Sökning: "variationsteori"

Visar resultat 1 - 5 av 182 uppsatser innehållade ordet variationsteori.

 1. 1. Är det sant? : En variationsteoretisk studie av yngre elevers förståelse för det naturvetenskapliga arbetssättet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Bogdan Nogol; [2022]
  Nyckelord :det naturvetenskapliga arbetssättet; learning study; undervisning i NO i F-3; variationsteori;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att generera kunskap om hur elever kan förstå skillnaden mellan naturvetenskapliga och andra sätt att förstå omvärlden. För att kunna undersöka detta genomförde jag en lektionsserie i en årskurs 3. Undervisningen baserades på variationsteorin och på det sociokulturella perspektivet. LÄS MER

 2. 2. Med barr och kottar i fickorna : Att utforska växter i förskoleklassen med variationsteori som grund

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Petra Enbuske; [2022]
  Nyckelord :Förskoleklassen; plant blindness; variationsteori; växter.;

  Sammanfattning : Denna studie utgår från fenomenet plant blindness och hur det kan förebyggas med hjälp av undervisning om växter. Studien undersöker vilka kritiska aspekter elever i förskoleklassen måste urskilja för att lära sig se skillnader mellan olika växtarter. LÄS MER

 3. 3. Hur mellanstadieelever lär sig samhällsekonomi utifrån ett flödesschema : Ett variationsteoretiskt perspektiv på lärande

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

  Författare :Fredrik Wahlberg; [2022]
  Nyckelord :fenomenografi; variationsteori; kritiska aspekter; visuella representationer; SO 4-6;

  Sammanfattning : Den här studien syftade till att få ökad förståelse för hur elever i årskurs fem kan utveckla kvalificerad förståelse om samhällsekonomins komplexa samband med hjälp av ett flödesschema. Studien fokuserade på vilka kritiska aspekter av det samhällsekonomiska systemet som eleverna tycktes urskilja i en lektion som fokuserade detta innehåll. LÄS MER

 4. 4. “Eftersom det är ett kretslopp så går allt runt ändå” - att visualisera det komplexa : En studie om elevers utvecklade förståelse om det samhällsekonomiska systemet med hjälp av en visuell modell

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för ämnesdidaktik

  Författare :Caroline Johansson; Sandra Lustych; [2022]
  Nyckelord :Visuella modeller; kritiska aspekter; möjliggörande element; samhällsekonomiska systemet; fenomenografi variationsteori;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt hur undervisning som är baserad på en visuell modell kan utformas för att möjliggöra för elever på mellanstadiet att utveckla en kvalificerad förståelse av det samhällsekonomiska systemet. För att ta reda på detta undersöktes vilka möjliggörande element i undervisningen som ledde till ett urskiljande av de kritiska aspekter som undervisningen fokuserade på. LÄS MER

 5. 5. Språkutvecklande arbetssätt och samhällsorienterade ämnen : En kvalitativ studie av F-3-lärares upplevelse av språkutvecklande arbetssätt och dess betydelse för flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling inom samhällsorienterade ämnen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Hällgren Anna; Trife Sofi; [2022]
  Nyckelord :F-3-lärare; språkutvecklande arbetssätt; flerspråkiga; enspråkiga; språk- och kunskapsutveckling; variationsteori;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att fördjupa kunskapen om hur F-3-lärare upplever att ett språkutvecklande arbetssätt påverkar flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling inom de samhällsorienterade ämnena. Studiens ansats är kvalitativ och variationsteorin har använts som ett teoretiskt perspektiv. LÄS MER