Sökning: "elevernas syn på lärarna"

Visar resultat 1 - 5 av 547 uppsatser innehållade orden elevernas syn på lärarna.

 1. 1. Nyanlända elevers språk- och kunskapsutveckling - allas ansvar, ingens ansvar?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Johanne Ahlsén Mörlin; Fanny Jonsson; Shpend Rukiqi; [2021-04-14]
  Nyckelord :nyanlända elever; högstadiet; språkutvecklande arbetssätt; organisation; lärares uppfattningar; specialpedagogik; stödåtgärder;

  Sammanfattning : Den svenska skolan har tagit emot ett stort antal nyanlända elever de senaste åren. Krav ställs påkommuner och skolan att skapa goda förutsättningar för de nyanlända elevernas utbildning.Forskning visar hur nära språk- och kunskapsutveckling hänger ihop (Gibbons, 2018; Cummins,2017; Svensson, 2018). LÄS MER

 2. 2. Vägen till en god läsförståelse. : Lärares syn på läsförståelse och läsförståelsestrategier i sin undervisning.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Matilda Aronsson Eriksson; Veronica Antonsson Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :Reading comprehension; reading comprehension teaching; reading comprehension strategies; reading; Läsförståelse; läsförståelseundervisning; läsförståelsestrategier; läsning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur några lärare på en mindre skola arbetar med läsförståelse och läsförståelsestrategier i sin undervisning, detta för att se hur elevernas läsförståelse utvecklas under de första skolåren. För att genomföra undersökningen har tre lärare i tre olika årskurser på lågstadiet intervjuats. LÄS MER

 3. 3. Litteracitetsundervisning för vuxna andraspråksinlärare med kort eller ingen skolbakgrund

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Evalott Åkerdahl; [2021]
  Nyckelord :kartläggning; litteracitet; litteracitetsundervisning; modersmålslärare som resurs; resursperspektiv; SFI;

  Sammanfattning : I detta examensarbete undersöks synen på litteracitetsundervisning ur ett resursperspektiv hos lärarna på studieväg 1, inom utbildningsformen svenska för invandrare. Syftet med studien är att öka förståelse och sprida kunskap om hur en litteracitetsundervisning kan tillämpas på studieväg 1, på SFI. LÄS MER

 4. 4. "Jag benämner det helst inte som läsförståelse för eleverna" : En intervjustudie om lärares syn på undervisning i läsförståelse i årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Alexandra Elofsson; Martin Wandér; [2021]
  Nyckelord :Läsförståelse; läsförståelsestrategier; läsförståelsebegrepp; årskurs 4–6;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur ett antal svensklärare i årskurs 4–6 ser på sin undervisning i läsförståelse och läsförståelsestrategier. Vi undersöker hur de planerar och genomför denna undervisning, om undervisningen i läsförståelse med läsförståelsestrategier som metod upplevs bidra till att öka elevernas läsförståelse och om eleverna ges möjligheten till att fördjupa sin läsförståelseförmåga i förhållande till tidigare skolår. LÄS MER

 5. 5. Lärares uppfattningar av elevers förmågor ochkunskaper i svenska som andraspråk : Om kunskapsglapp och övergångar inom olika nivåer på Komvux

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Esra Eriksson Mayer; Anna Birath; [2021]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; kunskaper och förmågor; kunskapsglapp; övergångar; Komvux; vuxenutbildning; SVA-grund; SVA 1;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka sex utvalda lärares uppfattningar om vilka kunskaper ochförmågor som är viktiga för studerande på grundläggande nivå inom vuxenutbildningen att hamed sig vid övergången till den gymnasiala utbildningen SVA 1. Vidare undersöks om detfinns några övriga faktorer som påverkar övergången från grundläggande till SVA 1. LÄS MER