Sökning: "verksamhetsstyrning ekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade orden verksamhetsstyrning ekonomi.

 1. 1. Ett förändrat ledarskap : En studie om hur moderniseringen av ekonomistyrningen påverkat ledarskapet hos chefer med ekonomiansvar

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Erik Soini; Hampus Johansson; Isak Kavander; [2020]
  Nyckelord :Ledarskap; traditionell ekonomistyrning; modern verksamhetsstyrning; mindre formaliserade styrmedel; transformativt ledarskap; organisationsstruktur.;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Datum:                    2020-06-09 Nivå:                        Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp Institution:              Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens högskola Författare:              Hampus Johansson  Isak Kavander                                          Erik Soini                                  (95/07/12)                                      (97/05/11)                           (98/03/23) Titel:                        Ett förändrat ledarskap - En studie om hur moderniseringen av                                                    ekonomistyrningen påverkat ledarskapet hos chefer med ekonomiansvar Handledare:            Marie Mörndal Nyckelord:              Ledarskap, traditionell ekonomistyrning, modern verksamhetsstyrning, mindre formaliserade styrmedel, transformativt ledarskap, organisationsstruktur. Frågeställningar:   Hur anser chefer med ekonomiansvar att ekonomistyrningen har moderniserats? Hur har ledarrollen för chefer med ekonomiansvar förändrats i och med en övergång till modern verksamhetsstyrning?   Vilka utmaningar har chefer med ekonomiansvar erfarit i och med en övergång till modern verksamhetsstyrning?   Syfte:                       Syftet med studien är att undersöka hur en modernisering av ekonomistyrningen, från en traditionell ekonomistyrning till en modern verksamhetsstyrning, påverkar ledarskapet hos chefer med ekonomiansvar Metod:                     Studien antar en kvalitativ metod, där empiri inhämtats genom semistrukturerade intervjuer med sex chefer från olika företag som har ekonomiansvar. LÄS MER

 2. 2. Verksamhetsstyrning i Mälardalens Studentkår : Benchmarking utförd med studentkårer

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Johanna Karlsson; AnnaCéline Vinje; Anna Folkesson; [2020]
  Nyckelord :Non-profit organizations; strategy; legitimacy; business management; Ideella föreningar; strategi; legitimitet; verksamhetsstyrning; mål;

  Sammanfattning : Frågeställningar: Hur bör Mälardalens Studentkår forma sin verksamhetsstyrning så att de lyckas nå verksamhetens mål? Hur ska Mälardalens Studentkår erhålla en högre legitimitet på sitt lärosäte och på så sätt värva fler medlemmar? Syfte:                        Syftet med studien är att bidra med insikt om Mälardalens Studentkårs resursutnyttjande, genom att utveckla organisationens verksamhetsstyrning, som i sin tur kan leda till en högre legitimitet. Metod:                     Studien inriktar sig på en kvalitativ fallstudiemetod. LÄS MER

 3. 3. Hur styr fastighetsbolagen sina verksamheter ur ett hållbarhetsperspektiv? : En jämförande studie mellan allmännyttiga- och privata fastighetsbolag.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Caroline Johansson; Julia Björk; [2020]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; verksamhetsstyrning;

  Sammanfattning : Problemformulering: Hur styr fastighetsbolagen sina verksamheter ur ett hållbarhetsperspektiv och varför är det viktigt?   Syfte: Syftet med studien är att beskriva och analysera hur fastighetsbolagen styr sina verksamheter med ett hållbarhetsfokus. Genom en ökad förståelse vill vi utforma en modell som förklarar styrningen ur alla tre dimensionerna kopplat till företagets verksamhet. LÄS MER

 4. 4. Dialogens användning inom verksamhetsstyrningen i ett kommunalt bostadsaktiebolag : En fallstudie om Halmstads Fastighetsaktiebolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Henny Grandén; Kajsa Lund; [2020]
  Nyckelord :Hybridorganisation; verksamhetsstyrning; dialog;

  Sammanfattning : Titel: Dialogens användning inom verksamhetsstyrningen i ett kommunalt bostadsaktiebolag: En fallstudie om Halmstads Fastighetsaktiebolag Problemformulering: Hur används dialogen i ett kommunalt bostadsaktiebolag för att styra mot uppsatta mål? Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva hur dialogen används i styrningen av ett kommunalt bostadsaktiebolag genom att utgå från mått, beslut och ansvar, för att senare analysera mönster, likheter och skillnader mellan personer i ledande ställning gentemot medarbetares upplevelse av detta. Metod: I denna studie har en abduktiv forskningsansats använts med både deduktiva och induktiva steg. LÄS MER

 5. 5. Verksamhetsstyrning inom fastighetsmäklarbranschen : En studie om hur fastighetsmäklarbyråer styrs av franchising

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Maria Bui; Phuong Le Doan; [2020]
  Nyckelord :Franchising; Franchisegivare; Franchisetagare;

  Sammanfattning : Franchising är ett väletablerat koncept inom många olika typer av branscher. Ju mer ekonomin håller på att bli mer service- och teknikorienterad desto mer väl fungerar franchising eftersom metoden anpassar sig till förändring och med detta ökar möjligheterna för jobb. LÄS MER