Sökning: "communication in organisation"

Visar resultat 1 - 5 av 1427 uppsatser innehållade orden communication in organisation.

 1. 1. Intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att vårda intuberade patienter med lätt eller ingen sedering : En intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Elin Hill; Malin Lek; [2023]
  Nyckelord :Experience; Intensive care nurse; intubated; sedation; Intensivvårdssjuksköterska; intuberad; sedering; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Djup sedering har negativa effekter såväl för respiratorvårdade patienter som för verksamheten. Det har medfört att fler patienter vårdas med lätt eller ingen sedering. Mindre sedering har visat sig vara utmanande och ställt högre krav på intensivvårdssjuksköterskor i flera aspekter. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av att delta i situationer där en patient får aktiv dödshjälp : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Kajsa Olaisson; Emma Hellberg; [2023]
  Nyckelord :attitudes; euthanasia; experiences; nurse; active euthanasia; palliative care; dödshjälp; attityder; erfarenheter; sjuksköterska; aktiv dödshjälp; palliativ vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dödshjälp är ett kontroversiellt ämne som påverkar en sjuksköterskas arbete. Flera länder och stater har legaliserat dödshjälp. Dödshjälp kan ses som en möjlighet attrespektera patientens önskemål, lindra lidande och bevara människovärdet. LÄS MER

 3. 3. Degree of Harmonisation of Simultaneous Use of Many ICT Platforms from Upper School Teachers’ Perspective : A Case Study at Internationella Engelska Skolan Tyresö

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Piotr Piotrowicz; [2023]
  Nyckelord :ICT platforms; ICT in school; ICT in education; Teachers perception of ICT; ICT usage in teaching practice; Usability of ICT platforms.;

  Sammanfattning : Teaching is one of the professions suffering from high workload and stressful work environment. The number of different ICT platforms used in school, their similarity in their purpose, complexity and differences in interfaces, make it very complicated for the new teachers to smoothly start effective teaching, due to lack of time and resources for comprehensive onboarding process. LÄS MER

 4. 4. Perioperativa avvikelserapporter ur ett patientsäkerhetsperspektiv - relaterade till anestesisjuksköterskans perspektiv

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Anne-Sofie Andersson; Charlotte Westman; [2023]
  Nyckelord :Anaesthetic Nurse; Incident reporting; Operating department; Patient safety; Anestesisjuksköterska; Avvikelserapportering; Operationsavdelning; Patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år drabbas omkring 100 000 patienter av vårdskador inom somatisk sjukvård i Sverige, förutom det lidande som det innebär för den enskilda individen medför det även ökade kostnader på både individ- och samhällsnivå. Det dominerande sättet att arbeta med patientsäkerhet inom hälso- och sjukvård är genom avvikelserapportering och analysering av negativa händelser. LÄS MER

 5. 5. FIFA - The Ugly Game : En kvantitativ innehållsanalys av FIFA:s kommunikation på Twitter under korruptionsskandalen 2015.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Timmy Annerbrink; Morgan Lidman; [2023]
  Nyckelord :FIFA; Twitter; gestaltning; reaktion; Twitteranvändare; varumärkeskapital;

  Sammanfattning : This study examines @FIFAmedia’s communication on Twitter, other users’ reactions to FIFA’s framing in their tweets, and on whether FIFA’s income from brand licensing was affected by the corruption scandal from 2015. By measuring FIFA’s framing and the reactions to it, a concrete comparison with FIFA's brand capital is enabled to provide further understanding of the impact the scandal had on the brand. LÄS MER