Sökning: "roll vd"

Visar resultat 1 - 5 av 78 uppsatser innehållade orden roll vd.

 1. 1. "Den inre belöningen är viktigare än tårtan" : En studie om hur IT-företags jämställdhetsarbete motiverar kvinnor till karriärutveckling

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Agnes Bråve; Sofia Färenmark; [2021]
  Nyckelord :jämställdhet; jämställdhetsarbete; karriärutveckling; motivation; självbestämmandeteorin; incitament; autonomi; kompetens; samhörighet;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att kartlägga IT-företags jämställdhetsarbete och hur dessa påverkar de kvinnliga anställdas motivation till karriärutveckling. En kvalitativ studie med en abduktiv ansats har genomförts. LÄS MER

 2. 2. Få kvinnor på toppen - hur ska vi få det mer jämställt? : En kvalitativ studie om vilka faktorer och strategier som är avgörande för att kvinnor ska uppnå en VD-position på Stockholmsbörsen.

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Emma Tikkala; Fanny Westerlund; [2021]
  Nyckelord :Kvinnliga VDs; kvinnor på toppen; kvinnliga ledare; kvinnor på börsnoterade bolag; Stockholmsbörsen;

  Sammanfattning : Kvinnor har historiskt sett blivit uteslutna från högsta ledarpositioner. Idag består endast 10% av alla börs-VD:ar på Stockholmsbörsen av kvinnor. Det innebär att det totalt sett finns cirka 32 kvinnliga börs-VD:s av totalt 332 bolag. LÄS MER

 3. 3. Informationsvärdet i delårsrapporter : En studie om hur och varför delårsrapporter spelar roll i investeringsbeslutet för svenska förvaltare

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gustav Alexandersson; William Sheehy; [2021]
  Nyckelord :delårsrapporter; värderelevant; förvaltare; investeringsbeslut; tydlig kommunikation; framåtblickande information;

  Sammanfattning : Börsnoterade aktiebolag i Sverige lämnar i regel delårsredogörelser över företagets prestationer och annan information. Användare av informationen inkluderar bland annat professionella förvaltare som ska ta till sig och bearbeta informationen, vilket sedermera ska leda fram till ett beslut om att investera i företaget eller inte. LÄS MER

 4. 4. Paradoxala spänningar vid succession inom familjeföretag : Kännetecken samt hanteringar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Martin Stenberg; David Samuelsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det faktum att 4 av 10 familjeföretag står inför ett generationsskifte inom en snar framtid gör undersökningen högst relevant. Utgångspunkten i uppsatsen ligger i att ingen naturlig efterträdare till VD-posten finns inom familjen, utan en externt rekryterad VD är enda lösningen. LÄS MER

 5. 5. Påverkar VD:ns aktieinnehav bolags finansiella prestation? : En kvantitativ studie om sambandet mellan VD:ns nivå av aktieinnehav inom bolaget och dess finansiella prestation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Carl-Oscar Backlund; Viktor Granström; [2021]
  Nyckelord :Agency theory; Stewardship theory; Entrenchment theory; CEO ownership; Financial performance; Return on equity; Return on assets; Finansiell prestation; VD-innehav; Aktieägare;

  Sammanfattning : Titel: Påverkar VD:ns aktieinnehav bolags finansiella prestation?  - En kvantitativ studie om sambandet mellan VD:ns nivå av aktieinnehav inom bolaget och dess finansiella prestation.    Författare: Carl-Oscar Backlund & Viktor Granström   Handledare: Jörgen Hellström   Problembakgrund och problemdiskussion Synen på VD:ns roll och dennes betydelse för ett bolag har ändrats mycket genom åren. LÄS MER