Sökning: "Earnings management"

Visar resultat 1 - 5 av 376 uppsatser innehållade orden Earnings management.

 1. 1. Resultatmanipulering bland svenska aktiebolag under åren innan konkurs : En kvantitativ studie för att undersöka förekomsten av resultatmanipulering bland svenska företag som gått i konkurs under perioden 2010–2020

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Mohammed Nader Hamidi; David Ngoda; [2023]
  Nyckelord :Diskretionära periodiseringar; Earnings management; konkurs; den modifierade Jones-modellen; redovisning; periodiseringar.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Resultatmanipulering bland svenska aktiebolag åren innan konkurs. Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Mohammed Nader Hamidi och David NgodaHandledare: Jan SvanbergDatum: 2023 – januari Syfte: Studiens syfte är att undersöka om svenska aktiebolag resultatmanipulerarår innan konkurs och ifall de använder sig av en positiv eller negativresultatmanipulering år innan konkurs. LÄS MER

 2. 2. Earnings management och ekonomiska kriser : En jämförande studie mellan olika marknadsekonomier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Emelie Johansson; Moa Nielsen; [2023]
  Nyckelord :accounting; financial reporting; earnings manipulation; earnings management; redovisning; finansiell rapportering; redovisningsmanipulering; earnings management;

  Sammanfattning : Ekonomiska kriser är incitament till ökad användning av earnings management på grund av företagens osäkra omvärld. Sambandet mellan earnings management och ekonomiska kriser varierar mellan att vara positivt eller negativt utan slutsatser om vad tidigare motstridiga resultat egentligen beror på. LÄS MER

 3. 3. Att manipulera eller inte manipulera

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alicia Wallenberg; Tilde Engquist; Elina Kornbakk; [2023]
  Nyckelord :Earnings management; modified Jones Model; Large Cap and Mid Cap; accruals; corporate governance; incentive program.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Att manipulera eller inte manipulera - En kvantitativ studie avseende sambandet mellan kvinnlig representation i ledande positioner och earnings management. Seminariedatum: 2023-01-11 Kurs: FEKH89, Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 högskolepoäng. Författare: Tilde Engquist, Elina Kornbakk och Alicia Wallenberg. LÄS MER

 4. 4. Compensation management

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Edvin Melz; Gustaf Bülow; Peter Handrup; [2023]
  Nyckelord :Earnings management; diskretionära periodiseringar; Modified Jones Model; rörlig VD-ersättning; bolagsstyrning; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Compensation management - en studie av det eventuella sambandet mellan rörlig VD-ersättning som andel av total VD-ersättning och earnings management för bolag i Sverige Seminariedatum: 2023-01-11 Kurs: FEKH89, Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Edvin Melz, Gustaf Bülow, Peter Handrup Handledare: Maria Gårdängen Nyckelord: Earnings management, diskretionära periodiseringar, Modified Jones Model, rörlig VD-ersättning, bolagsstyrning Forskningsfråga: Vilket eventuellt samband finns mellan rörlig VD-ersättning som andel av total VD-ersättning och earnings management för bolag i Sverige? Syfte: Syftet med denna studie är att ge kunskap om det eventuella sambandet mellan rörlig VD-ersättning och earnings management för bolag i Sverige samt bana väg för mer framtida forskning på detta område utifrån ett svenskt marknadsperspektiv. Metod: Studien är kvantitativ med en deduktiv ansats. LÄS MER

 5. 5. Aktivering av utvecklingsutgifter i den svenska mjukvarubranschen

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Mina Hakimi; Markus Lindström; [2023]
  Nyckelord :Capitalizing; development expenditures; earnings management; expensing; K3; Positive Accounting Theory PAT ; software; Aktivering; earnings management; K3; kostnadsföring; mjukvara; positiv redovisningsteori PAT ; utvecklingsutgifter;

  Sammanfattning : Statistik visar att svenska företag avsätter allt mer arbetstid för utveckling av mjukvara. De företag som följer huvudregelverket K3 har en valmöjlighet att antingen aktivera eller kostnadsföra denna typ av utvecklingsutgifter. LÄS MER