Sökning: "business accounting"

Visar resultat 1 - 5 av 875 uppsatser innehållade orden business accounting.

 1. 1. Nedskrivning av goodwill - revisorns arbetsgång och perspektiv på goodwill

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Filip Svantesson; Karl-Henrik Hagebris; Erik Lundahl; [2022]
  Nyckelord :Goodwill; Impairment; Auditor; Auditable; Timeliness; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: the purpose of this thesis is to increase the understanding of auditors' management and views on goodwill management in accordance with current IFRS regulations. Methodology: The thesis has a qualitative method built up with semi-structured interviews with 7 auditors from big-4 and various smaller agencies. LÄS MER

 2. 2. Earnings management i svenska kommuner : En kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Frida Johansson; Jonas Magnusson; [2022]
  Nyckelord :Earnings management; big bath accounting; income smoothing; discretionary accruals; municipal accounting; Earnings management; reningsbad; resultatutjämning; diskretionära periodiseringar; kommunal redovisning;

  Sammanfattning : Titel: Earnings management i svenska kommuner Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Frida Johansson och Jonas Magnusson Handledare: Jan Svanberg Datum: 2022 – januari Syfte: Syftet med studien var att undersöka och kartlägga huruvida earnings management i form av diskretionära periodiseringar förekommer i svenska kommuner. Metod: I studien har en kvantitativ forskningsstrategi tillämpats, med en longitudinell forskningsdesign. LÄS MER

 3. 3. Redovisningsskillnader av Realiserad FoU

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rosanna Dellwik; David Larsson; Timothy Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Informationstillgänglighet; Redovisningstraditioner; Utvecklingskostnader; Forskning; Kulturskillnader; Redovisning. Regelverk; Disclosure; Accounting traditions; Development costs; Cultural differences; IFRS; Hofstede; Nobes Parker; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet är att undersöka vilka skillnader Storbritannien och Sverige har gällande aktivering av utvecklingskostnader i respektives företag, samt att förstå och förklara eventuella skillnader med hjälp av det teoretiska ramverket. Studien har genomförts genom deduktiv forskningsansats och med en kvantitativ metod där 76 brittiska och svenska börsnoterade läkemedelsbolag jämförts. LÄS MER

 4. 4. Redovisning av Humankapita inom Bankbranshcen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Aryan Mahdavi; Razan Abd Rahem; Ayan Abdi; [2022]
  Nyckelord :Human capital HC ; Accounting; Stakeholder; Legitimacy; Signal theory; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att skapa förståelse samt redogöra över hur bankerna i den svenska marknaden redovisar humankapital (HK). Vidare vill vi belysa över utveckling av HK redovisning under år 2020 i jämförelse med år 2010. LÄS MER

 5. 5. Redovisningskonsultens roll i den digitaliserade miljön

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Kai Ramdhanie; Sebastian Afrim; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractAbstract Date:                          [2022-01-12] Level:                         Bachelor thesis in Business Administration, 15 cr Institution:                                    School of Business, Society and Engineering, Mälardalen University Authors:                   Sebastian Afrim (99/05/08 ) Kai Ramdhanie (98/09/09) Title:                                  The accounting consultants role in the digitalized environment   Tutor:                                 Ulf Andersson Keywords:                                     Digitization, accounting consultant, competence,  Research questions:                                ●       Which digital tools does the accounting consultant use in the job to manage the development of the tasks within accounting?. ●       How does changes in the consultant's work affect needs of competence within digitalization and work ways?     Purpose: This study aims to examine how digital phenomena affects the accounting consultant in his/hers everyday work, with the purpose of examining which digital tools the consultant uses and how they affect the need for competence. LÄS MER