Sökning: "Ida Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 79 uppsatser innehållade orden Ida Svensson.

 1. 1. "Idrotten utanför skolan blir ju som en motivering i skolan också" : En studie om tävlingsidrottande flickors motivation till att utveckla rörelseförmågan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Ida Svensson; [2021]
  Nyckelord :rörelseförmåga; tävlingsidrott; motivation; flickor; self – determination theory;

  Sammanfattning : Bakgrund: Denna studie är en kvalitativ undersökning med syfte att undersöka om huruvida elever anser sig ha nytta av ämnet idrott och hälsa med fokus att utveckla rörelseförmågan, i sin tävlingsidrott. Tidigare forskning tyder på att inre motivation har betydelse för eleverna i förhållande till undervisningen i idrott och hälsa. LÄS MER

 2. 2. Förskollärares yrkeskompetens : En kvalitativ studie om arbetet med barn i behov av särskilt stöd i förskolan 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Ida Svensson; Olsson Julia; [2021]
  Nyckelord :Förskollärare; barn i behov av särskilt stöd; yrkeskompetens; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Studien syftar till att bidra med kunskap om förskollärares yrkeskompetens i relation till arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Undersökningen har genomförts med hjälp av kvalitativa semistrukturerade intervjuer med sex förskollärare som besitter erfarenhet av att arbeta med barn i behov av särskilt stöd. LÄS MER

 3. 3. Budgetens roll i en mer flexibel organisation : En fallstudie med inspiration från styrfilosofin Beyond Budgeting

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Emil Nilsson; Moa Ovenberger; Ida Svensson; [2021]
  Nyckelord :Budgetlös styrning; Beyond Budgeting; traditionell budget; information; prestation; belöning;

  Sammanfattning : Syfte Studien syftar till att identifiera hur informationsdelning, prestationsutvärdering och belöningar har förändrats till följd av utvecklingen i en organisations utvecklade styrprocess. Metod Denna fallstudie tillämpar en kvalitativ forskningsmetod med en kombinerad forskningsansats, där primärdatan har samlats in genom semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Stöd till mellanchefer i en krissituation : En kvalitativ studie om vad mellanchefer inom offentlig sektor erbjuds för stöd för att kunna hantera den rådande coronapandemin

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Ida Hansson; Ebba Svensson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. "Förbannade sociala medier" : En kvalitativ studie om lärares och rektorers uppfattningar om skolans ansvar kring kränkningar på sociala medier utanför skoltid

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Malin Lannebris; Ida Svensson; [2021]
  Nyckelord :elektronisk kränkning; sociala medier; styrdokument; F-3;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att fördjupa kunskapen omskolverksamhetens kriterier för att agera vid kränkande behandling viaelektroniska medier. Datainsamlingsmetoden som används är kvalitativasemistrukturerade intervjuer, genomförda med tre lärare i årskurs 3, samt trerektorer för grundskolor. LÄS MER