HUD-MOT-HUD FÖR ATT FRÄMJA AMNING. En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Fler grundutbildade sjuksköterskor jobbar på barnbördsavdelningar (BBavdelningar) på grund av bristen på barnmorskor. Sjuksköterskor har en skyldighet att arbeta evidensbaserat. Hud-mot-hud metoden vid amning har blivit ett mer välkänt och välanvänt tillvägagångsätt. I Sverige använder sig fler och fler sjukhus av hud-mot-hud metoden med riktlinjer från World Health Organization (WHO). För att på bästa sätt stötta föräldrarna att använda det under BB-tiden och hemma, krävs det att sjuksköterskan har information om varför det är viktigt samt dess påverkan på mamman och spädbarnet. Denna studie är gjord för att underlätta för sjuksköterskor i sitt arbete, genom att ha samlad forskning. Syfte: Syftet med litteraturstudien är att belysa effekten av hud-mot-hudkontakt vid amning hos fullgångna och friska nyfödda spädbarn. Metod: Litteraturöversikt baserad på sju kvantitativa originalartiklar från databaserna PubMed, Scopus och PsycInfo. Kvalitetsgranskning är genomförd på samtliga sju artiklar. Resultat: Hud-mot-hud metoden vid amningen ökar chansen till ett lyckat första amningstillfälle, tidigare amningsstart samt bättre amningsfrekvens och sugförmåga. Hos mammor som använder hud-mot-hud metoden dagligen ökar möjligheten till längre och exklusiv amning. Interaktionen mellan mamman och spädbarnet främjas. Spädbarnet upplevs mindre irriterad och har ett mer stabilt humör. Mammans självförtroende och självförmåga ökar. Smärtan postpartum minskar för mammorna samt även smärtan vid episiotomi reparationen minskar. Slutsats: Det finns mycket forskning som stödjer att hud-mot-hud efter födseln är viktigt samt att användning av hud-mot-hud dagligen i minst ett år hjälper att gynna amningen. Hud-mot-hud metoden har även en positiv effekt på mammans och spädbarnets egna hälsa. Det är viktigt för sjuksköterskan att ha underlag och förståelse om varför detta är viktigt för att på bästa sätt kunna motivera föräldrarna till fortsatt hud-mot-hud metod.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)