Akademiskt jag : En korpusundersökning av förstapersonspronomen jag och vi i tre ämneskategorier av studenters c-uppsatser samt refereegranskade vetenskapliga artiklar

Detta är en Master-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

Sammanfattning: Studiens övergripande syfte är att undersöka om det finns ett samband mellan olika bruk av förstapersonspronomen i tre olika ämneskategorier av studenters c-uppsatser och refereegranskade artiklar och, i så fall, hur sambandet ser ut. Därtill vill denna studie undersöka om detta samband kan bero på följande faktorer: skribenters erfarenhet, skilda skrivkonventioner och skilda skrivpraxis i olika textdelar (d.v.s. inledning, forskningsbakgrund, metod osv). Förutom att jämföra andelen förstapersonspronomen kommer denna studie också att undersökas författaridentitet med utgångspunkt i Tang och Johns (1999) modell. Resultaten visar att i akademiskt skrivande förekommer förstapersonspronomen olika ofta i olika ämneskategorier av c-uppsatser och refereegranskade artiklar, vilket troligen beror på olika skrivkonventioner inom olika ämnen. Generellt förekommer förstapersonspronomen mest i två textdelar av den examinerade korpusen: inledning samt diskussion och avslutning. Detta indikerar att på grund av olika skrivpraxis, tillåts författare vara mer eller mindre närvarande i olika textdelar. Slutligen visar denna studie att den representativa identiteten är den mest frekventa i alla ämneskategorier av både c-uppsatser samt refereegranskade artiklar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)