Sökning: "c- språk svenska"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade orden c- språk svenska.

 1. 1. Så duktigt du kan prata! : En kvantitativ studie om hur barnriktat och vuxenriktat språk påverkar andraspråksinlärares syntax

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Maria Tell; [2020]
  Nyckelord :Andraspråksinlärare; syntax; språkvariant; barnriktat språk; vuxenriktat språk;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka på vilket sätt vuxna andraspråksinlärares syntax varierar i mötet med olika språkvarianter, med förhoppning att bidra med viktig information om hur lärare kan anpassa sitt språk för att optimera språkinlärning hos andraspråkstalare. Fyra vuxna andraspråksinlärare deltog i studien och fick samtala med två olika personer vardera, vilka antingen pratade med en barnriktad språkvariant eller en vuxenriktad språkvariant. LÄS MER

 2. 2. Språkliga resurser vid utredande text : En jämförelse mellan språklig nivå enligt processbarhetsteorin och betyg i nationella provet i Svenska som andraspråk 3

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Andreas Sivertsson; [2019]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; processbarhetsteorin; betyg; språklig nivå; nationella prov;

  Sammanfattning : Språkliga resurser är viktiga förmågor att besitta för att på ett adekvat sätt kunna kommunicera i olika kontexter. Utvecklingen av olika språkliga resurser sker i undervisningen i skolan vilket leder till föreliggande studiens undersökningsområde. LÄS MER

 3. 3. Biblioteksanvändning bland sfi-elever : En studie om sfi-elevers biblioteksanvändning samt en bibliotekaries syn på deras användning.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Eldina Selava; [2019]
  Nyckelord :biblioteket; biblioteksanvändande; kurs C; sfi-elever;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur ofta de tillfrågade sfi-eleverna använder biblioteket, varför de gör det samt vad för böcker de lånar där. En bibliotekarie är en av informanterna i min studie för att jag ska kunna se en annan synvinkel från hens sida. LÄS MER

 4. 4. Alla människors (o)lika värde : En studie om inkludering av en mångfald utifrån diskrimineringsgrunderna i sfi-undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Therese Wallerström; [2019]
  Nyckelord :sfi; svenska som andraspråk; läromedelsanalys; normkritisk pedagogik; mänskliga rättigheter; mångfald; diskriminering; sexuell läggning; kön; könsöverskridande identitet och uttryck; funktionsnedsättning; religion eller annan trosuppfattning; etnisk tillhörighet; ålder;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka i vilken grad lektionsinnehållet på sfi:s högre nivåer (kurs C och D) överensstämmer med läroplanens värdegrundsuppdrag om att utbildningen ska gestalta alla människors lika värde. Detta undersöks genom att ta reda på om en mångfald av olika personer utifrån diskrimineringsgrunderna inkluderas i sfi-läroböcker samt i övrigt lektionsinnehåll. LÄS MER

 5. 5. "[...], vem vill skriva om en svag liten pojke som alltid grät..." : En studie av hur högstadieelever skriver fram kategorisering och konstruktion av kön i skolan

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Rumeysa Polat; [2019]
  Nyckelord :Elevtextanalys; nationella prov i svenska och svenska som andraspråk; kön; genus; kategorisering; Membership Categorization Analysis MCA .;

  Sammanfattning : Att kategorisera innebär att sortera företeelser i olika kategorier. Syftet med denna studie är att undersöka hur elever i årskurs 9 skriver fram kategorisering och konstruktion av kön utifrån materialets fyra olika röster: elevens egen, lärarens, den allmänna åsiktens och förälderns. LÄS MER