Sökning: "roll vd"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade orden roll vd.

 1. 1. Från rekryt till topprekryterad : En kvalitativ studie av rekryteringsprocessens roll för homosocial och könsstereotyp reproduktion i den svenska näringslivstoppen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik; Högskolan Väst/Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik

  Författare :Desirée Nordqvist; Anna Ohlzon; [2018]
  Nyckelord :Leadership; Female leadership; Executive Recruitment Process; Recruitment Process; Recruitment Strategy; Gender; Homosociality; Stereotyping; Rekrytering; homosocialitet; ledarskap; både generellt och specifikt kvinnligt ledarskap; genus; exekutiv rekryteringsprocess; rekryteringsprocess; strategisk rekrytering; stereotyper.;

  Sammanfattning : Det svenska näringslivet och i synnerhet svenska börs- och finansiella bolag är nästan helt mansdominerat, där Vd-positionerna utgörs av endast sex procent kvinnor. Vi vet fortfarande mycket litet om rekryteringsprocessen av en verkställande direktör i dessa bolag, vilka påverkande mekanismer som finns i de olika rekryteringsstegen och vilken roll dessa har för valet av en verkställande direktör. LÄS MER

 2. 2. Högt, lågt eller mittemellan? - Att vara mellanchef i ett hotell- och restaurangföretag ur ett organisationskulturellt perspektiv

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Sara Sjöholm Ericson; [2018]
  Nyckelord :Mellanchef; mellanchefsroll; hotell- och restaurangbranschen; kultur; organisationskultur; arbetssituation; fallstudie; Social Sciences;

  Sammanfattning : I mitt yrkesliv har jag varit verksam i ett antal olika organisationer inom samma bransch, både som anställd och på mellanchefsnivå. Det har fått mig att fundera på dels hur företag som till synes är ganska lika med samma verksamhet och målsättning ändå kan vara så olika? I denna uppsats tar jag utgångspunkt i hur det är att vara mellanchef. LÄS MER

 3. 3. VD ROLLEN IDAG : En jämförande studie med utgångspunkt i Henry Mintzbergs roller.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Jessica Hedman; Emma Abrahamsson; [2018]
  Nyckelord :Ledarskap; VD rollen; Henry Mintzberg; Chefsrollen;

  Sammanfattning : Definitionerna kring ledarskap är många och forskare har i årtionden ägnat sig åt att studera ledarskapet som sådan. Inom ledarskapet finns det därtill olika chefsnivåer, där den kanske mest framträdande är den verkställande direktören. LÄS MER

 4. 4. Flytande städer : Att bygga städer och stadsdelar på vatten

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Esmeralda Andersson; [2018]
  Nyckelord :floating cities; floating constructions; Marinstaden; Ijburg; AquaVilla; Flytande städer; flytande bebyggelse; Marinstaden; Ijburg; AquaVilla;

  Sammanfattning : Befolkningsökningen och klimatförändringarna är två mycket aktuella frågor i dagens stads- och samhällsplanering. Jordens yta utgörs av cirka 71 % vatten, vilket idag är områden som i mycket låg utsträckning utnyttjas för bebyggelseändamål. LÄS MER

 5. 5. Socialt kapitals påverkan på internationalisering : En fallstudie av små och medelstora företags internationalisering

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gabrielle Voilley; Ida Rogne; [2017]
  Nyckelord :internationaliseringsprocessen; små och medelstora företag; socialt kapital; vilja att internationalisera; hastighet; omfattning;

  Sammanfattning : Vid uppstart kan små och medelstora företag ha begränsade resurser, vilket i sin tur kan påverka företagens möjlighet att internationalisera. Resurser och kunskap är två förutsättningar för att kunna internationalisera, och erhålls bland annat genom socialt kapital. LÄS MER