Sökning: "Gynnar"

Visar resultat 1 - 5 av 2529 uppsatser innehållade ordet Gynnar.

 1. 1. Grammatikundervisningen : Grammatikundervisningens påverkan på skrivutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö universitetsbibliotek

  Författare :Ilaf Sala; Maria Jawdut Wadiea; [2024]
  Nyckelord :autentiska texter; förstaspråksundervisning; grammatikundervisning; gymnasie-och högstadieelever; kontextualiserad grammatikundervisning; kreativt skrivande; samtal; skrivutveckling.;

  Sammanfattning : I följande kunskapsöversikt presenteras internationell och nationell forskning från tio studier som på olika sätt berör utformningen av grammatik som en del av svenskundervisningen och utvecklingen av elevers skrivförmåga. Syftet med översikten är att undersöka och sammanställa forskning om hur blivande och verksamma svensklärare kan undervisa i grammatik på ett sätt som gynnar elevernas skrivutveckling. LÄS MER

 2. 2. En kreativ kommunikation : En kvalitativ studie om hur förskollärare använder estetiska lärprocesser för att gynna barns kommunikation och samspel.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Hilda Englund; Selma Lidström; [2024]
  Nyckelord :estetiska lärprocesser; undervisning; förskollärarens förhållningssätt; kommunikation; samspel;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att studera hur förskollärare använder estetiska lärprocesser för att gynna barnens kommunikation och samspel mellan varandra. Studien utgår från det sociokulturella perspektivet och den kvalitativa metoden där semistrukturerade intervjuer använts som datainsamlingsmetod. LÄS MER

 3. 3. ”För mig är du viktig” : En kvalitativ intervjustudie om förskollärares förhållningssätt och ansvar för att skapa trygga relationer tillsammans med barnen i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Mia Bergkvist; Johanna Caris; [2024]
  Nyckelord :Trygghet; relationer pedagog-barn; förskollärares förhållningssätt; förskollärares ansvar; förskollärare; sociala relationer; relationell pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka kunskapen om förskollärares förhållningssätt och hur de uttrycker sig om sitt ansvar för att skapa trygga och sociala relationer för alla barns utveckling och lärande. I förskolans läroplan anges det att förskolan ska genomsyras av en levande social gemenskap. LÄS MER

 4. 4. "Den är helt OK, faktiskt" : Pulsträning och elever i behov av särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Caroline Drottz; Oskar Edsheim; [2024]
  Nyckelord :Deltagande; elever i behov av särskilt stöd; högstadiet; mixad metod; pulsträning; socialkognitiv teori;

  Sammanfattning : Drottz, Caroline och Edsheim, Oskar (2023). “Den är helt OK, faktiskt” pulsträning och eleveri behov av särskilt stöd. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling ochledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 5. 5. Hur kan kontor bli hem? - Konvertering av kontorslokaler till bostäder ur ett fastighetsägarperspektiv

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Ardian Miftari; Jonas Clarin; [2024]
  Nyckelord :Adaptiv återanvändning; konvertering; kontor; vakans; bostäder; fastighetsägare; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The Swedish office markets especially in the three major cities Stockholm, Gothenburg, and Malmö have experienced increased vacancy rates in recent years. One key factor behind this is employees' preferences post the Covid-19 pandemic. LÄS MER