Sökning: "Elise Jansson Forsman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Elise Jansson Forsman.

 1. 1. Att skapa livslång hälsa : En kvalitativ studie om hur gymnasielärare arbetar med hälsa i ämnet idrott och hälsa

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Elise Jansson Forsman; Lucas Jahjah; [2024]
  Nyckelord :Health; Practical Education; Assessment; Healthying; learning by doing; Hälsa; Praktisk undervisning; Bedömning; Hälsoförmåga; Upplevelsebaserad pedagogik;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar  Studien syftar till att undersöka hur gymnasielärare i ämnet idrott och hälsa förmedlar och befäster praktisk kunskap hos elever med syfte att skapa livslång hälsa. Studiens frågeställningar: Hur arbetar gymnasielärarna praktiskt med hälsa i ämnet idrott och hälsa och hur bedöms de praktiska momenten i hälsa i ämnet idrott och hälsa? Teori och Metod Studien har en kvalitativ ansats, med semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod där intervjuguiden skapats utifrån teorin om learning by doing samt begreppet healthying. LÄS MER

 2. 2. Sverige tar taktpinnen med införandet av tacklingar i damishockeyn : En kvalitativ studie om spelares inställning till införandet av tacklingar inom svensk damishockey

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  Författare :Anton Kilander; Elise Forsman Jansson; [2023]
  Nyckelord :tränarlänkishockey;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning Denna studie har som syfte att undersöka SDHL spelares inställning till införandet avtacklingar inom svensk damishockey. Vad är spelarnas inställning till införandet av tacklingar inom svenska damishockey? Metod En kvalitativ metod användes för insamlandet av data där 6 intervjuer genomfördes. LÄS MER