Sökning: "roll vd"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden roll vd.

 1. 1. VD ROLLEN IDAG : En jämförande studie med utgångspunkt i Henry Mintzbergs roller.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Jessica Hedman; Emma Abrahamsson; [2018]
  Nyckelord :Ledarskap; VD rollen; Henry Mintzberg; Chefsrollen;

  Sammanfattning : Definitionerna kring ledarskap är många och forskare har i årtionden ägnat sig åt att studera ledarskapet som sådan. Inom ledarskapet finns det därtill olika chefsnivåer, där den kanske mest framträdande är den verkställande direktören. LÄS MER

 2. 2. Flytande städer : Att bygga städer och stadsdelar på vatten

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Esmeralda Andersson; [2018]
  Nyckelord :floating cities; floating constructions; Marinstaden; Ijburg; AquaVilla; Flytande städer; flytande bebyggelse; Marinstaden; Ijburg; AquaVilla;

  Sammanfattning : Befolkningsökningen och klimatförändringarna är två mycket aktuella frågor i dagens stads- och samhällsplanering. Jordens yta utgörs av cirka 71 % vatten, vilket idag är områden som i mycket låg utsträckning utnyttjas för bebyggelseändamål. LÄS MER

 3. 3. Socialt kapitals påverkan på internationalisering : En fallstudie av små och medelstora företags internationalisering

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gabrielle Voilley; Ida Rogne; [2017]
  Nyckelord :internationaliseringsprocessen; små och medelstora företag; socialt kapital; vilja att internationalisera; hastighet; omfattning;

  Sammanfattning : Vid uppstart kan små och medelstora företag ha begränsade resurser, vilket i sin tur kan påverka företagens möjlighet att internationalisera. Resurser och kunskap är två förutsättningar för att kunna internationalisera, och erhålls bland annat genom socialt kapital. LÄS MER

 4. 4. Den dolda kostnaden bakom kvinnligt ledarskap : En kvantitativ studie om relationen mellan kvinnligt ledarskap och revisionsarvodets storlek

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Jenny Lundeborg; Johanna Paulsson; [2017]
  Nyckelord :Audit fee; audit quality; female leadership; CEO; risk; discrimination; Revisionsarvode; revisionskvalitet; kvinnligt ledarskap; VD; risk; diskriminering;

  Sammanfattning : Syfte: Trots att vi lever i ett mer jämställt samhälle är kvinnor fortfarande underrepresenterade på beslutsfattande positioner. Intresset och behovet för mer forskning om dess konsekvenser är därför stort. LÄS MER

 5. 5. Är ABL anpassad till Gasellföretagens styrelse- och ledningsarbete?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Lars Gunnar Axelsson; [2017]
  Nyckelord :Styrelsearbete; Snabbväxare; Bolagsrätt; Gaseller; Gasellföretag; Aktiebolagslagen; ABL; Ledningsarbete; Styrelse; VD; Corporate Governance; Law and Political Science; Business and Economics;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar frågan om huruvida aktiebolagslagen är anpassad till de snabbväxande s k Gasellföretagen, framförallt utifrån lagens minimikrav och flexibilitet. Syftet med uppsatsen är att genom en empirisk studie dra slutsatser kring huruvida besluten i dessa företag fattas av rätt bolagsorgan och på rätt sätt samt om de dokumenteras korrekt. LÄS MER