Sökning: "företaget och hälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 350 uppsatser innehållade orden företaget och hälsa.

 1. 1. Kommunikation i globala kristider En fallstudie om kommunikationens roll i multinationella företag i kontexten för riskhantering av globala kriser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ly Tran; Hanna Gutemar; [2023-08-31]
  Nyckelord :Kommunikation; globala kriser; riskhantering; multinationella företag;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har globala kriser, som pandemier, krig och naturkatastrofer, påvisat oförnekligen negativa konsekvenser för globala verksamheter. Trots globaliseringens fördelar har samtliga kriser indikerat att verksamheter som är verksamma över nationella gränser är mycket mer sårbara inför händelser som ligger utanför deras kontroll. LÄS MER

 2. 2. Att leda under och efter en tid av kris

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Edvard Orvefors; Celestian Hagman; [2023-07-04]
  Nyckelord :Organisatorisk förändring; förändrat ledarskap; coronapandemin; ledarskap i kris; situationsanpassat ledarskap;

  Sammanfattning : Coronapandemin är en kris som drabbat samhället hårt och har under de senaste åren påverkat stora delar av världen. Ekonomin, politiken, säkerheten och människors hälsa har stått inför stora påfrestningar under coronapandemin, vilket i många fall påtvingat ett förändrat ledarskap. LÄS MER

 3. 3. Arbetet med social hållbarhet inom industrin – svårigheter och möjligheter ur ett hälso- och genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Malin Eilertsen; [2023]
  Nyckelord :Social sustainability; masculinity; health; industry; gender norms; Social hållbarhet; maskulinitet; hälsa; industri; genusnormer;

  Sammanfattning : Introduktion: De globala målen har tre dimensioner där social hållbarhet är en dimension som innebär att skapa ett jämställt, jämlikt och inkluderande samhälle. Ett av de globala målen är att minska ojämlikheterna där ett delmål är att främja social inkludering. LÄS MER

 4. 4. Sensorer till ett vågkraftverk

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Anton Carlsson; Sebastian Antblad; Simon Kunc; [2023]
  Nyckelord :latching; metrology; sensors; wave energy; wave power.; latching; mätteknik; sensorer; vågenergi; våglraftverk;

  Sammanfattning : Detta kandidatexamensarbete behandlar vågkraftverket “NoviOcean” och syftar till att skapa en rekommendation för de mätstorheter som bör övervakas, vilka mätprinciper som är lämpliga, samt eventuellt var sensorerna för dessa bör placeras. Först gjordes en informationssökning, för att förbättra förståelsen för hur vågkraftverket fungerar och vilka komponenter som ingår i konstruktionen. LÄS MER

 5. 5. Gemenskapens betydelse för att stärka känslan av sammanhang på arbetet : En kvalitativ studie om upplevelsen av känslan av sammanhang på ett detaljhandelsföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Rebecka Ax; Stina Grek; [2023]
  Nyckelord :Sense of coherence SOC ; Comprehensibility; Manageability; Meaningfulness; Antonovsky; Values; Fellowship; Health promotion; Health and well-being at work; Sense of coherence at work; Känsla av sammanhang KASAM ; Begriplighet; Hanterbarhet; Meningsfullhet; Antonovsky; Värdering; Gemenskap; Hälsofrämjande; Hälsa och välbefinnande på arbetet; Känsla av sammanhang på arbetet;

  Sammanfattning : För att främja hälsa och välbefinnande på arbetsplatser börjar ett perspektiv på arbetsmiljöarbete gå från att fokusera på vad som gör människor sjuka, till att fokusera på vad som gör människor friska. Ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete har därmed börjat att växa fram som innebär att utveckla, möjliggöra och bevara det som fungerar bra på arbetsplatsen. LÄS MER