Sökning: "språkutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 2981 uppsatser innehållade ordet språkutveckling.

 1. 1. Föräldrarapporterad kommunikativ förmåga hos 6-åriga barn med sen språkutveckling vid 2,5 års ålder

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Titti Sahlback; Klara Simm Sjöstrand; [2023-06-20]
  Nyckelord :Utvecklingsrelaterad Språkstörning; Children s communication checklist-2 CCC-2 ; Funktionell kommunikation; Föräldrarapportering; Pragmatik;

  Sammanfattning : I syfte att undersöka kommunikativ förmåga hos en grupp 6-åriga barn som identifierats med sen språkutveckling vid 2,5 års ålder användes föräldraformuläret Children's Communication Checklist-2. De 85 barnen delades efter logopedisk bedömning in i 3 grupper utifrån språklig förmåga. LÄS MER

 2. 2. En studie av barns narrativa produktion : Berättelsestrukturer och lexikal variation i en flerspråkighetskontext

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Linda Nordenskjöld Narfström; [2023-02-10]
  Nyckelord :narrativ; berättelsestruktur; story grammar; kartläggning; förskola; flerspråkighet;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks hur några barn med finsk bakgrund skapar berättelser, och då särskilt med avseende på övergripande berättelsestrukturer och lexikal variation. Ett ytterligare syfte med undersökningen är att bidra till utprövningen av ett särskilt material för kartläggning av flerspråkiga barns narrativa förmågor – MAIN (Multilingual Assessment Instrument for Narratives). LÄS MER

 3. 3. Pleasure reading for development of English as a second language : Pleasure reading at home and its effects in the English classroom. How pleasure reading in English can improve children’s comprehension of and proficiency in English as a second language.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Elin Moberg; [2023]
  Nyckelord :English; Swedish; grades 4 to 6; English as a second language; language development; reading; pleasure reading; reading for language acquisition; language learning; Engelska; svenska; årskurs 4 till 6; engelska som andra språk; språkutveckling; läsning; nöjesläsning; läsning för språkinlärning; språkinlärning;

  Sammanfattning : This study aims to find an understanding of how pleasure reading outside of a classroom context can assist in the development of English as a second language. The study primarily seeks to examine what teachers and parents say about how the access to and active reading of English books in children’s home environment can benefit their language skills development in the classroom, and this has been done through qualitative interviews. LÄS MER

 4. 4. Språkutveckling inne och ute : En litteraturstudie om svenskämnet kombinerat med utomhusundervisning som metod.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Erica Andersson Ovcina; Sarah Rosell; [2023]
  Nyckelord :Språkutveckling; utomhusundervisning; undervisningsmetod; varierad undervisning; sinnen.;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie har grundat sig i att underssöka uterummer som komplement i svenskundervisningen. Syftet med studien har varit ur ett didaktiskt perspektiv belysa vad forskning säger om att kombinera svenskämnet och utomhusundervisning i årskurs F-3. LÄS MER

 5. 5. Grammatiska företeelser som verktyg för språkutveckling : Läromedelsanalys med fokus på grammatiska företeelser – metaspråket i läromedlen, kontextualisering av grammatiska företeelser och metakognitiva äventyr

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Anita Korba; [2023]
  Nyckelord :grammatik; kontextualiserad grammatikundervisning; läromedel; kontextualisering; gymnasieskolan; metaspråk; språklig medvetenhet; metakognitiva aktiviteter;

  Sammanfattning : Grammatikundervisning är ett omdebatterat ämne och olika forskningsrön revolutionerar synen på grammatikundervisning till och från. Eftersom själva ordet grammatik endast uppträder i den gymnasiala kursen Svenska 2, är det intressant att undersöka huruvida och i så fall hur grammatikföreteelser ter sig i alla tre gymnasiala årskurser. LÄS MER