Sökning: "orosanmälan"

Visar resultat 1 - 5 av 156 uppsatser innehållade ordet orosanmälan.

 1. 1. En Hjälpande Hand: hur kan vikten av sjuksköterskornas observerande och agerande påverka ett barns liv? : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Anna Mesropyan; Shifa Rahmani; [2023]
  Nyckelord :mandatory reporting; child abuse; nurses ; experience; orosanmälan; barn som far illa; sjuksköterskor; erfarenhet;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Barnmisshandel är ett globalt dilemma. Sverige antog Barnkonventionen som svensk lag år 2020 för att stärka de svenska barnens rättigheter i samhället. I Sverige har alla sjuksköterskor anmälningsplikt vid misstanke om att barn far illa. Detta är dock inget alla länder har lagstadgat för. LÄS MER

 2. 2. “Vi kan inte säga med säkerhet hur många vi möter och inte möter” : En kvalitativ intervjustudie om kuratorer på familjecentralers arbete med att identifiera och hantera våld i nära relationer.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Moa Boström; Amanda Löfstrand; [2023]
  Nyckelord :Domestic violence; handling violence; alliance; asking questions about violence; report of concern.; Våld i nära relationer; bemötande; allians; att ställa frågor om våld; orosanmälan.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur kuratorer på familjecentraler arbetar med att identifiera och hantera våld i nära relationer hos mödrar de möter och deras barn. För att uppnå syftet användes en kvalitativ metod. Sex enskilda intervjuer med kuratorer på familjecentraler från fem olika kommuner i Mellansverige genomfördes. LÄS MER

 3. 3. Barns bästa vid orosanmälningar : En kvalitativ studie om förskolans och socialtjänstens arbete angående orosanmälningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Maria Svensson; Moa Lindén; [2023]
  Nyckelord :Barns bästa; barn som far illa; barns rättigheter; förskola; orosanmälningar; socialtjänst.;

  Sammanfattning : Abstract Studien avser att undersöka hur förskolan förhåller sig till och agerar gentemot barn som far illa och hur processen ser ut mellan förskola och socialtjänst när en orosanmälan görs. Studien syftar även till att kartlägga hur processen ser ut mellan förskola och socialtjänst när en orosanmälan görs och huruvida processen brister, samt på vilket sätt den brister. LÄS MER

 4. 4. Förskolan som socialtjänstens ögon när ett barn far illa : En kvantitativ studie om förskolepedagogers och socialsekreterares syn på kompetens och samverkan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Erika Häggroth; Wilma Axelborn; [2023]
  Nyckelord :Child abuse; Child in need; Collaboration; Care; Report of concern.; Barnmisshandel; Barn som far illa; Samverkan; Omsorg; Orosanmälan.;

  Sammanfattning : Due to the Social Services Act (SFS 2001:453, Chapter 14, Section 1), every preschool employee is required to report to child protective services (CPS). Any awareness or slightest suspicion that children are exposed to physical or psychological harm must be reported. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenheter av att möta barn inom hälso- och sjukvården som misstänks bli eller har blivit utsatta för våld i närarelation : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Josefine Bengtsson; Elin Fallenbrink; [2023]
  Nyckelord :Barnmisshandel; sjuksköterskans erfarenhet; försummelse; våld i nära relation; omvårdnad;

  Sammanfattning : Barn som utsätts för våld i nära relation är ett samhällsproblem och i Sverige avlider tio barn per år till följd av våldet, trots att samhället har en skyldighet att skydda barnen. Hemmet ska för barn vara en trygg plats där de får sina grundläggande behov tillgodosedda, trots detta är det i hemmet som våldet förekommer. LÄS MER