Sökning: "business accounting"

Visar resultat 1 - 5 av 950 uppsatser innehållade orden business accounting.

 1. 1. Covid-19s påverkan på produktivitet och arbetsförhållanden vid övergången till distansarbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Sofia Axelsson; Jennifer Österberg; [2023]
  Nyckelord :Covid-19; remote work; work from home; hybrid work; working conditions; Covid-19; distansarbete; arbeta hemifrån; hybrid arbete; arbetsförhållanden;

  Sammanfattning : Titel: Covid-19s påverkan på produktivitet och arbetsförhållanden vid övergången till distansarbete.   Nivå: Examensarbete på Grundnivå i ämnet företagsekonomi   Författare: Sofia Axelsson och Jennifer Österberg   Handledare: Arne Fagerström   Datum: 2023 - Januari   Syftet med examensarbetet är att skapa förståelse för hur anställda upplever förändringen gällande arbetsförhållanden och produktivitet i redovisningsbyråer under Covid-19. LÄS MER

 2. 2. Synergieffekter ur ett redovisningsperspektiv : Finns det mätbara synergieffekter i bolagsredovisningen?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Josefin Enarsson; Amanda Eriksson; [2023]
  Nyckelord :Synergy; Synergetic Effect; M A; Business groups;

  Sammanfattning : Syfte: En ökad konkurrens mellan företag och ökad diversifiering har lett till ett ökat intresse av olika tillväxtstrategier, där företagsförvärv är en vanlig strategi med synergieffekter som motiv. Flera faktorer påverkar synergieffekter och tidigare studier brister i att ge konkreta och enhetliga svar. LÄS MER

 3. 3. Förväntningar på revisorn : - Finns det ett förväntningsgap mellan revisorer och myndigheter,utifrån revisorns perspektiv?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Kristena Samouie; Ornina Gergeo; Debora Marouki; [2023]
  Nyckelord :Expectation gap; financial irregularities; stakeholder theory; audit; regulators; Förväntningsgap; ekonomiska oegentligheter; intressentteori; revision; tillsynsmyndigheter;

  Sammanfattning : Datum: [2023-01-11]Nivå: Kandidatuppsats Företagsekonomi, 15 hpAkademi: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens UniversitetFörfattare: Debora Marouki Kristena Samouie Ornina Gergeo[00/03/29] [99/03/13] [01/03/31]Titel: Förväntningar på revisorn - Finns det ett förväntningsgap mellanrevisorer och myndigheter, utifrån revisorns perspektiv?Handledare: Oksana FeicherNyckelord: Förväntningsgap, ekonomiska oegentligheter, intressentteori, revision,tillsynsmyndigheter.Forskningsfrågor: Förekommer det ett förväntningsgap mellan revisorer och myndighetervid upptäckandet av ekonomiska oegentligheter?Hur kan förväntningsgapet minka utifrån revisorns perspektiv?Syfte: Syftet med arbetet är att undersöka myndigheternas förväntningar pårevisorn vid upptäckandet av ekonomiska oegentligheter. LÄS MER

 4. 4. Aktivering av utvecklingsutgifter i den svenska mjukvarubranschen

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Mina Hakimi; Markus Lindström; [2023]
  Nyckelord :Capitalizing; development expenditures; earnings management; expensing; K3; Positive Accounting Theory PAT ; software; Aktivering; earnings management; K3; kostnadsföring; mjukvara; positiv redovisningsteori PAT ; utvecklingsutgifter;

  Sammanfattning : Statistik visar att svenska företag avsätter allt mer arbetstid för utveckling av mjukvara. De företag som följer huvudregelverket K3 har en valmöjlighet att antingen aktivera eller kostnadsföra denna typ av utvecklingsutgifter. LÄS MER

 5. 5. Hur försäkrar sig revisorer om att redovisningsmanipulering inte förekommer?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Moa Andersson; Saga Axner Toppinen; [2023]
  Nyckelord :Accounting; Auditors; The Fraud Triangle; Earning Management;

  Sammanfattning : Title: How do auditors make sure that earnings management doesn’t occur? Seminar date: 2023-01-12 Course: FEG300, Degree Project in Business Economics (Bachelor Level), Fall of 22 Subject: Accounting Authors: Moa Andersson and Saga Axner Toppinen Supervisor: Jean-Claude Mutiganda Examiner: Lars-Johan Åge Keywords: Accounting, Auditors, The Fraud Triangle, Earning Management  Research question: How do auditors work to detect and prevent earnings management? Purpose: The purpose of this study is to increase the knowledge about auditors' work against earnings management. Method: This is a qualitative study, where nine interviews with auditors working in Sweden have been conducted and been the foundation of the study's empirical material. LÄS MER