”ÄR DU NYFIKEN PÅ ATT STUDERA VIDARE?”

Detta är en Magister-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Kompetensförsörjningen är en stor utmaning för den svenska sjukvården, i samtliga av landets regioner saknas specialistsjuksköterskor och det är brist på erfaren personal. Kompetensbristen kan utgöra ett hot mot patientsäkerheten. Trots att satsningar görs för att fler sjuksköterskor ska specialistutbilda sig är det inte tillräckligt många som gör det. Syfte: Att undersöka grundutbildade sjuksköterskors inställning till att specialistutbilda sig inom kirurgisk vård. Metod: En fokusgruppsstudie med 16 grundutbildade sjuksköterskor från kirurgiska avdelningar på ett universitetssjukhus i Sverige. En kvalitativ innehållsanalys med stöd av Graneheim och Lundman (2004) genomfördes. Resultat: Fyra huvudkategorier framkom: Kunskap om utbildningen, organisatoriska förutsättningar, personliga förutsättningar samt specialistsjuksköterskans roll. Grundutbildade sjuksköterskor ansåg att specialistutbildningen i kirurgisk vård leder till en diffus yrkesroll. Specialistsjuksköterskan får fler administrativa uppgifter och mindre tid i den patientnära omvårdnaden, något som ses som ett hinder för att vilja specialistutbilda sig. Att skriva examensarbete och att använda forskning sågs också som hinder. Samtidigt sågs utbildningen som en bra fördjupning som ökade tryggheten för både patienter och personal. Slutsats: Specialistsjuksköterskor har en viktig roll genom att sprida ny forskning och kunskap vidare till medarbetare. Mer patientnära arbete hade kunnat locka fler att specialistutbilda sig. Enhetschefer och sjukhusledning har en viktig roll i att informera om vilka möjligheter till specialistutbildning som finns och ta vara på det intresse medarbetarna visar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)