Sökning: "verksamhetsstyrning ekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade orden verksamhetsstyrning ekonomi.

 1. 1. Leanledarskapets roll i ett tillverkande industriföretag : Motivationsskapandet inom verksamhetsstyrningen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Theo Elenbring; Jelina Engström Gustavsson; [2021]
  Nyckelord :Business Management; Lean; Leadership; Employee Management; Motivational Creation; Verksamhetsstyrning; Lean; Ledarskap; Medarbetarstyrning; Motivationsskapande;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med den här studien är att skapa förståelse för hur ledaren arbetar med Lean för att motivera medarbetaren i ett tillverkande industriföretag. Metod: Studien antar ett hermeneutiskt perspektiv, där en kvalitativ ansats utgör grunden för studien. LÄS MER

 2. 2. Att styra i en komplex organisation : En fallstudie av verksamhetsstyrning på Länsförsäkringar Blekinge

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Valdrin Lajqi; Mergim Avoli; Bujar Qovanaj; [2021]
  Nyckelord :Business management; Financial management; Complex business; Formal Informal instruments; Cohesion; Business branches; Budget; KPI; Storytelling; Corporate culture.; Verksamhetsstyrning; Ekonomistyrning; Komplex verksamhet; Formella- Informella styrmedel; Sammanhållning; Verksamhetsgrenar; Budget; Nyckeltal; Storytelling; Företagskultur.;

  Sammanfattning : Frågeställning: Hur kombinerar en komplex organisation formella och informella styrmedel för att samordna verksamheten i linje med dess grundläggande målsättning? Syfte: Vårt syfte med denna studie är att beskriva hur en organisation med en variation av verksamhetsområden kombinerar formella och informella styrmedel för att forma sin styrning. Metod: För att uppfylla studiens mål har vi använt oss av en abduktiv ansats. LÄS MER

 3. 3. Tjänstekvalitet inom bankbranschen : En studie om företagskunders förväntningar och upplevelser i en föränderlig marknad

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Mattias Backman; [2021]
  Nyckelord :Service quality; bank services; B2B-customers; SERVQUAL; SSTQUAL; Digitalization; Tjänstekvalitet; banktjänster; företagskunder; SERVQUAL; SSTQUAL; digitalisering;

  Sammanfattning : Banker har i stor utsträckning övergått från traditionella interpersonella leveranser till digitala alternativ, genom användandet av självbetjäningsteknik (SST) (Johns & Perrot, 2008). Detta har medfört minskning av antalet bankkontor, framförallt i Norden (Dallerup et al. 2018; Svenska Bankföreningen, 2020). LÄS MER

 4. 4. Hållbarhetsarbete och hållbarhetsprestation : En studie av 227 småföretag i Sverige, i samarbete med Energikontor Norr

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Ewelina Hagman; Angelica Köhler; [2021]
  Nyckelord :hållbarhet; hållbarhetsprestation; hållbarhetsmål; hållbarhetsaktivitet; företags samhällsansvar; hållbarhetsbeteende; småföretag;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att förklara på vilket sätt och i vilken utsträckning småföretag arbetar med hållbarhet. Studien syftar även till att förklara hur hållbarhetsmål i småföretag relaterar till hur de faktiskt arbetar med hållbarhet. LÄS MER

 5. 5. Projektledares styrning av projektorganisationer : En studie om styrning vid förtätning av stadsmiljön

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Axel Johansson; Stina Jörnvik; [2021]
  Nyckelord :Verksamhetsstyrning; projektorganisation; projektledare; förtätning; Levers of Control; projektstyrning;

  Sammanfattning : Projektledare har inte möjlighet att styra projektet utan att koppla in andra aktörer från början och måste förhålla sig till begränsningar inom omfattning, tid och ekonomi Projektledare styr med projektplaner för att senare kunna följa upp utfallet. Förtätningsprojekten kontrolleras och följs upp under genomförandet för att hålla tidplaner och budget för projektet. LÄS MER