Sökning: "Handlingsplan"

Visar resultat 1 - 5 av 551 uppsatser innehållade ordet Handlingsplan.

 1. 1. Ett förslag på hur hållbarhetsarbete kan implementeras i byggprojekt : En fallstudie med perspektiv från ett entreprenadföretag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Madeleine Jakobsson; [2021]
  Nyckelord :Sustainability work; Communication; Right conditions; Construction production; Staff; Action plan; Hållbarhetsarbete; Kommunikation; Goda förutsättningar; Produktion; Stab; Handlingsplan;

  Sammanfattning : Sveriges regering har beslutat att år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Detta beslut innebär att alla branscher i Sverige bör ställa om och börja arbeta mer aktivt för att nå det uppsatta målet. Inom byggsektorn har initiativet ”Färdplan 2045” startats för att uppnå nettonollutsläpp. LÄS MER

 2. 2. Mekanismerna bakom hemlöshet : En tematisk analys av två kommuners definition av hemlöshet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Julia Stoltz; [2021]
  Nyckelord :Handlingsplan; hemlöshet; strukturell hemlöshet; social hemlöshet; kommun; socialt arbete; policy;

  Sammanfattning : The construction of homelessness as a social problem is a part of the policymaking amongst politicians when planning and regulating interventions and supply that best suit the public. This responsibility has been bestowed upon the Swedish municipalities as there is no official national homelessness policy. LÄS MER

 3. 3. Mänskliga rättigheter i skuggan av företagande? : En analys av Sveriges efterlevnad av FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Tilda Lundström; [2021]
  Nyckelord :FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter; Sveriges implementering av UNGP; mänskliga rättigheter; nationell handlingsplan; John G. Ruggie.; Law and Political Science; Social Sciences; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sverige är ett av få länder som har tagit fram en nationell handlingsplan för att omsätta FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter på nationell nivå. FN:s vägledande principer skapar inga nya folkrättsliga förpliktelser, utan uppmuntrar endast stater att ta fram nationella handlingsplaner för att omsätta principerna på nationell nivå. LÄS MER

 4. 4. Arbetsterapeuters erfarenheter av friluftsaktiviteter som intervention

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Malin Matsdotter Sjöö; Frida Persson; [2021]
  Nyckelord :Occupational therapy; outdoor activities; intervention; mental illness; mental health; Arbetsterapi; friluftsaktiviteter; intervention; psykisk ohälsa; psykisk hälsa;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att undersöka vilka erfarenheter arbetsterapeuter har gällande friluftsaktivitet som intervention för vuxna med psykisk ohälsa samt att identifiera möjligheter och hinder att använda friluftsaktivitet som intervention.Metod: Författarna valde en kvalitativ ansats och utförde studien med semistrukturerade intervjuer och analyserade dessa med kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER

 5. 5. Västra Götalands socialtjänsters arbete med våldsutsatta kvinnor och barn : En enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Jennifer Lindberg; [2021]
  Nyckelord :Interaction; collaboration; abused women; intimate relationships; prevention plan; Samverkan; samarbete; våldsutsatta kvinnor; nära relationer; handlingsplan;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld mot kvinnor med barn i nära relationer är ett samhällsproblem. Socialstyrelsen har tagit fram en handlingsplan till hjälp för socialtjänsten vid arbete mot våld i nära relationer. Metod: Empirisk studie genom webbenkät med öppna och slutna frågeställningar. LÄS MER