Sökning: "elevernas syn på lärarna"

Visar resultat 1 - 5 av 662 uppsatser innehållade orden elevernas syn på lärarna.

 1. 1. ”Det har inte varit svårt att gå till skolan men svårt i skolan”. En kvalitativ intervjustudie om ungdomars syn på orsaker till sina svårigheter i matematik och hur svårigheterna hade kunnat minimeras eller avhjälpas.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Ulrika Eneroth; [2023-02-16]
  Nyckelord :matematiksvårigheter; lärare-elev-relationer; delaktighet; övergångar;

  Sammanfattning : I Sverige på 2000-talet finns en stark förväntan i samhället att elever studerar minst grundskolans nio år och därefter tre år på gymnasiet. Om en elev inte klarar godkänd nivå i grundskolan i ett eller flera av de ämnen som kallas kärnämnen, engelska, matematik och svenska, får eleven gå ett eller flera år på gymnasiets introduktionsprogram tills kunskaperna bedöms som tillräckliga enligt betygskriterierna i årskurs nio. LÄS MER

 2. 2. Språkutveckling och didaktik i modersmålsundervisningen : En undersökning av modersmålslärares syn på sin undervisning och sitt ämne

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Saad Salih Hamad; [2023]
  Nyckelord :teachers; mother tongue instruction; didactics; school subject; lärare; modersmålsundervisning; didaktik; skolämne;

  Sammanfattning : All multilingual primary and secondary school pupils have the right to mother tongue instruction as language is essential in developing our identity, expressing our thoughts and emotions, and showcasing our knowledge and skills. The purpose of this qualitative study is to investigate the methods employed by mother tongue teachers to enhance the language development among their pupils and how they perceive mother tongue instruction as a school subject in relation to other subjects. LÄS MER

 3. 3. Lärares syn på amotiverade elever inför matematik – En kvalitativ studie om motivationsmål, möjligheter och utmaningar i årskurs 1–3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Magnus Henriksson; Elias Lindberg; [2023]
  Nyckelord :Autonomi; Inre motivation; Kompetens; Tillhörighet; Yttre motivation;

  Sammanfattning : Denna studie är ett examensarbete. Studien syftade till att ge ökad kunskap om lärares föreställningar om arbetet med elever de upplever som amotiverade inför matematik i årskurs 1–3. LÄS MER

 4. 4. Fröken, måste jag tro på gud? : En kvalitativ studie om F-3 lärares religionsundervisning i skolan utifrån lärares uppfattning om elevers livsfrågor och religion.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Matilda Ed; Angelika Pelise; [2023]
  Nyckelord :livsfrågor; religionsundervisning; religionsdidaktik;

  Sammanfattning : Denna studie har i syfte att undersöka hur F-3 lärare tillämpar läroplanen för sin undervisning i religion och på vilket sätt de inkluderar elevers livsfrågor i undervisningen. Genom intervjuer med lärare för årskurs F-3 har vi samlat in material för vår studie. Resultatet visar att elever har frågor gällande livet och religion. LÄS MER

 5. 5. Mellanstadielärares uppfattning om digitala verktyg inom svenskundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Julia Agurell Blid; [2023]
  Nyckelord :digital tools; middle school; Swedish; education; digitala verktyg; mellanstadiet; svenska; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa vilka uppfattningar svensklärare i mellanstadiet har kring digitala verktyg i undervisningen. Arbetet innefattar tidigare forskning men också en kvantitativ och en kvalitativ undersökning. LÄS MER