Sökning: "SEXUELL"

Visar resultat 1 - 5 av 1460 uppsatser innehållade ordet SEXUELL.

 1. 1. Elevers genus och lärares arbete med könsmönster

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Sofia Lundmark; [2023-10-19]
  Nyckelord :elevers könsmönster; fritidshem; göra genus; jämställdhet; lärare i fritidshem;

  Sammanfattning : Generationen unga idag beskrivs vara högpresterande, stressade och trygghetssökande i en orolig omvärld. Barn och unga har en hög skolstress, framför allt flickor. Pojkar presterar sämre än flickor i de flesta skolämnen. Många mår också dåligt. LÄS MER

 2. 2. Viljan att skydda rätten att inte vilja - En kritisk granskning av användningen av straffrätt för att producera jämställdhet, med fokus på frivillighetsrekvisitet i våldtäktsbestämmelsen och rättsskyddssubjektets autonomi

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lovisa Björk Söderhielm; [2023-06-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Få har undgått att sexualbrottslagstiftningen reformerades år 2018, varigenom våldtäktsbestämmelsen numera har frivillighet som gränsdragande rekvisit. Syftet med reformen är att tydliggöra att en sexuell handling utan frivillighet utgör en kränkning av varje människas ovillkorliga rätt till personlig och sexuell integritet samt sexuell självbestämmanderätt och att en sådan handling alltid är straffbar. LÄS MER

 3. 3. Patienters behov av stöd och information om sexuell hälsa efter stroke

  Magister-uppsats,

  Författare :Ebba Nilsson; Heidi Swift; [2023-06-02]
  Nyckelord :Information; personcentrerad vård; PLISSIT-modell; relationer; samtal; sexuell hälsa; stroke; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stroke förändrar livet. Det är inte bara den som insjuknar som drabbas, utan även närstående. De behöver förhålla sig till det nya livet och relationer förändras. Sjuksköterskor har ett ansvar att arbeta personcentrerat och ha en helhetssyn på människan och dennes behov och önskningar. LÄS MER

 4. 4. ”Vi vill försöka ge dem hopp och tro på ett bättre liv, att de förtjänar någonting som de kanske drömde om när de var barn” En intervjustudie om socialt arbete riktat till migranter med erfarenhet av sex mot ersättning och sexuell exploatering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Amanda Sjöstedt; Tilda Bengtsson; [2023-05-31]
  Nyckelord :Sex mot ersättning; migranter; utsatthet; socialt arbete; erkännandeteori;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att bidra med kunskap om hur det sociala arbetet kan utformas för att möta migranters särskilda utsatthet i sexhandeln. Mer specifikt ville studien undersöka professionellas erfarenheter och upplevelser av att arbeta med insatser riktade till migranter i en nordisk kontext. LÄS MER

 5. 5. VARFÖR PRATAR SJUKSKÖTERSKAN SÄLLAN OM SEXUELL HÄLSA? En litteraturöversikt med syftet att belysa faktorer som påverkar om sjuksköterskan tar upp ämnet sexuell hälsa.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emilia Trennsby; [2023-03-22]
  Nyckelord :Omvårdnad; sexuell hälsa; sexualitet; attityder; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sexuell hälsa är en viktig friskfaktor och en mänsklig rättighet. Det ingår i sjuksköterskans holistiska omvårdnadsansvar och är vitalt för patienters livskvalitet. Sexuell hälsa riskeras av läkemedelsbehandlingar och sjukdomsnärvaro. För att kunna arbeta hälsofrämjande behöver sexuell hälsa belysas. LÄS MER