Sökning: "våld i nära relation"

Visar resultat 1 - 5 av 636 uppsatser innehållade orden våld i nära relation.

 1. 1. ‘‘Jag lever än idag i en jakt på friheten och jag vet att den kommer aldrig att komma.’’ En kvalitativ studie baserad på åtta kvinnors berättelser om att lämna en våldsam relation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Alexandra Jäderström; Isabel Aldén; [2022-02-10]
  Nyckelord :mäns våld mot kvinnor i nära relation; normaliseringsprocessen; uppbrottsprocessen; feministisk teori om mäns våld mot kvinnor; intersektionalitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka våldsutsatta kvinnors erfarenheter av att lämna en våldsam relation och vad som varit av betydelse för att de skulle kunna lämna den våldsamma mannen. Uppsatsens frågeställningar avsåg vilka interna och externa hinder våldsutsatta kvinnor upplever i uppbrottsprocessen och vilken eller vilka faktorer som tycks möjliggöra att kvinnor kunnat lämna den våldsamma relationen. LÄS MER

 2. 2. Med djuret som gisslan : En studie om professionellas erfarenhet av husdjurens roll i arbetet med människor som ska lämna en våldsam relation

  M1-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Christina Rejbo; Jennifer Storm; [2022]
  Nyckelord :Domestic abuse; Men’s violence against women and children; Shelters; Women’s shelters; Pets; Violence against pets; Våld i nära relationer; Mäns våld mot kvinnor och barn; Skyddat boende; Kvinnojour; Husdjur; Våld mot husdjur;

  Sammanfattning : I denna studie har vi undersökt husdjurens roll och påverkan på våldsutsattas uppbrott från relationer där det förekommit våld. Vi har genom semistrukturerade intervjuer med personal på skyddade boenden och kvinnojourer tagit del av vad de har för kunskap, erfarenhet och egna resonemang kring mäns våld mot kvinnor och barn samt uppbrottsprocessen där det finns husdjur med i bilden. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelser av att möta kvinnor inom slutenvården som utsatts för våld i nära relationer : - En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Omayma Akremi; Medhanie Rebecka; [2022]
  Nyckelord :kvinnor; omvårdnad; sjuksköterska; slutenvård; upplevelse; våld i nära relation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relationer är ett folkhälsoproblem. Cirka var fjärde kvinna i Sverige har blivit utsatt för våld i nära relation någon gång i sitt liv. Det är vanligt att kvinnor som blivit våldsutsatta söker vård inom slutenvården, där sjuksköterskor ofta kan vara den första personen som kvinnorna kommer i kontakt med. LÄS MER

 4. 4. Den svåraste frågan - En kvalitativ studie om sjukhuskuratorers upplevelse av att ställa frågan om våld i mötet med patienter och anhöriga

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Malin Engström; Ida Fors; [2022]
  Nyckelord :Hospital social workers; domestic violence; professional ethics; professional obligations; crisis work; impediment; organizational demands Nyckelord: Sjukhuskuratorer; våld i nära relation; professionsetik; förpliktelser; krisarbete; hinder; organisatoriska krav; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to analyze hospital social workers experiences of asking patients and relatives about violence within the family. This study was based on a qualitative research design where we interviewed six hospital social workers at two children's hospitals located in the southern part of Sweden. LÄS MER

 5. 5. "Det känns nästan som att man måste övertala dem om att de varit utsatta" : Yrkesverksammas upplevelser av arbetet med äldre kvinnor som utsätts för våld i nära relation

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Maja Wally; Lovisa Forsberg; [2022]
  Nyckelord :domestic violence; elder women; exposure; prevention; social work; violence; våld i nära relation; äldre kvinnor; utsatthet; socialt arbete; våld;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks yrkesverksammas upplevelser av det sociala arbetet kring våld mot äldre kvinnor i nära relation, samt deras upplevelser avseende möjligheter och svårigheter för att nå ut till samt stödja dessa kvinnor. De delar som undersöks gällande våldet är de yrkesverksammas upplevelser om vilken kunskap och syn på våldet som finns hos såväl kvinnan som inom professionen, samt vilket stöd som finns att tillgå för den våldsutsatta äldre kvinnan. LÄS MER