Sökning: "rättigheter för barn"

Visar resultat 1 - 5 av 778 uppsatser innehållade orden rättigheter för barn.

 1. 1. “Om man inte pratar om det kan man inte göra något åt det heller”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Anna Björkman; Sarah Börjesson; [2023-10-23]
  Nyckelord :Nätgrooming; fritidshem; kapabla väktare; digital kompetens; digital litteracitet; informellt lärande; formellt lärande; sociokulturellt perspektiv; barn som sociala aktörer;

  Sammanfattning : Internet är en viktig del i barns vardagliga liv där bibehållandet och skapandet av sociala relationer kan ses centralt. Genom internet och digitala verktyg finns det stora möjligheter till lärande, men det finns även risker som kan påverka barnens liv negativt. LÄS MER

 2. 2. Jag bestämmer över min personliga data, eller hur? - En fallstudie om individers med funktionsnedsättningars möjlighet att ge sitt samtycke till publicering av deras personliga data.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Helene Melker; [2023-08-11]
  Nyckelord :GDPR; Samtycke; Personlig data; Känslig data; Sårbara individer; Funktionsnedsättning; Sociala medier; Kommunikation; Kommunikationsstöd; Självbestämmande; Ågrenska;

  Sammanfattning : Motståndet och oron till att visa upp individer med funktionsnedsättningar på sociala medier och liknande är problematiskt i relation till individernas självbestämmande över sin personliga data. Uppsatsen syftar till att kunna ge en närmare vägledning för hur individer med funktionsnedsättningar själva ska kunna ge samtycke till sin personliga data i förhållande till General Data Protection Regulation (GDPR). LÄS MER

 3. 3. Barnkonventionen Inom Transportplaneringen. En jämförande studie över Trollhätte Kanal och Delprojekt Korsvägen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Amanda Svedberg; Fredrik Enthed; [2023-06-27]
  Nyckelord :Barnkonventionen; sjöfart; barnperspektiv; landbaserad transport; transportplanering; barns deltagande; convention on the rights of the child; shipping; child perspective; land-based transport; transport planning; children’s participtation; ;

  Sammanfattning : Barnkonventionen, infördes av FN 1989, är ett juridiskt bindande dokument och syftar till att skydda barns rättigheter. Sverige lagstadgade konventionen i svensk lagstiftning 2020, vilket innebär att samhälleliga beslut inte längre kan förbise barns rättigheter. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevda hinder och framgångsfaktorer för anmälan till socialtjänsten vid misstanke om att barn far illa

  Magister-uppsats,

  Författare :Emilia Asp; Erika Bengtsson; [2023-06-02]
  Nyckelord :Anmälningsskyldighet; barn som far illa; barncentrerat förhållningssätt; barnets rättigheter; sjuksköterskans kärnkompetenser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor har anmälningsskyldighet vid misstanke om att barn far illa eller riskerar att fara illa. Tidigare forskning pekar på att det finns hinder för sjuksköterskor att anmäla, vilket kan leda till att barn som far illa förblir oidentifierade. LÄS MER

 5. 5. ”Vi vill försöka ge dem hopp och tro på ett bättre liv, att de förtjänar någonting som de kanske drömde om när de var barn” En intervjustudie om socialt arbete riktat till migranter med erfarenhet av sex mot ersättning och sexuell exploatering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Amanda Sjöstedt; Tilda Bengtsson; [2023-05-31]
  Nyckelord :Sex mot ersättning; migranter; utsatthet; socialt arbete; erkännandeteori;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att bidra med kunskap om hur det sociala arbetet kan utformas för att möta migranters särskilda utsatthet i sexhandeln. Mer specifikt ville studien undersöka professionellas erfarenheter och upplevelser av att arbeta med insatser riktade till migranter i en nordisk kontext. LÄS MER