Sökning: "Amning"

Visar resultat 1 - 5 av 271 uppsatser innehållade ordet Amning.

 1. 1. Förstföderskors upplevelser av att helamma i sex månader - en intervjustudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Nina Berglund; Filippa Bräutigam; [2021-04-21]
  Nyckelord :amning; helamning; förstföderska; barnmorska; upplevelse;

  Sammanfattning : Background: To support the natural process of breastfeeding is an important task inmidwifery. For a midwife to be able to do this she needs knowledge about all the dimensionsof breastfeeding: The biological, existential, and the cultural. To breastfeed for six months hasshown to have great health benefits for both mother and child. LÄS MER

 2. 2. Amningssvårigheter vid kort tungband - en retrospektiv enkät- och journalstudie

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Ellen Alwall; Ingrid Bjerner; [2021]
  Nyckelord :ankyloglossi; amning; kort tungband; tungbandsklippning; föräldraenkät; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syfte Uppsatsen ämnade undersöka utfallen efter vårdkontakt vid amningssvårigheter och misstänkt ankyloglossi, samt vilka faktorer som kunde påverka utfallet. Metod En föräldraenkät utformades med frågor om amningsfunktionen före och efter kontakten med Skånes Universitetssjukhus (SUS), samt om eventuella vårdkontakter rörande amningen utöver Öron-näsa-halskliniken (ÖNH) vid SUS. LÄS MER

 3. 3. Mödrars upplevelse av amningsavslut inom sex månader efter förlossning - En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Mikaela Grekula; [2021]
  Nyckelord :Amning; amningsavslut; upplevelse; känslor; närhet; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sedan 2004 har hel- och delamningen i Sverige sjunkit. Orsaker som ligger till grund för detta har visats vara medicinska, fysiska eller psykiska. Rekommendationer finns att helamning ska pågå till dess att barnet uppnått en ålder av sex månader. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors erfarenheter av stöd postpartum : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Malin Bader; Veronica Wallgren; [2021]
  Nyckelord :information; kvalitativ innehållsanalys; postnatal vård; stöd; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnafödande kan vara en livsomställande händelse och stödet kvinnor behöver efter en förlossning är individuellt. Stöd från vårdpersonal och närstående är en viktig resurs för kvinnors välmående och uteblivet stöd kan medföra risk för utvecklande av fysisk och psykisk ohälsa. LÄS MER

 5. 5. Barnsjuksköterskans bemötande vid seponerad amning : En kvalitativ intervjustudie om mödrars upplevelser

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Natalie Culum; Nilsson Madeleine; [2021]
  Nyckelord :Bottle feeding; Breastfeeding; Experiences; Pediatric nurse; Treatment; Amning; Barnsjuksköterska; Bemötande; Flaskmatning; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare studier har visat att mödrar upplever sig dåligt bemötta av barnhälsovården då de väljer att ge bröstmjölksersättning till sitt barn istället för att amma.  Studier gällande ämnet amning från Sverige finns, men det verkar vara få som berör barnsjuksköterskans roll. LÄS MER