Sökning: "lands"

Visar resultat 1 - 5 av 636 uppsatser innehållade ordet lands.

 1. 1. FÖRTJÄNST OCH SKICKLIGHET ELLER POLITISK LOJALITET? Politiserad rekrytering av tjänstemän i Sveriges kommuner och dess effekter på miljöimplementering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Julia Göransson Lund; [2021-02-16]
  Nyckelord :Meritokratisk rekrytering; politisering; opartiskhet; politisk påverkan; miljöimplementering;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker hur en politiserad rekrytering av tjänstemän inom förvaltningen påverkar miljöimplementering i form av miljötillsyn. Det har genomförts en tvärsnittsundersökning mellan Sveriges 290 kommuner med hjälp av data från Kommun- och landstingsundersökningen (2012). LÄS MER

 2. 2. Nature Conservation, Collaboration and Claims : A Discourse Analysis of the Vålådalen-Sylarna-Helags National Park Process

  Master-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Linn Flodén; [2021]
  Nyckelord :Nature conservation; nature protection policies; Indigenous peoples; discourse analysis; postcolonial;

  Sammanfattning : As a policy field, nature conservation has a problematic history. Setting aside nature forprotection has often entailed the marginalization of Indigenous peoples, their claims, and their traditional lands. Some argue that a shift is occurring in Swedish nature protection policies, from top-down governing modes to collaborative forms. LÄS MER

 3. 3. Nya vägar till mjuk makt: Implikationer av Belt and Road Initiative på Kinas mjuka makt

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Rickard Kron; David Rogberg; [2021]
  Nyckelord :Belt and Road Initiative; BRI; One Belt One Road; soft power; mjuk makt; Kinas utrikespolitik; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker vilka implikationer infrastrukturprojektet Belt and Road Initiative (BRI) har fått på Kinas mjuka makt i medverkande länder. Mjuk makt är ett begrepp myntat av statsvetaren Joseph Nye för ett lands makt som inte utgår ifrån dess militära eller ekonomiska resurser. LÄS MER

 4. 4. Tallsåddens potential för återbeskogning av marker med tjocka humustäcken eller torv i norra Sverige

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Torben Svensson; [2021]
  Nyckelord :Pinus sylvestris; skogsföryngring; skogssådd; sådd; tall; torvmark; torvtäckt mark; våt fastmark; återbeskogning; Peat covered soil; peatland; Pinus sylvestris; reforestation; Scots pine; sowing; wet mineral soil;

  Sammanfattning : Kostnaden för frösådd är oftast lägre än för plantering och lyckade sådder ger vanligen återväxt med högre stamantal. I praktiskt skogsbruk tillämpas skogssådd inte på alla marker där åtgärden kunde vara ett realistiskt alternativ. Särskilt stor är tvekan att så på marker med tjocka humustäcken. LÄS MER

 5. 5. Skogens prioritet i kommunal planering och förvaltning : skogsvård och skogsskydd i Vallentuna kommun

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Josefin Isaksson; [2021]
  Nyckelord :tätortsnära skog; kommunal skogsförvaltning; samhällsplanering; översiktsplanering; GIS; naturvårdande skötsel;

  Sammanfattning : För att kunna hantera klimatförändringarna och urbaniseringen i dagens samhälle, är det av stor vikt att den kommunala samhällsplaneringen prioriterar grönstrukturen, både gällande planering och skötsel. Skogen har en unik möjlighet till att reducera den globala uppvärmningen, och är därför i fokus för denna uppsats. LÄS MER