Sökning: "Verksamhetsstyrning"

Visar resultat 1 - 5 av 345 uppsatser innehållade ordet Verksamhetsstyrning.

 1. 1. Informell och formell personal- och kulturell styrning inom kommunala grundskolor : En studie av styrformer utifrån ett lärar- och rektorsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad

  Författare :Anna Pettersson; Amanda Bredmar; [2023]
  Nyckelord :formell och informell styrning; personalstyrning; kulturell styrning; kommunala grundskolor; lärare; rektorer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbetet har sin bakgrund i de utmaningar och strategier för verksamhetsstyrning kommunala grundskolor står för. På grund av tryck och krav från olika externa aktörer i kombination med de interna kraven om ett rimligt arbetsklimat från lärare är grundskolor komplexa organisationer. LÄS MER

 2. 2. Från soffan till kontoret : En intervjustudie om chefers upplevelser av att tillämpa en hybrid arbetsform i samband med att det påtvingade distansarbetet avvecklats

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Wilma Björck; Hanna Weberyd; [2023]
  Nyckelord :Management control systems; management tools; change management; hybrid work; Verksamhetsstyrning; styrverktyg; förändringsarbete; hybridarbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: När covid-19 plötsligt drabbade världen förändrades arbetssätt och branscher fundamentalt då distansarbete blev en påtvingad arbetsform. Uppmärksammande fördelar med arbetsformen medför en förväntan att distansarbete ska bli varaktig i den postpandemiska eran. LÄS MER

 3. 3. Psykologiskt empowerment - nyckeln till minskad personalomsättning bland sjuksköterskor? : En fallstudie inom den svenska sjukvården

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Ida Berg; Gabriella Persson; [2023]
  Nyckelord :Psychological empowerment; Business management; Staff turnover; Motivation; Healthcare; Psykologiskt empowerment; Verksamhetsstyrning; Personalomsättning; Motivation; Hälso- och sjukvård;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie var att öka förståelsen för hur psykologiskt empowerment kan påverka sjuksköterskor att stanna på sin arbetsplats.  Metod: Studien vilar på en kvalitativ ansats. Där vi använt en fallstudiedesign bestående av tolv semistrukturerade intervjuer för att samla in empirin. LÄS MER

 4. 4. Mål och verksamhetsstyrning inom ett konsumentkooperativt företag : En studie om målstruktur och dess användning inom Coop Syd samt hantering av medlemmarnas dubbla roller.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för management (MAN)

  Författare :Belmin Omer; [2023]
  Nyckelord :Goal structure; financial management; consumer cooperative; cooperation; economic association; goal congruence; members; long term; financial management; non-financial management; Målstruktur; ekonomistyrning; konsumentkooperativ; kooperation; ekonomisk förening; målkongruens; medlemmar; långsiktighet; finansiell styrning; icke-finansiell styrning; ägarombud.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett kooperativ är inte en företagsform vars syfte är likt de vanligast förekommande företagsformerna. Poängen med att starta ett kooperativ är däremot att sammansluta en grupp människor eller företag vars intressen i något hänseende går att förena. LÄS MER

 5. 5. Tillämpning av Lean inom modeverksamheten : En kvalitativ studie om förbättringar inom verksamhetsstyrning med hjälp av Lean i svenska modeföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Sara Bergström; Huss Camilla; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER