affected millions of people in different ways. The everyday lives of Russians has changed significantly. Our purpose in this study is to explore the experiences of Russian immigrants in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Att skapa livslång hälsa : En kvalitativ studie om hur gymnasielärare arbetar med hälsa i ämnet idrott och hälsa

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Elise Jansson Forsman; Lucas Jahjah; [2024]
  Nyckelord :Health; Practical Education; Assessment; Healthying; learning by doing; Hälsa; Praktisk undervisning; Bedömning; Hälsoförmåga; Upplevelsebaserad pedagogik;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar  Studien syftar till att undersöka hur gymnasielärare i ämnet idrott och hälsa förmedlar och befäster praktisk kunskap hos elever med syfte att skapa livslång hälsa. Studiens frågeställningar: Hur arbetar gymnasielärarna praktiskt med hälsa i ämnet idrott och hälsa och hur bedöms de praktiska momenten i hälsa i ämnet idrott och hälsa? Teori och Metod Studien har en kvalitativ ansats, med semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod där intervjuguiden skapats utifrån teorin om learning by doing samt begreppet healthying. LÄS MER

 3. 3. Medieframställning av cyberriskperceptioner : En innehållsanalys av förstärkta och nedtonade cyberhot i svenska nyhetsmedier 2017-2023

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Agnes Lundin; [2024]
  Nyckelord :Cyberrisk; Riskperception; Cyberriskperception; Medieframställning; Nyhetsartiklar; Förstärkning; Nedtoning; Sverige;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur cyberrisker skildras i svenska nyhetsmedier mellan 2017-2023 samt huruvida medieframställningen av cyberriskerna förstärks eller tonas ned. Syftet är att ge nya insikter kring hur cyberrisker uppmärksammas i samhället med tanke på aktuella rapporter om bristande cybersäkerhetsarbete i Sverige gentemot de betydande cyberrisker som existerar. LÄS MER

 4. 4. LAS 2022 och den okvalificerade arbetarens rättsliga ställning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Simon Kowalski; [2024]
  Nyckelord :LAS; lagen om anställningsskydd; anställningsskyddslagen; okvalificerade arbetare;

  Sammanfattning : Uppsatsen har i grunden baserat sig på den reform av anställningsskyddslagen (1982:80), LAS, som ägde rum 2022. Det är denna reforms effekter på okvalificerade arbetare som undersöks i föreliggande arbete. Reformen var omfattande och innefattade ändringar i alla faser av uppsägningsförfarandet. LÄS MER

 5. 5. Segmentering utan personidentifierande attrbut : En undersökning av metoder och principer för dataanalys och segmentering i medelstora outdoor företag

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Philip Sundin; Jonathan Jeding; [2024]
  Nyckelord :Data Mining; Dataanalys; Segmentering;

  Sammanfattning : Framväxten av Internet och e-handel har medfört en ständig ström av kunder med olika behov och produktpreferenser till företag. För att kunna möta de varierande kundkraven förlitar sig företag ofta på detaljerad kunddata, vilket hjälper till att generera värdefulla insikter med hjälp av verktyg för dataanalys. LÄS MER