Sökning: "c- språk svenska"

Visar resultat 1 - 5 av 85 uppsatser innehållade orden c- språk svenska.

 1. 1. En studie av morfologiska och syntaktiska utvecklingen baserad på processbarhetsteorin

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för språk, litteratur och lärande

  Författare :Oxana Källebring; [2021]
  Nyckelord :processbarhetsteorin; sfi-elever; svenska som andraspråk; uppkomstkriteriet; 50-procentkriteriet; morfologi och syntax;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker utvecklingsnivåerna hos eleverna som läser C-kurs på studieväg 1 och studieväg 3. Studien utgår ifrån Pienemanns processbarhetsteori och analyserar vilka strukturer inom morfologin och syntaxen som eleverna procesar. Analysen görs utifrån uppkomstkriteriet och 50-procentkriteriet. LÄS MER

 2. 2. Möjligheter och utmaningar med webbaserad SFI-undervisning : En kvalitativ studie om sex lärares uppfattningar om fjärr- och distansundervisning på SFI kurs C under Coronapandemin 2020

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för språk, litteratur och lärande

  Författare :Nurbika Abdulmuslimova; [2021]
  Nyckelord :Svenska för invandrare SFI ; digitala verktyg; webbaserad undervisning; fjärrundervisning; distansundervisning; muntlig interaktion; muntlig produktion;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att skapa kunskap om SFI-lärares arbete kring webbaserad undervisning, samt vilka digitala verktyg de använder och på vilket sätt lärarna främjar språkinlärning, när det gäller muntlig interaktion och produktion och vilka metoder som används. Jag vill också ta reda på vad SFI-lärarna har för utmaningar och möjligheter med undervisning på distans. LÄS MER

 3. 3. Syntax i skriften : En jämförande studie av syntaktiska skillnader mellan skriftliga nationella prov i svenska och svenska som andraspråk

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Marika Mäntymäki; [2021]
  Nyckelord :fundament; nominalfraser; bisatser; nationella prov; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Den här undersökningen analyserar syntaktista skillnader mellan elevtexter i ämnen svenska och svenska som andraspråk i årskurs 9. Syftet med studien är att undersöka om det finns skillnader mellan elevtexter i de olika ämnena gällande fundamentsvariation, bisatser och nominalfraser. LÄS MER

 4. 4. LA MOTIVATION DES APPRENANTS SUÉDOIS POUR L’APPRENTISSAGE D’UNE TROISIÈME LANGUE Une étude des conceptions du français des élèves suédois de la 5ème année

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Irene Andersson; [2020-12-17]
  Nyckelord :Franska; L3; motivation; conceptions; langue étrangère;

  Sammanfattning : Cette étude a pour but d’examiner la motivation des élèves suédois en 5ème année pour l’apprentissage d’une troisième langue, surtout pour le français. Les avis et les conceptions des élèves en 5ème année, c’est-à-dire avant le début des études, n’ont pas, à notre connaissance, été examinés auparavant. LÄS MER

 5. 5. Gymnasistskrivande : En komparativ studie av elevtexter i Svenska 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Rickard Hallebratt; [2020]
  Nyckelord :kvantitativ textlingvistik; kvantitativa textmått; elevtext i gymnasieskolan; nationella prov;

  Sammanfattning : Elevspråksforskning i skrivande har sedan länge kunnat konstatera påfallande språkklyftor mellan gymnasister, t.ex. avseende betygsgrader och kön. Syftet med studien är att med en didaktisk ansats undersöka skriftspråkliga skillnader mellan elevtexter skrivna inom ramen för Svenska 3. LÄS MER