Kommunikation i globala kristider En fallstudie om kommunikationens roll i multinationella företag i kontexten för riskhantering av globala kriser

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Under de senaste åren har globala kriser, som pandemier, krig och naturkatastrofer, påvisat oförnekligen negativa konsekvenser för globala verksamheter. Trots globaliseringens fördelar har samtliga kriser indikerat att verksamheter som är verksamma över nationella gränser är mycket mer sårbara inför händelser som ligger utanför deras kontroll. I ett post-pandemiskt samhälle och med fortsatt osäkerhet blir behovet av att kunna bemöta oförutsedda risker högt. Denna kandidatuppsats syftar till att belysa kommunikationens roll i globala verksamheter i kontexten för riskhantering av globala kriser. Genom en fallstudie med ett globalt företag inom den biofarmaceutiska industrin har det studerats om hur företaget bemötte de problem som uppstod i samband med COVID-19s restriktioner utifrån aspekten för kommunikation och riskhantering. Vidare är studiens fokus på den interna kommunikationsstrategin i kontexten för medarbetarnas säkerhet och hälsa, kommunikationens roll i supply chain management samt riskkommunikation och riskhantering. Med grund i både det teoretiska ramverket och empiriska resultatet är det tydligt att kommunikation har en central och väsentlig roll i organisationer under kristider samt för riskhanteringsarbetet. Tidigare studier har främst fokuserat på riskhantering av förutsedda risker men med denna studie är målet att kunna bidra till den rådande kunskapsluckan om kommunikationens roll i oförutsedda globala kriser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)