Sökning: "svenska som andraspråk"

Visar resultat 1 - 5 av 1609 uppsatser innehållade orden svenska som andraspråk.

 1. 1. Textsamtal med skönlitteratur somspecialpedagogisk undervisningsmetod : Läsförståelse och literacy i ämnet svenska som andraspråk med elever i flerspråkiga utbildningssammanhang

  Master-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Bengtsson Anna-Karin; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Andraspråksutvecklingsarbetet i praktiken : En kvalitativ studie om svenska som andraspråklärares syn på andraspråksutvecklande arbetssätt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Cejna Demirsoy; Sophie Aleke; [2022]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk; språkutveckling;

  Sammanfattning : Bakgrund: Språkets roll är centralt för alla människor och det sätter sin prägel på livet för andraspråksindivider, genom att det påverkar deras möjlighet att komma in i samhället. Detta gör att svenska som andraspråksundervisningen blir jätteviktig för dessa individer, eftersom det är först där språkutvecklingen kan befrämjas(Skolverket, 2019, s. LÄS MER

 3. 3. Flerspråkiga elevers språkutveckling. : En studie om lärares syn på elevers flerspråkighet och lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Elias Eliassi; [2022]
  Nyckelord :Multilingualism; language and knowledge; the importance of the Swedish language and the importance of the first language.; Flerspråkighet; språk och kunskap; svenska språkets betydelse och förstaspråkets betydelse.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka lågstadielärares attityder till elevers flerspråkighet som en resurs i elevernas språk- och kunskapsutveckling genom att besvara frågor om hur lågstadielärare ser på svenska språkets och förstaspråkets betydelse för de flerspråkiga elevernas lärande. Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv där språket ses som både mål och medel för lärande och där elevernas modersmål ses som resurs för tänkande och lärande. LÄS MER

 4. 4. Identifikation av och insatser vid läs- och skrivsvårigheter hos flerspråkiga elever i tidigt skede : En studie utifrån speciallärares perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Emma Eriksson; Sara Badri; [2022]
  Nyckelord :Flerspråkiga elever; läs- och skrivsvårigheter; svenska som andraspråk; specialpedagogiska perspektiv; intervjuer; speciallärare.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Andraspråksperspektiv- Vad är det? : En studie om SvA-elevers undervisning i ordinarie klassrum ur ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Gorana Johansson; [2022]
  Nyckelord :Second language perspective; language developmental approach; direct integration; Swedish as a second language SvA ; sociocultural theory; : andraspråksperspektiv; andraspråksforskning; förstaspråkstalare; andraspråkstalare; språkutvecklande arbetssätt; direktintegrering; svenska som andraspråk SvA ; sociokulturella teori;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om vad andraspråksperspektiv och inkluderande undervisning betyder i praktiken för ett antal lärare på låg- och mellanstadiet i Sverige. För att uppnå syftet har frågeställningar handlat om hur lärarna förstår vad ett andraspråksperspektiv är i praktiken, hur andraspråksperspektiv tillämpas i undervisningen samt vilka utmaningar finns det för lärarna att lyckas möta andraspråksperspektiv i egna klassrum. LÄS MER