Sökning: "organisatoriska hinder"

Visar resultat 1 - 5 av 465 uppsatser innehållade orden organisatoriska hinder.

 1. 1. Barns delaktighet och inflytande i förskolan - En studie om förskollärares och barns upplevelser av fenomenet delaktighet och inflytande.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Hanna Ramzi; Emil Strandvad; [2024-02-27]
  Nyckelord :delaktighet; inflytande; barns perspektiv; regler; strukturer;

  Sammanfattning : Rektorer och förskollärare har ansvar för att barn ska få delaktighet och ges inflytande över sin vardag i förskolan. Syftet med studien är att undersöka och belysa både vilka möjligheter och förhinder som finns för barns delaktighet och inflytande utifrån förskollärare och barns egna perspektiv. LÄS MER

 2. 2. ”ÄR DU NYFIKEN PÅ ATT STUDERA VIDARE?”

  Magister-uppsats,

  Författare :Hanna Ferlin; Linnea Hopf; [2024-02-12]
  Nyckelord :Fundamentals of Care; kirurgisk vård; kunskap; patientsäkerhet; specialistsjuksköterska; specialistsjuksköterskeutbildning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kompetensförsörjningen är en stor utmaning för den svenska sjukvården, i samtliga av landets regioner saknas specialistsjuksköterskor och det är brist på erfaren personal. Kompetensbristen kan utgöra ett hot mot patientsäkerheten. LÄS MER

 3. 3. Våga fråga! En enkätstudie om vilka faktorer som påverkar sjuksköterskor att fråga kvinnor om våld i nära relation

  Magister-uppsats,

  Författare :Elin Andreasson; Emmy Byman; [2024-02-12]
  Nyckelord :Emotionella hinder; kirurgisk slutenvårdsavdelning; organisatoriska hinder; sjuksköterska; specialistsjuksköterska; våld i nära relation; vårdrelation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relation är ett nationellt och globalt problem. Våldet, framför allt mot kvinnor är utbrett och mörkertalet tros vara mycket stort. Det finns olika typer av våld och dess konsekvenser är stora för såväl den våldsutsatta som samhället. LÄS MER

 4. 4. Specialpedagogers organisatoriska förutsättningar för att arbeta hälso- främjande och förebyggande En kvalitativ intervjustudie om specialpedagogers elevhälsoarbete i den lokala organisationen. -möjligheter och hinder

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Emma Lindkvist; Lisa Karlsson; [2024-02-05]
  Nyckelord :specialpedagog; hälsofrämjande och förebyggande; organisation; elevhälsa; ledarskap; rektor;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ta reda på hur sju specialpedagoger verksamma i skolans lägre åldrar beskriver deras organisatoriska förutsättningar för att bedriva hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbete. Vi vill ta reda på vilka organisatoriska faktorer och arbetsuppgifter som hindrar eller möjliggör det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. LÄS MER

 5. 5. Hemlöshetsbekämpning i Förändring : En kvalitativ studie om professionens syn på Bostad först och Bostadstrappan

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Michael Risfjell; [2024]
  Nyckelord :Hemlöshet; bostadslöshet; bostad först; bostadstrappan; socialt arbete;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka metoden Bostad först ur professionens perspektiv för att bedöma dess effektivitet i att bekämpa hemlöshet i Sverige jämfört med den tidigare metoden Bostadstrappan. Genom att använda en kvalitativ metod, baserad på semistrukturerade intervjuer och en induktiv ansats, har studien undersökt implementeringen av Bostad först i svensk kontext. LÄS MER