Sökning: "våld i nära relation"

Visar resultat 1 - 5 av 279 uppsatser innehållade orden våld i nära relation.

 1. 1. Offer eller förövare? En kvalitativ studie om män som har utsatts för våld av en kvinnlig partner

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Josephine Holk; Anna Nilsson; [2019]
  Nyckelord :hegemonic masculinity; battered men; shame; the ideal victim; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to get a deeper understanding of men who are exposed to domestic violence by their female partners. We have examined the embedded norms related to the fact, that a man gets beaten by a woman, and how these norms have affected these men’s views on their role and their choice not to seek assistance to get out of their situation. LÄS MER

 2. 2. Varför stannar hon? : En kvalitativ studie av kvarhållande mekanismer i biografiska skildringar av kvinnors erfarenheter av mäns våld i nära relation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Daniella Abraham; Mariana Moayed Babke; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Ekonomiskt våld : En kvalitativ intervjustudie utifrån socialtjänstens arbete med ekonomiskt våldsutsatta kvinnor.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Clara Andersson; Amerisa Lukac; [2019]
  Nyckelord :Domestic violence; Intimate partner violence; Economic abuse; Social services’; Womens shelter; Domestic violence shelter; domestic violence organizations; Våld i nära relation; Ekonomiskt våld; Socialtjänst; Kvinnojour;

  Sammanfattning : Economic violence is a relatively unexplored subject even though it is often a part of occuring intimate partner violence. Therefore it is of concern to acknowledge how the swedish social services’ take part in this form of violence in their work. LÄS MER

 4. 4. "Det är så det fungerar, man blir lika värdelös som man känner sig" - En kvalitativ innehållsanalys om kvinnor som utsätts för våld i nära relation.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Halimah Kandas; Emma Olsson; [2019]
  Nyckelord :Domestic violence; men s violence against women; mass media; control; normalization; affect; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study is a qualitative study of women who have been exposed to violence in close relationship. We have chosen to focus on how women who have been exposed to domestic violence, present themselves and the perpetrator in mass media. We are also interested of studying how these women present the consequences of the violence in mass media. LÄS MER

 5. 5. KVINNLIGA PATIENTERS UPPLEVELSER AV FRÅGANOM VÅLD I NÄRA RELATIONER

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Märit Blank; Alma Månson; [2019]
  Nyckelord :Intimate partner violence; healthcare; abuse; women’s experiences; patients; health care providers; review; Våld i nära relation; sjukvård; våldsutsatthet; kvinnors upplevelser; patienter; vårdpersonal; litteraturöversikt.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnor som utsätts för våld i nära relation söker oftare vård, men alla får inte den hjälp som behövs. Vårdpersonal kan sakna beredskap och kunskap för att identifiera våldsutsatta kvinnor. Oupptäckt våld i nära relation medför negativa konsekvenser för kvinnan och samhället. LÄS MER