Sökning: "case management metod"

Visar resultat 1 - 5 av 1084 uppsatser innehållade orden case management metod.

 1. 1. Ekonomistyrning som ett verktyg i en tid av ekonomisk nedgång och förändrat konsumtionsbeteende: En fallstudie på ett av de marknadsledande företagen inom dagligvaruhandeln

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jonas Larsson; Amelia Kvarefelt; [2024-02-20]
  Nyckelord :Ekonomistyrning; Levers of Control; Lönsamhet; Konkurrenskraft; Konsumtionsbeteende; Kris; Inflation;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Dagligvaruhandeln utgör en central sektor inom detaljhandeln där ständiga förändringar i konsumentbeteenden skapar en komplex verklighet för företag. Eftersom branschen ständigt står inför en snabb förändring av marknadens förutsättningar så har den ökande betydelsen av ekonomistyrning som ett verktyg blivit alltmer uppenbar. LÄS MER

 2. 2. Regelverk, hälsa & ledarskap : Förändringsarbete där chefen hamnar i ett dilemma vid ändringar i regelverket

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för management (MAN)

  Författare :Dennis Rupertsson; Bernt Gustin; [2024]
  Nyckelord :Leadership; change; institution; management and organization; Ledarskap; förändring; institution; ledning; organisation;

  Sammanfattning : Inledning: Den första oktober år 2023 ändrades arbetstidslagen vilket i kombination med tidigare lagstiftning skapade dilemman för arbetsgivare och chefer inom kommunal verksamhet. Framförallt var det första linjens chefer som fick flera utmaningar i och med förändringen. LÄS MER

 3. 3. En stiftelses dilemma

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Axel Bengtsson; Filip Höök; [2024]
  Nyckelord :Korsdrag; intressenter; förväntningar; strategi; stiftelse; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: En Stiftelses Dilemma: En kvalitativ studie om en stiftelses balansgång mellan förväntningar och verksamhet under Covid-19 pandemin Seminariedatum: 11 januari 2024 Kurs: FEKH49 - Examensarbete i organisation på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Axel Bengtsson och Filip Höök Handledare: Stefan Sveningsson Fem nyckelord: Korsdrag, intressenter, förväntningar, strategi, stiftelse Forskningsfråga: Hur vidhåller man som organisation strategisk konsistens när omgivningen ställer nya krav på verksamheten? Syfte: Studien ämnar att bidra till förståelse för hur strategiska beslut påverkas av förväntningar från intressenter genom att undersöka ett bostadsbolags hantering av förväntningar som uppkom under Covid-19 pandemin i relation till företagets verksamhet. Metod: Genom en kvalitativ intervjustudie har empiri från fyra anställda på det undersökta bostadsbolaget samlats in. LÄS MER

 4. 4. Valperioders påverkan på artificiell styrning av resultat i svenska kommuner

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Martin Knutsson; Magnus Vahlberg; [2024]
  Nyckelord :Earnings management; municipal accounting; creative accounting; financial performance manipulation; election; Artificiell styrning av resultat; kommunal redovisning; earnings management; resultatmanipulation; val;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka graden av artificiell styrning av resultat i svenska kommuner och hur detta varierar för de olika åren inom en valperiod. Med valperiod menas valåret och de följande året fram till nästa val. Metod: I studien har en kvantitativ forskningsstrategi tillämpats, med en longitudinell forskningsdesign. LÄS MER

 5. 5. Dragkampen mellan hållbarhet och kortsiktig lönsamhet : En studie om hur börsnoterade industriföretag ställer om mot en cirkulär affärsmodell utifrån ett styrningsperspektiv

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Matilda Johansson; Agnes Lundvall; [2023]
  Nyckelord :sustainable development; circular economy; circular business models; circular activities; sustainability management control; management control; 3R-framework; MCS as a package; hållbar utveckling; cirkulär ekonomi; cirkulära affärsmodeller; cirkulära aktiviteter; hållbarhetsstyrning; traditionell styrning; 3R-ramverket; paket av styrsystem;

  Sammanfattning : Bakgrund: I takt med rådande klimatförändringar förväntas företag ta större ansvar för att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål. I linje med detta har EU utvecklat en handlingsplan för omställningen till en cirkulär ekonomi för att bidra till hållbar utveckling. Detta kräver att företag ställer om mot cirkulära affärsmodeller. LÄS MER